Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienie

12 doktorantów
PIWET-PIB Puławy weterynaria 1 doktorant
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłaszanych na stronach internetowych Instytutów:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo:

 1. Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium.
  Promotor: dr hab. Magdalena K. Kowalik
  pobierz PDF
 2. Określenie mechanizmów aktywacji tkanki jajnika u jałówek niedojrzałych płciowo – badania in vitro i in vivo
  Kierownik projektu : dr Ilona Kowalczyk-Zięba
  pobierz PDF
 3. Poszukiwanie nowych mechanizmów łączących regulację wewnątrzkomórkowego przepływu wapnia z odpowiedzią wrażliwości na insulinę na regularny wysiłek fizyczny
  Promotor: prof. dr hab. Marek Strączkowski
  pobierz PDF
 4. Czy, jak i które EVs pochodzące z komórek pęcherzyka jajnikowego mogą oddziaływać na plemniki knura? (Preludium BIS 3)
  Promotor: dr hab. Aneta Andronowska
  pobierz PDF
 5. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni (projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS 20)
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie:

 1. Immunomodulujące właściwości pre-fermentowanego napoju serwatkowego wzbogaconego sokiem z aronii oraz kolostrum (Preludium BIS 3)
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Barbara Wróblewska.
  pobierz PDF

IA PAN Lublin

 1. Opracowanie mikrobiologicznego biopreparatu zapobiegającego rozwojowi Pezicula spp. w jabłkach
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Magdalena Frąc
  Promotor pomocniczy/Kierownik Projektu: dr Karolina Oszust
  Stypendium w ramach Szkoły Doktorskiej oraz zatrudnienie na część etatu w ramach projektu LIDER XII (akronim APPAT(f)REE)
  pobierz PDF
 2. Wpływ gliofosfatu na biologiczne utlenianie metanu w glebach rolniczych
  Kierownik projektu: dr Anna Pytlak
  pobierz PDF

PIWet-PIB Puławy

Dyscyplina: weterynaria

Występowanie zakażeń Mycoplasma spp. w klinicznych przypadkach chorób układu oddechowego w krajowej populacji bydła
Promotor: dr hab. Katarzyna Dudek, profesor instytutu
pobierz PDF

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Harmonogram i sposób składania wniosków:

W roku 2022 rekrutacja odbywa się w 3 terminach:

I/ 27.06.2022 – 08.07.2022

II/ 05.09.2022 – 16.09.2022

III/ 26.09.2022 – 30.09.2022

Nabór wniosków:

I Termin

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Osobiście – w siedzibie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, w Olsztynie w Sekretariacie, w dniach od 1 czerwca 2022 r do 27 czerwca 2022 r. w godzinach 8:00 – 15:00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

IA PAN Lublin

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 27 czerwca 2022 r. do godziny 15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 28 czerwca 2022 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 30.06-05.07.2022 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 29.06.2022 r.

Publikacja list rankingowych: do 08.07.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy