Projekt NCN OPUS 22 pt. „Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis)”

Kierownik Projektu:

dr hab. Daniel Żarski, dr Katarzyna Palińska-Żarska

Opis zadań:

Głównym celem projektu jest sprawdzenie czy „poczucie czasu” po raz pierwszy pojawia się już u embrionów, czy może dopiero u larw okonia europejskiego, Perca fluviatilis oraz w jaki sposób ulega ono zmianom w trakcie dalszego rozwoju ryby. Ponadto, dzięki zaplanowanym eksperymentom i badaniom projekt pozwoli odpowiedzieć na pytania „czy” i „w jakim stopniu” inny od naturalnego fotoperiod i/lub spektrum światła wpływają na zegar biologiczny i rytm okołodobowy u wczesnych stadiów rozwojowych okonia.

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 1. Kontrolowany rozród okonia (indukcja owulacji oraz spermacji, pozyskanie gamet, zapłodnienie in vitro);
 2. Inkubacja ikry okonia, ewaluacja jakości embrionów;
 3. Podchów larw i narybku okonia oraz ocena ich wskaźników zootechnicznych;
 4. Pobór prób i ich ewaluacja pod kątem badań transkryptomicznych;
 5. Izolacje RNA, białek i analizy molekularne;
 6. Analiza danych transkrytpomicznych i proteomicznych;
 7. Przygotowywanie publikacji naukowych.

Wymagania:

 1. Ukończone studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku rybactwo, rolnictwo, biologia lub pokrewne (tytuł magistra uzyskany przed upływem terminu składania wniosków);
 2. Wysoka motywacja do pracy w multidyscyplinarnym i międzynarodowym zespole zajmującym się hodowlą ryb, akwakulturą oraz biologią molekularną;
 3. Podstawowa wiedza z zakresu biologii i fizjologii kręgowców;
 4. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 5. Umiejętność pisania prac naukowych i/lub popularno-naukowych oraz prezentacji wyników;
 6. Dyspozycyjność, dobra organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem;
 7. Dodatkowymi atutami będą: podstawowa wiedza na temat narzędzi genomicznych (głównie transkryptomiki i proteomiki) oraz doświadczenie w hodowli zwierząt, w tym ryb.

Warunki:

 1. Wybrany kandydat będzie uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk;
 2. Miejsce realizacji pracy doktorskiej: Zakład Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ PAN, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn,
 3. Stypendium doktoranckie: 4 276 PLN brutto miesięcznie (ok. 3 700 PLN netto);
 4. Data rozpoczęcia: 01 października 2022 r. (rozpoczęcie roku akademickiego 2022/2023 w Szkole Doktorskiej);
 5. Czas trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej: 48 miesięcy.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys (CV), zawierający:
  • wykształcenie,
  • dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe,
  • osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,
  • kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie;
 3. Opinię opiekuna i/lub mentora naukowego;
 4. Inne dokumenty.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 22.07.2022 do godziny 15:00 pocztą elektroniczną na adres: d.zarski@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie”.

Wybrani Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (on-line), która odbędzie się 27 lipca 2022 roku.

Kontakt i dodatkowe informacje: d.zarski@pan.olsztyn.pl.

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 6.07.2022