Nagrody dla doktorantek z naszego Instytutu

Dwie doktorantki z naszego Instytutu – Ewelina Żebrowska i Natalia Walędziak – zdobyły kolejne cenne nagrody.

Na konferencji Endometritis as a cause of infertility in domestic animals, która odbyła się w dniach 22-24 czerwca 2022 r. w Krakowie, Ewelina Żebrowska została wyróżniona za najlepsze wystąpienie plakatowe pt. „Wpływ interleukiny 6 na ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę endometrosis u klaczy – badania in vitro”. Kilka dni później, doktorantka została nagrodzona Nagrodą Główną za wystąpienie ustne podczas XI Konferencji Adeptów Fizjologii Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego pt. Adepci Fizjologii – Łączy Nas Pasja, która odbyła się w dniach 27-28 czerwca 2022 r. w Olsztynie. Na tej samej konferencji Wyróżnienie za wystąpienie ustne otrzymała także Natalia Walędziak.

Ewelina Żebrowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu otrzymała Nagrodę Główną za wystąpienia ustne za badania wykonywane w ramach projektu OPUS 19 pt. „Poznanie molekularnych mechanizmów oddziaływań pomiędzy makrofagami i fibroblastami endometrium w procesach związanych z patogenezą endometrosis u klaczy”, kierowanego przez dr hab. Annę Szóstek-Mioduchowską.

Endometrosis to włóknienie błony śluzowej macicy u klaczy, które jest jedną z głównych przyczyn niepłodności oraz wczesnej utraty zarodków. Endometrosis charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem kolagenu i zaburzoną ekspresją enzymów znanych jako metaloproteinazy (MMP), które są odpowiedzialne za degradację macierzy pozakomórkowej (ECM) oraz ich tkankowych inhibitorów (TIMP) w błonie śluzowej macicy. Interleukina 6 (IL-6) jest cytokiną wytwarzaną głównie przez komórki odpornościowe – monocyty i makrofagi. Odgrywa ona rolę w procesie włóknienia tkanek i narządów m.in. wątroby oraz płuc. Włóknienie tkanek jest konsekwencją przewlekłego stanu zapalnego, podczas którego makrofagi wydzielają IL-6. Celem badań było określenie wpływu IL-6 na ekspresję składników macierzy pozakomórkowej, MMP oraz TIMP na poziomie mRNA w fibroblastach błony śluzowej macicy.

Z kolei Natalia Walędziak z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu otrzymała Wyróżnienie za wystąpienie ustne pt. „Ekspresja mRNA i białka oraz lokalizacja komórkowa feniksyny 14 i jej receptora GPR173 w endometrium krowy podczas cyklu rujowego”. Jej opiekunem naukowym jest dr hab. Magdalena Kowalik. Badania zostały wykonane w ramach projektu PRELUDIUM BIS 2 pt. „Funkcja wydzielnicza i aktywność proliferacyjna endometrium: udział feniksyny 14”.

Feniksyna jest nowo odkrytym neuropeptydem, który występuje w dwóch wariantach: jako feniksyna-14 (PNX-14) i feniksyna-20 (PNX-20). Stwierdzono, że feniksyna reguluje funkcje rozrodcze, działając na oś hormonalną podwzgórze-przysadka-gonady, a także stymuluje proces steroidogenezy (syntezy hormonów sterydowych) w gonadach ryb oraz dojrzewanie oocytów myszy. Rola tego neuropeptydu w regulacji funkcji endometrium do tej pory pozostawała nieznana. Celem badań było określenie komórkowej lokalizacji, ekspresji mRNA i białka PNX-14 oraz jej receptora GPR173 w błonie śluzowej macicy krowy w trakcie cyklu rujowego.

nagroda

 

Czytaj więcej

Dr Małgorzata Starowicz i dr Agnieszka Mostek-Majewska ze stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Dr Małgorzata Starowicz i dr Agnieszka Mostek-Majewska z naszego Instytutu otrzymały stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

To już 17. edycja programu wsparcia dla młodych badaczy i kolejna, w której nagrodzone zostały osoby z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN. Konkurencja była silna, bo łącznie złożono 1719 wniosków. Minister Edukacji i Nauki przyznał stypendia 215 młodym naukowcom, w tym 37 doktorantom. Przy ocenie wniosków największą wagę przywiązywano do wymiernych efektów działalności naukowej w postaci publikacji naukowych oraz zastosowań praktycznych wyników prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych.

