Dr hab. Antonio Galvao z nagrodą „New Investigator Award”

Dr hab. Antonio Galvao otrzymał nagrodę „New Investigator Award” za całokształt osiągnięć badawczych w dziedzinie biologii rozrodu. Wyróżnienie przyznało mu Society for Reproduction and Fertility (SRF).

Nagroda „New Investigator Award” przyznawana jest członkom SRF, którzy uzyskali tytuł doktora w ciągu ostatnich 10 lat. Kandydatów nominują pozostali członkowie organizacji, a Rada dokonuje wyboru zwycięzcy na podstawie życiorysu, dorobku naukowego i osiągnięć badawczych. Dr Galvao do nagrody nominowały prof. Graca Ferreira-Dias (Uniwersytet w Lizbonie) oraz dr Amanda Sferruzzi-Perri (Uniwersytet w Cambridge).

Laureaci nagrody są zobowiązani do prezentacji swoich badań podczas dwóch prestiżowych wydarzeń w obszarze biologii rozrodu, tj. Fertility Conference 2022 organizowanej przez Association of Reproductive and Clinical Scientists, British Fertility Society oraz Society for Reproduction and Fertility, oraz corocznej konferencji SSR Society for the Study of Reproduction. Pierwsza z nich odbyła się online w dniach 5 – 7 stycznia (https://fertilityconference.org), a doctor Galvao wygłosił wykład pt. Epigenetic inheritance of predisposition to obesity: through the oocyte? Epigenetic inheritance of predisposition to obesity: through the oocyte?

Powszechnie wiadomo, że otyłość występująca u kobiet jest często powiązana z niepłodnością. Ponadto znany jest związek między otyłością matki a predyspozycjami potomstwa do rozwinięcia otyłości i występowania chorób współistniejących, takich jak np. choroba sercowo-naczyniowa.  Jednak nie zostało dotychczas wyjaśnione, w jakim stopniu te skłonności są wynikiem pogorszenia jakości oocytu, a w jakim zmian zachodzących w środowisku wewnątrzmacicznym. W jajnikach otyłych matek wykazano występowanie stanów zapalnych lub zmian w stężeniu lipidów i lipoprotein, w związku z czym oocyt rozwija się i dojrzewa w fizjologicznie zmienionym środowisku, co może mieć wpływ na jego jakość, w tym informację epigenetyczną. W swoich badaniach szukam odpowiedzi na pytania: i) w jakim stopniu epigenom oocytu jest wrażliwy na zmiany metabolizmu matki; oraz ii) czy zmiany epigenetyczne powstałe w oocytach są zachowane podczas globalnego przeprogramowania epigenetycznego, które zachodzi we wczesnych zarodkach – mówi dr Galvao.

 

Czytaj więcej

Współpraca polsko-islandzka na rzecz gospodarki cyrkularnej

Ostatni kwartał 2021r. to prawdziwy rozkwit polsko-islandzkiej współpracy na rzecz innowacji w obszarze gospodarki obiegu zamkniętego #CircularEconomy. Nasz Instytut wspólnie z University of Iceland, Reykjavik i instytutem badawczym Matís zrealizował szereg działań, które pomogą młodym naukowcom w Polsce rozwinąć kompetencje niezbędne do współtworzenia zrównoważonego łańcucha dostaw żywności.

W październiku spędziliśmy dwa tygodnie na Islandii i wraz ze studentami zgłębialiśmy fenomen islandzkiego sposobu na zagospodarowanie strumieni bocznych z produkcji rolno-spożywczej. Wizyty w zakładach, spotkania z przedsiębiorcami, wykłady i ćwiczenia. Rozwiązywanie realnych problemów z którymi borykają się firmy produkujące żywność na wyspie. Potem kolejne szkolenia z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji pomysłów naukowych prowadzone już w Polsce z udziałem inwestorów, start-upów i producentów żywności. W tym samym czasie wymiany i wizyty pracowników obu krajów .

