Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Post-doc w projekcie NCN SONATA 15 pt. „The interaction of T helper cell subsets with endometrial fibroblasts in processes associated to development of mare endometrosis”.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadaniach badawczych:

 1. Określenie zmian w populacji limfocytów pomocniczych Th17 w endometrium w przebiegu endometrosis;
 2. Określenie roli limfocytów pomocniczych Th17 w procesach związanych z rozwojem endometrosis;
 3. Badanie wpływu IL-17 na fibroblasty podczas przebudowy tkanki i fibrogenezy.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 5000 zł netto miesięcznie,
 • miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn,
 • data rozpoczęcia: 01.07.2022,
 • czas trwania umowy: 11 miesięcy.

Kwalifikacje:

 1. Stopień naukowy doktora: biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko post-doc nadany przez inny podmiot niż podmiot, który jest miejscem realizacji projektu);
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej, rozrodu i immunologii;
 3. Doświadczenie w posługiwaniu się następującymi technikami: ELISA, Western blot, qPCR oraz barwienia immunofluorescencyjne;
 4. Doświadczenie w izolacji i hodowli komórek pierwotnych;
 5. Przynajmniej 1 zagraniczny staż naukowy (min. 3 miesiące);
 6. Pierwszy autor przynajmniej 5 publikacji naukowych;
 7. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 8. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich;
 4. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 13.05.2022 do godziny 15:00 pocztą elektroniczną na adres: a.szostek-mioduchowska@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs na post-doc researcher/SONATA”.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 13.04.2022