Dr Małgorzata Starowicz otrzymała stypendium w dziedzinie technologia żywności i żywienia, a dr Agnieszka Mostek-Majewska w dziedzinie zootechnika i rybactwo.

Tematem badań dr Małgorzaty Starowicz z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności jest charakterystyka wyróżników chemicznych w żywności pochodzenia roślinnego decydujących o jej jakości sensorycznej, biologicznej i bezpieczeństwie. Badania są prowadzone pod kątem analiz zawartości związków biologicznie aktywnych w surowcach roślinnych i produktach końcowych, jak również na określeniu wpływu procesów technologicznych na powstawanie korzystnych i niekorzystnych związków reakcji Maillarda. Badania dr Starowicz wniosły duży wkład w poszerzenie wiedzy na temat właściwości gryki, ziół i przypraw, produktów pszczelich oraz ich korzystnego zastosowania w formule żywności funkcjonalnej zarówno z aspektu prozdrowotnego i sensorycznego. Badania mogą przyczynić się do rozwiązania problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa oraz zwiększonym ryzykiem występowania chorób metabolicznych, takich jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze.

Z kolei dr Agnieszka Mostek-Majewska z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka w swojej pracy naukowej skupia się na fizjologii plemników – przyczyniła się m.in. do poszerzenia wiedzy w nieznanych dotąd obszarach, m.in. dotyczących transmisji sygnału redoks. Największym osiągnięciem naukowym dr Agnieszki Mostek-Majewskiej jest wdrożenie metod analizy oksydacyjnych modyfikacji białek do badań nad plemnikami buhaja. Jako pierwsza wykazała, że kriokonserwacja (mrożenie) plemników indukuje utlenianie wybranych białek (poprzez proces tzw. karbonylacji). Inne badania dr Agnieszki Mostek-Majewskiej potwierdziły, że procesowi kapacytacji (uzdatniania plemników do zapłodnienia) u buhajów towarzyszą odwracalne modyfikacje białek. Odkrycia te można wykorzystać do badań nad leczeniem niepłodności u zwierząt. Projekt dr Agnieszki Mostek-Majewskiej „Potencjalne zastosowanie peroksyredoksyn do poprawy jakości kriokonserwowanego nasienia buhaja” uzyskał finansowanie Narodowego Centrum Nauki w ramach ostatniego konkursu SONATA 17.

Cieszymy się, że wśród tegorocznych laureatów tej prestiżowej nagrody znaleźli się również młodzi naukowcy, którzy swoje osiągnięcia badawcze i dorobek naukowy zbudowali podczas studiów doktoranckich w naszym Instytucie. Dr Natalia Drabińska przebywa obecnie na stażu podoktorskim na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Dr Paulina Opyd, podobnie jak laureat stypendium Ministra EiN z 2020, dr Tomasz Sawicki, kontynuuje karierę naukową na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Fakt, iż wielu młodych adeptów nauki, naszych doktorantów, wygrywa konkursy i znajduje zatrudnienie w innych jednostkach badawczych potwierdza, że szkolimy wysokiej klasy kadrę nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Ich sukcesy, chociażby w postaci stypendiów ministra, są dla nas dowodem, że kształcimy na wysokim poziomie.

Pełna lista laureatów TUTAJ.

W tegorocznej edycji Minister Edukacji i Nauki przyjął nowe podejście do sposobu wyłaniania kandydatów do stypendium, wynikające z równości dyscyplin naukowych i artystycznych. Polega ono na przyznawaniu w każdej z dyscyplin podobnej liczby stypendiów. Tym samym młodzi naukowcy konkurowali ze sobą w ramach danej dyscypliny, a nie całej dziedziny – podano w komunikacie MEiN.

 

Czytaj więcej

Profesor Henryk Zieliński honorowym obywatelem Jabłonowa Pomorskiego!

Profesor Henryk Zieliński z Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności naszego Instytutu otrzymał od władz rodzinnego miasta tytuł „Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego” w uznaniu jego wybitnej kariery naukowej.

Odznaczenie Profesora tytułem Honorowego Obywatela Miasta Jabłonowa Pomorskiego odbyło się 9 czerwca 2022 r. podczas wyjątkowej sesji Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego. Była ona związana z obchodami 60-lecia nadania praw miejskich oraz 800-lecia istnienia Jabłonowa Pomorskiego.

Po wręczeniu aktu nadania, prof. Zieliński wygłosił krótkie przemówienie. Odniósł się do swojego pochodzenia, wspominając wiele anegdot związanych z Jabłonowem Pomorskim. Profesor wręczył także na ręce Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Ireny Nowickiej Agnieszki Lis-Kornackiej, Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie Pomorskim Marioli Olszewskiej oraz Dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim Katarzyny Pomianowskiej pamiątkowe rekwizyty, a na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego Zbigniewa Mikulicza, okolicznościowy herb.

Profesor Zieliński otrzymał również list gratulacyjny od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w którym wyraził on najwyższe wyrazy uznania za dorobek naukowy i działalność społeczną.

Wybitny naukowiec z Jabłonowa Pomorskiego

Urodzony w Jabłonowie Pomorskim prof. Henryk Zieliński związany jest z Olsztynem od ponad 37 lat. W 1996 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od tego czasu pracuje w naszym Instytucie – obecnie jest kierownikiem Zakładu Chemii i Biodynamiki Żywności.

W latach 2010-2020 był redaktorem naczelnym kwartalnika naukowego Polish Journal of Food and Nutrition Science, dzięki któremu czasopismo te jako jedyne z polskich czasopism z zakresu nauki o żywności jest indeksowane w międzynarodowych bazach jak Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS) oraz Scopus. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych został mu nadany przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w 2011 r., a w 2013 r. został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Profesorowi serdecznie gratulujemy zaszczytnego wyróżnienia przez władze rodzinnego miasta.

 

Czytaj więcej

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z nagrodą za pracę habilitacyjną

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z naszego Instytutu otrzymała nagrodę I stopnia za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac stanowiących podstawę nadania stopnia naukowego dr hab. Jej praca badawcza jest szeroko komentowana i wysoko oceniana w środowisku naukowym, czego efektem są liczne wyróżnienia.

14 kwietnia 2022 r. odbyło się spotkanie Komisji Nagród Dorocznych za 2021 r. Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Po rozpatrzeniu nadesłanych wniosków, Komisja postanowiła przyznać nagrodę I stopnia naukowczyni z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu. Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska została uhonorowana za wyróżniające się osiągnięcie naukowe przedstawione w formie monotematycznego cyklu prac: „Rola wybranych mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy”.

Przeprowadzone badania opisują wpływ mediatorów zapalnych uwalnianych przez komórki odpornościowe (głównie makrofagi) na procesy związane z rozwojem endometrosis u klaczy. Jest to aktywny lub nieaktywny proces włóknienia, który rozwija się wokół gruczołów błony śluzowej macicy oraz w zrębie łącznotkankowym. Prowadzi to do nadmiernego odkładania macierzy pozakomórkowej (ECM) i aktywacji komórek zwanych fibroblastami.

Badania te pomogą zrozumieć mechanizmy leżących u podstaw patogenezy endometrosis, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych (także u ludzi w leczeniu endometriozy).

Kolejna nagroda w karierze naukowej

Warto wspomnieć, że jest to kolejna nagroda dr Szóstek-Mioduchowskiej za badania nad mechanizmami endometriosis u klaczy. W dniach 26-27 listopada 2021 r. odbył się XVI Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Omnia Autem Animalia Sunt”, na którym to dr Szóstek-Mioduchowska została wyróżniona za najwyżej ocenione wystąpienie ustne w sesji fizjologii i patologii koni. Na zamknięcie roku, otrzymała ona także wyróżnienie podczas V edycji Nagród Naukowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku.

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

  1. Effect of transforming growth factor-β1 on α- smooth muscle actin and collagen expression in equine endometrial fibroblasts. Theriogenology 2019, 124:9-17.
  2. Effect of proinflammatory cytokines on endometrial collagen and metallopeptidase expression during the course of equine endometrosis. Cytokine 2019, 123:154767.
  3. Matrix metallopeptidase expression and modulation by transforming growth factor-β1 in equine endometrosis. Scientific Reports 2020, 10:1119.
  4. Prostaglandins effect on matrix metallopeptidase and collagen in mare endometrial fibroblasts. Theriogenology 2020, 153:74-84.
  5. Lysophosphatidic acid as a regulator of endometrial prostaglandin and connective tissue growth factor secretion during estrous cycle and endometrosis in the mare. BMC Veterinary Journal 2020, 16:343.

 

Czytaj więcej

Dr hab. Daniel Żarski w Zarządzie European Aquaculture Society

Dr hab. Daniel Żarski z naszego Instytutu został pierwszym w historii Polakiem wybranym do Zarządu European Aquaculture Society, najważniejszej organizacji naukowej z zakresu akwakultury na Starym Kontynencie. To kolejne wielkie osiągnięcie naszego adiunkta!

European Aquaculture Society (EAS) to stowarzyszenie założone w 1984 r., którego celem jest wspieranie rozwoju akwakultury europejskiej, będące jednocześnie platformą komunikacji pomiędzy naukowcami, producentami oraz ustawodawcami (na poziomie lokalnym oraz europejskim). Jednym z istotnych elementów tej komunikacji jest organizacja największego wydarzenia naukowego połączonego z targami akwakulturowymi w Europie – Aquaculture Europe Conference. W tym roku konferencja odbędzie się we włoskim Rimini.

Dr hab. Daniel Żarski, adiunkt z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka, niedawno został wybrany przez EAS jako specjalista odpowiedzialny za program naukowy Aquaculture Europe 2022. Teraz doświadczył jeszcze większego wyróżnienia.

EAS-em kieruje Zarząd pod kierownictwem Przewodniczącego – którzy są wybierani na dwuletnie kadencje. W tym roku do Zarządu został wybrany dr hab. Daniel Żarski, który jest pierwszym w historii Polakiem pełniącym to zaszczytne stanowisko. Jest to wynikiem jego wysoko cenionej dotychczasowej pracy na rzecz rozwoju akwakultury, ale również rozpoznawalności wynikającej z efektywnej pracy naukowej w obszarze szeroko rozumianego rozrodu ryb.

– Jako członek Zarządu będę miał bezpośredni wpływ na kierunek rozwoju stowarzyszenia oraz samej debaty nad rozwojem akwakultury w Europie. W swoim programie wyraźnie kładę nacisk na wspieranie rozwoju akwakultury słodkowodnej w Centralnej Europie, pozostając jednocześnie otwartym na innowacje w sektorze na poziomie europejskim – mówi dr hab. Daniel Żarski.

Dr hab. Daniel Żarski będzie pełnił swoje funkcje w Zarządzie EAS w latach 2022-2024. To będzie czas pełen wyzwań, więc trzymamy kciuki, by wszystkie postawione przez niego cele udało się zrealizować.

 

Czytaj więcej

Zaproszenie na 5 międzynarodową konferencję „Endometritis as a cause of infertility in domestic animals”

 

Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w 5 międzynarodowej konferencji „Endometritis as a cause of infertility in domestic animals”.

Program konferencji dostępny jest na stronie https://endometritis.pan.olsztyn.pl/. ​Istnieje jeszcze możliwość zarejestrowania się i wzięcia udziału w konferencji w trybie on-line.

 

Czytaj więcej

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Instytutu

10 czerwca odbyła się uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. W wydarzeniu wzięło udział wielu znakomitych gości ze świata nauki, biznesu i władz regionalnych. To początek nowej ery w historii Instytutu.

Uroczystość wmurowania Aktu Erekcyjnego pod budowę nowej siedziby Instytutu odbyła się 10 czerwca. Inwestycja powstaje w ramach projektu „Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia” w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Budowa nowej siedziby Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie oficjalnie ruszyła w połowie grudnia 2021 r. Będzie miała ona swoją siedzibę przy ul. Władysława Trylińskiego, na terenie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego. 10 czerwca, po godzinie 12:00 w istniejące już fundamenty obiektu wmurowano kapsułę czasu z Aktem Erekcyjnym, lokalną prasą i monetami. Na uroczystości zjawili się goście ze świata nauki, biznesu i regionalnych władz.