Przed nami prace nad unikatowym kursem internetowym na temat nadawania wartości strumieniom bocznym z produkcji rolno-spożywczej, który wyposaży młodych naukowców i przedsiębiorców w wiedzę niezbędną do tworzenia innowacji w obszarze gospodarski obiegu zamkniętego, w której to co dzisiaj jest odpadem jutro ma szansę stać się pełnowartościowym produktem.

Działania te zostały zrealizowane dzięki Inicjatywie Bilateralnej „Innowacje, tworzenie przedsiębiorstw i waloryzacja strumieni ubocznych produkcji i przetwórstwa żywności” finansowanej przez Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

Czytaj więcej

Sukces naszych doktorantów na konferencji the Society for the Study of Reproduction

Edyta Walewska, Alicja Żochowska–Klepańska i Maria Guzewska wyróżnione nagrodą Best International Abstract Awards podczas tegorocznej konferencji the Society for the Study of Reproduction.

Nagroda ta wyróżnia najlepsze międzynarodowe abstrakty zaprezentowane na spotkaniu SSR. Zwycięzcy są wybierani przez Komitet Programowy, który w swojej ocenie kieruje się kryteriami technicznymi (czytelność, przestrzeganie zasad składania abstraktów) oraz merytorycznymi (tematyka, zastosowane metody, interpretacja wyników badań, oddziaływanie na rozwój dyscypliny biologii rozrodu).

Relacja z wręczenia nagród (źródło: https://www.ssr.org)

Pierwsze miejsce w rankingu Best International Abstract Awards zdobyła Edyta Walewska, doktorantka w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu za abstrakt pt. Impaired Decidualisation in Obese Mice Is Associated with Epigenetically Mediated Changes in Leptin Signaling. Edyta została też laureatką Trainee Travel Award, która refunduje koszt udziału naukowca w konferencji (do wysokości $1000).

Badania przedstawione na konferencji dotyczyły wpływu otyłości na proces decydualizacji, proces hormonalny który jest kluczowy do implantacji, wytworzenia się łożyska i poprawnego przebiegu ciąży. W swoich badaniach, wykazałam, że u myszy z otyłością indukowaną dietą, proces decydualizacji jest zaburzony. Związane jest to z epigenetycznymi zmianami w szlaku leptyny – hormonu wytwarzanego przez komórki tłuszczowe – mówi Edyta Walewska.

Drugie miejsce zdobyła Alicja Żochowska-Klepańska, doktorantka w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów za abstrakt pt. Lactation Undernutrition Leads to Intergenerational Alterations in Reproductive Parameters of Male Progeny.

Stan odżywienia we wczesnym okresie życia wpływa na dojrzewanie osi podwzgórze-przysadka-gonady (HPG), która jest odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego. W naszych badaniach skupiamy się na poznaniu mechanizmów jak niekorzystne zmiany w odżywaniu matki podczas laktacji wpływają na funkcje rozrodcze jej potomstwa oraz kolejnych pokoleń. Wyniki zaprezentowane podczas konferencji wskazują na niekorzystny wpływ matczynego niedożywienia na dojrzewanie płciowe, transkryptom jądrowy oraz parametry nasienia u samców z pierwszego, jak i drugiego pokolenia – mówi Alicja Żochańska – Klepańska.

Wśród najlepszych jest również Maria Guzewska, doktorantka w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów, która otrzymała Best International Abstract Awards za abstrakt pt. mir-125b Is a Negative Regulator of Extracellular Vesicles Biogenesis and Distribution at The Embryo-Maternal Interface.

Skoordynowany w czasie i miejscu dialog pomiędzy matką a zarodkiem, podczas którego dochodzi do wydzielania szeregu aktywnych biologicznie cząsteczek jest niezbędny do prawidłowego przebiegu ciąży oraz późniejszego rozwoju zarodka. ​Jeden z mechanizmów regulacyjnych odbywa się przy udziale cząsteczek mikroRNA (miRNA), zdolnych do potranskrypcyjnego wyciszania ekspresji genów. Przedstawione wyniki badań dotyczą wpływu cząsteczek microRNA na proces biogenezy pęcherzyków zewnątrzkomórkowych (EVs), heterogennej populacji molekuł zaangażowanych w proces matczynego rozpoznania ciąży. Odkrycie hamującego wpływ mikroRNA na biogenezę oraz uwalnianie EVs, ujawnia nowy mechanizm regulacyjny w pierwszych etapach implantacji zarodka, prowadzący do obniżenia aktywności sekcyjnej z udziałem EVs w trofoblaście na korzyść endometrium.

The Society for the Study of Reproduction jest największym,  renomowanym,  jednym z najstarszych towarzystw naukowych zajmujących się badaniami procesów rozrodczych. SSR zostało założone w 1967 roku, aby rozwijać badania w obszarze biologii rozrodu  poprzez wspieranie interdyscyplinarnej, międzynarodowej współpracy pomiędzy naukowcami, organizację konferencji oraz publikację badań naukowych z zakresu biologii rozrodu ludzi i zwierząt. Członkowie stowarzyszenia  prowadzą badania podstawowe,  stosowane oraz  praktyki kliniczne. Corocznie w konferencjach SSR uczestniczy kilka tysięcy naukowców z całego świata zajmujących się biologią i patologią rozrodu. Towarzystwo jest wydawcą czasopisma Biology of Reproduction (IF= 4.285).

 

Czytaj więcej

Nowe Funkcje

Pracownicy Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności objęli nowe funkcje związane z działalnością naukową i edytorską w ramach wydawnictw oraz organizacji działających poza strukturami Instytutu.

Prof. dr hab. Ryszard Amarowicz dołączył do Komitetu Redakcyjnego czasopisma Frontiers w sekcji Food Chemistry in Nutrition (IF 6,576) jako Review Editor.

Dr hab. Radosław Kowalski został powołany w skład Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach na okres 24.09.2021 – 10.11.2023.

Dr hab. Daniel Żarski został powołany w skład Rady Naukowej Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza na okres 27.09.2021- 27.09.2025.

Gratulujemy!

 

Czytaj więcej

Dr hab. Radosław Kowalski i dr Anna Ogrodowczyk poprowadzą projekty w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”

Dr hab. Radosław Kowalski z Zakładu Biologii Gamet i Zarodka poprowadzi projekt „Sposób przechowywania nasienia ryb w warunkach produkcyjnych”, a dr inż. Anna Ogrodowczyk, z Zakładu Immunologii i Mikrobiologii Żywności, projekt „Jogurt z Ogrodu” z dodatkiem miodu i liofilizowanych ziół.

Projekty przeszły dwuetapową selekcję. Wstępną przeprowadził Komitet Sterujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele naszego Instytutu, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Selekcji merytorycznej dokonał zewnętrzny Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli nauki, przemysłu i Venture Capitals.

Realizacja projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu przyznanemu Instytutowi przez Ministerstwo Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr MNISW/2020/318/DIR z programu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0” w ramach projektu pn. „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4). Celem projektu jest wsparcie zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, głównie w zakresie komercjalizacji.

Więcej informacji na podstronie projektu.


 

Czytaj więcej

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła ​odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Prof. dr hab. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu, został oznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w uznaniu za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

Uroczystość odbyła się dzisiaj w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Odznaczenie wręczył wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Prof. Mariusz Piskuła kieruje Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN nieprzerwanie od 2012 roku. Jest członkiem korespondentem PAN, a w latach 2015-2019 pełnił funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Ministra Rolnictwa „Zasłużony dla Rolnictwa” i Laurem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Najlepszy z Najlepszych” za zasługi na rzecz polskiej nauki i jej promocję zagranicą. Jest aktywnym członkiem Międzynarodowej Unii Nauk o Żywności i Technologii (IUFoST) pełniąc funkcję członka Rady Zarządzającej oraz Komitetu Nominującego. Jest też członkiem Międzynarodowej Akademii Nauk o Żywności i Technologii (IAFoST).

