Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • asystenta lub adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZIBŻ PAN w Popielnie w zależności od posiadanych kwalifikacji

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Jednostka:

IRZBŻ PAN w Olsztynie (https://pan.olsztyn.pl) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin. Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana. Instytut posiada infrastrukturę badawczą umiejscowioną w Olsztynie (około 120 km od Popielna).

Zakład Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie:

Popielno (http://popielno.pl) położone jest na półwyspie, na terenie rezerwatu i obszaru Natura 2000. Znajduję się tutaj Stacja Badawcza Instytutu oraz w pełni wyposażone laboratoria Zakładu: biochemiczne, in vitro oraz biologii molekularnej. Taka lokalizacja zapewnia izolację od miejskiego zgiełku, kontakt z naturą, ale jednocześnie dojazd do najbliższych miast (Ruciane-Nida i Pisz) oddalonych o około 20 km nie zajmuje więcej niż 15-20 min (https://pan.olsztyn.pl/dzialalnosc-naukowa/zaklady/zaklad-ochrony-bioroznorodnosci/).

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania związane ze zróżnicowaniem genetycznym zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem metod transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z konserwacją gamet, bankowaniem gamet i zarodków oraz biotechnikami rozrodu, które mogą być implementowane u zwierząt wolno żyjących,
 • poszukiwanie markerów rozrodu wykorzystanych przy opracowaniu skutecznych technik ograniczenia lub intensyfikacji procesów rozrodczych,
 • badania zależności mikrobioty parametrów immunologicznych organizmu zwierząt wolno żyjących,
 • opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonalnego w odniesieniu do rozrodu, behawioru itp. u zwierząt wolnożyjących,
 • wpływ czynników środowiskowych, takich jak baza pokarmowa, antropopresja na homeostazę wybranych gatunków zwierząt,
 • badanie mechanizmów indukujących procesy patologiczne w organizmie na określonych modelach in vitro pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • tytuł magistra przy ubieganiu się o stanowisko asystenta lub stopień naukowy doktora przy ubieganiu się o stanowisko adiunkta uzyskany w dziedzinie nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w badaniach nad behawiorem, rozrodem, mikrobiotą, żywieniem u zwierząt wolno żyjących lub/i gospodarskich,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (Real Time PCR, Western Blot, genotypowanie) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja),
 • kierownictwo w przynajmniej jednym projekcie o charakterze badań podstawowych tematycznie związanego z działalnością naukowo-badawczą Zakładu Ochrony Bioróżnorodności będzie dodatkowym atutem,
 • odbyty staż naukowy poza jednostką macierzystą kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Oczekiwania:

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, tworzenia zespołów badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych.

Instytut oferuje:

 • pomoc w zakwaterowaniu w okresie początkowym w pobliżu siedziby Zakładu,
 • pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych oraz świadomy mentoring akademicki.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Dokumenty aplikacyjne (z dopiskiem: Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Profilaktyki Ochrony Bioróżnorodności) należy składać w terminie do 10 lipca 2022 r. na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn
lub na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 7.04.2022