Akt Erekcyjny podpisali i wmurowali: prof. Mariusz Piskuła – dyrektor IRZiBŻ PAN w Olsztynie, Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Piotr Grzymowicz – Prezydent Olsztyna oraz Jakub Nagraba – Dyrektor ds. Budownictwa Ogólnego Budimex S.A, generalnego wykonawcy inwestycji.

Jako pierwszy głos zabrał prof. Mariusz Piskuła, dyrektor IRZiBŻ PAN.

– Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy się w tym momencie historii, w którym obecnie jesteśmy. Przez długi czas cierpieliśmy na pewne niedostatki lokalowe, a ze swojego doświadczenia wiem, jak wiele korzyści daje lokalizacja Instytutu w pobliżu parku technologicznego. Projekt trwa już 10 lat i jesteśmy na dobrej drodze, by doprowadzić go do szczęśliwego końca. Myślę, że ta kapsuła czasu przetrwa nas – być może ktoś się kiedyś do niej dostanie i przeczyta, o tym, co wydarzyło się tutaj w 2022 roku – powiedział prof. Mariusz Piskuła.

Jako drugi głos zabrał Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który pogratulował wytrwałości i bycia dobrym beneficjentem regionalnego programu operacyjnego. Marszałek przekazał Profesorowi Piskule specjalny list okolicznościowy.

– To nie jest pierwszy projekt Instytutu PAN w Olsztynie, a cała historia dobrze wydanych środków, nie tylko w rozwój nauki, ale i całego społeczeństwa. Zawsze w takich okolicznościach przypominam sobie nasze doświadczenia z Brukseli, gdy byliśmy przedstawicielami Komisji Europejskiej, a Pan Profesor Piskuła jak najlepszy nauczyciel głosił o tym, że Warmia i Mazury ma ogromne możliwości. Ten projekt stanowi podsumowanie tej wizji. Na finiszu dostępu środków unijnych, pragnę zaznaczyć, że dofinansowanie około 80 mln zł na rozwój najnowocześniejszego ośrodka badawczo-rozwojowego będzie kontynuowane ze środków regionalnych. Jestem przekonany, że mając takie zaplecze badawcze i taką kadrę, jaką dysponuje Profesor Piskuła, będziemy liderem. Już słychać o Warmii i Mazurach nie tylko w Polsce, ale i całej Europie – dodał Gustaw Marek Brzezin.

– Jesteśmy na właściwej drodze rozwoju Warmii i Mazur, a także rozwój Olsztyna. Jestem przekonany, że to, co przygotowaliśmy wcześniej w ramach rozwoju miasta, pozwoli Instytutowi osiągnąć sukces w Polsce i Europie. Nowa siedziba Instytutu będzie spełnieniem marzeń kilku pokoleń naukowców. Ulokowanie budynku przy Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym uważam za znakomity pomysł, bo to pozwala na tworzenie nowej przestrzeni do rozwoju nauki w naszym mieście, z opcją przekuwania jej na praktyczne i innowacyjne rozwiązania – dodał Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna.

Po przemówieniu Prezydenta nastąpiło wmurowanie Aktu Erekcyjnego, a później głos zabrali zaproszeni goście.

– To bardzo ważna chwila dla Olsztyna – wbudowanie Aktu Erekcyjnego pod nową siedzibę Instytutu. To przykład, że Polska może rozwijać się równomiernie – nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w tych nieco mniejszych, o równie dużym potencjałem naukowym. Cieszę się, że mogłem dołożyć swoją cegiełkę do realizacji tego celu. Olsztyn dołącza do dużego świata nauki – wszyscy powinniśmy być z tego dumni. Olsztyn stoi nauką! – powiedział dr Marcin Kulasek, poseł na sejm RP.

Na zakończenie Jarosław Babalski, Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, odczytał list Wojewody Warmińsko-Mazurskiego przekazanego na ręce prof. Piskuły.