W pracy naukowo-badawczej profesor Piskuła zajmuje się m.in. relacją pomiędzy przeciwutleniającymi właściwościami składników żywności pochodzenia roślinnego, ich wchłanianiem i metabolizmem a profilaktyką chorób dietozależnych. Ze względu na charakter prowadzonych badań aktywnie integruje środowiska nauk rolniczych i biologicznych z naukami medycznymi. Jest autorem około 200 publikacji, w tym ponad 80 oryginalnych prac badawczych. Jest jednym z najbardziej wpływowych naukowców na świecie, co znalazło odzwierciedlenie w prestiżowym rankingu World’s Top 2% Scientists opracowanym przez Uniwersytet Stanforda.

Odznaczenie zostało przyznane postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Jerzego Duszyńskiego.

Foto credits: Rzecznik Prasowy Wojewody. Krzysztof Guzek.

 

Czytaj więcej

Nagroda Naukowa Oddziału PAN

Dr Sylwia Judycka zdobyła Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych. Wyróżnienie, na podstawie rekomendacji Kapituły Nagrody, otrzymała dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska.

Prezydium Oddziału PAN nagrodziło dr Sylwię Judycką za znaczące pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych i aplikacyjnych aspektów kriokonserwacji nasienia ryb. To już V edycja Nagród Naukowych Oddziału, które przyznawane są pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Osiągnięcia kandydatów oceniane są pod kątem m.in. oryginalności tematyki badawczej i metodyki badań; wartości poznawczej; rangi czasopisma lub wydawnictwa, oraz przydatności i wpływu osiągnięcia na praktyczny rozwój gospodarczo-społeczny i kulturalny regionu.

Dr Sylwia Judycka pracuje na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka. Kieruje również Pracownią Biotechnologii i Biotechnik Rozrodu, gdzie przeprowadzane są analizy jakości nasienia ryb, ptaków i ssaków oraz kriokonserwacja nasienia. Kapituła Nagrody Naukowej PAN wyróżniła dr Judycką za cykl 7 publikacji dotyczących standaryzacji procedur kriokonserwacji nasienia ryb. Badania przedstawione w tych pracach dotyczą opracowania i doskonalenia procedur kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych (pstrąga potokowego, pstrąga tęczowego, troci, pstrąga źródlanego, łososia atlantyckiego, palii alpejskiej, neosamców pstrąga tęczowego oraz źródlanego) oraz okonia. W wyniku realizacji tych badań opracowana została nowatorska, wystandaryzowana (pod względem stałej liczby plemników oraz końcowego stężenia krioprotektantów) metodyka kriokonserwacji nasienia ryb z zastosowaniem prostego rozrzedzalnika glukoza-metanol.

Prezydium Oddziału, przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody, przyznało również wyróżnienia. Otrzymała je dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu za pogłębienie wiedzy na temat roli mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy. Badania dr Szóstek pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw patogenezy endometrosis i w przyszłości mogą przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych u różnych gatunków.

 

Czytaj więcej

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska wyróżniona podczas Kongresu PTNW

Dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu została wyróżniona za najwyżej ocenione wystąpienie ustne pt. „Rola mediatorów zapalnych w procesach związanych z rozwojem endometrosis u klaczy – badania in vitro w sesji fizjologii i patologii koni podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych „Omnia Autem Animalia Sunt”.

Wyniki badań dr hab. Anny Szóstek-Mioduchowskiej dotyczą wpływu mediatorów zapalnych uwalnianych przez makrofagi i limfocyty pomocznice na procesy związane z rozwojem endometrosis u klaczy: odkładanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej, różnicowanie miofibroblastów, ekspresja i aktywność metaloproteinaz i ich tkankowych inhibitorów. Badania te pomogą zrozumieć mechanizmy leżących u podstaw patogenezy endometrosis, co w przyszłości może przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych.

XVI edycja Kongresu Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych odbyła się 26-27 listopada 2021 w Warszawie w formie on-line. Celem spotkania było przedstawienie najnowszych osiągnięć z zakresu nauk weterynaryjnych przez wybitnych specjalistow reprezentuuących niemal wszystkie działy tej dyscypliny.

Wyniki badań prezentowane przez dr Szóstek-Mioduchowską powstały w trakcie realizacji projektów Iuventus plus (0463/IP1/2015/73) oraz Sonata 15 (2019/35/D/NZ9/02989).

 

Czytaj więcej