Nowa era Instytutu

Zakończenie budowy jest przewidziane na wrzesień 2023 r., a już rok później mają przenieść się do niej wszystkie zakłady Instytutu PAN usytuowane obecnie w dwóch lokalizacjach w Olsztynie i dwóch w Białymstoku. Ułatwi to współpracę między naukowcami, zwiększy potencjał placówki i stworzy optymalne warunki do prowadzenia innowacyjnych badań.

Obiekt będzie miał pięć kondygnacji i powstaje w formule zaprojektuj – wybuduj, co oznacza, że wykonawca – firma Budimex – przygotował projekt i go realizuje na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego przez Instytut. Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie ok. 7,5 tys. metrów kwadratowych, a kubatura ok. 24 tys. metrów sześciennych. Inwestycja obejmie także drogi dojazdowe, parkingi, zadaszoną wiatę dla rowerów i zagospodarowanie terenów zielonych.

Środki na realizację projektu pochodzą m.in. z Unii Europejskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, a wielkość dofinansowania to ponad 79 mln zł. Cały projekt wraz z wyposażeniem to inwestycja o wielkości 95,4 mln zł.

Relacje:

TVP Olsztyn ​

TVP Olsztyn „Opinie”

Radio Olsztyn

Olsztyn24.com

Nauka w Polsce

Czytaj więcej

Wyróżnienie Animal Science Journal Excellent Paper Awards

Naukowcy z Zakładu Biologicznych Funkcji Żywności otrzymali wyróżnienie Japanese Society of Animal Science (JSAS).

Wyróżnieniem Animal Science Journal Excellent Paper Awards przyznanym przez Japanese Society of Animal Science została nagrodzona praca „The effect of administration of copper nanoparticles to chickens in their drinking water on the immune and antioxidant status of the blood” opublikowana w czasopiśmie „Animal Science Journal 89”. Jej współautorami są prof. dr hab. inż. Jerzy Juśkiewicz i prof. dr hab. Zenon Zduńczyk z naszego Instytutu.

Celem badania było określenie jaka dawka nanocząstek miedzi dodana do standardowej diety uzupełnionej siarczanem miedzi, poprawia ochronę antyoksydacyjną i immunologiczną u kurcząt. Eksperyment przeprowadzono na 126 kurczętach brojlerów, które podzielono na siedem grup. Zwierzęta z grupy kontrolnej nie miały podawanych nanoczątek miedzi i wystąpił u nich niedobór tego pierwiastka. Kurczęta, którym podawano nanocząstki miedzi w trakcie 3- lub 7-dniowych okresów, problemu niedoborów nie odnotowano. W wieku 42 dni u brojlerów oznaczono wskaźniki krwi, a wyniki wykazały zwiększony potencjał antyoksydacyjny organizmu i zahamowanie peroksydacji lipidów.

Badania wykazały, że możliwe jest jednoczesne zwiększenie obrony antyoksydacyjnej i immunologicznej kurcząt poprzez podawanie im nanocząstek miedzi w ciągu 6 tygodni żywienia. Osiągnięto tym samym poziom nieprzekraczający o więcej niż 7% zalecenia National Research Council (NRC).

Praca „The effect of administration of copper nanoparticles to chickens in their drinking water on the immune and antioxidant status of the blood” ma ogromne znaczenie biologiczne, gdyż miedź jest uważana za jeden z najważniejszych mikroelementów niezbędnych do wzrostu, rozwoju i funkcjonowania wszystkich organizmów żywych. Wykazuje łatwość do przyjmowania i oddawania elektronów, a także wchodzi w skład wielu enzymów, m.in. miedziowo-cynkowej dysmutazy ponadtlenkowej (CuZn-SOD), oksydazy cytochromu c, oksydazy L-lizynowej, oksydazy askorbinianowej, tyrozynazy i beta-hydroksylazy dopaminy. Enzymy z kolei odgrywają ważną rolę w obronie antyoksydacyjnej, syntezie melaniny, tworzeniu tkanki łącznej czy oddychaniu mitochondrialnym.

Publikacja jest dostępna tutaj.

 

Czytaj więcej