Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

technolog w projekcie „Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 11) kierowanym przez dr hab. Antonio Galvao.

Opis stanowiska:

Grupa badawcza dr Antonio Galvao poszukuje doświadczonego technologa do pracy przy systemach in vitro/ in vivo nad funkcjonowaniem jajników w mysich modelach matczynej otyłości. Eskalacja epidemii nadwagi i otyłości jest wielkim obciążeniem systemu zdrowotnego. Otyłość prowadzi do długofalowych powikłań, takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia, czy niepłodność. W naszym zespole badawczym prowadzimy badania na modelach mysich oraz/lub systemach in vitro hodowli jajników/pęcherzyków jajnikowych, w celu określenia wpływu matczynej otyłości na funkcjonowanie jajników i oocytów. W niniejszym projekcie badawczym podjęta zostanie próba wyjaśnienia wpływu zmian w szlaku sygnałowym leptyny w jajniku, głównej cechy obserwowanej u otyłych matek, na ustanawianie epigenomu oraz regulacje metabolizmu zarówno w gamecie, jak i otaczających komórkach ziarnistych podczas folikulogenezy. Technolog zatrudniony w projekcie będzie odpowiedzialny zarówno za prowadzenie małych projektów badawczych samodzielnie, jak i współpracę z pozostałymi członkami zespołu badawczego przy ich zadaniach. Kandydat będzie posługiwał się mysimi systemami in vivo i in vitro celem wykonania analiz transkryptomu, metylomu i lipidomu. Badania mogą objąć także prace na liniach komórkowych, w celu weryfikacji odkryć.

Praca będzie obejmowała głównie zadania laboratoryjne, okazjonalnie również prace ze zwierzętami (takie jak określanie fenotypu zwierząt i inne procedury). Prace obejmować będą również zadania biurowe, analizę danych i raportowanie, jak i zarządzanie laboratorium, w tym inwentaryzacje, zamówienia i ich rozliczanie.

Wyniki pracy pozwolą nam lepiej zrozumieć wpływ zmian w szlaku sygnałowym leptyny na ustanawianie epigenomu oocytu, profilowanie jego metabolizmu i zmiany w ekspresji genów w komórkach ziarnistych.

Opis zadań:

 • współpraca z kierownikiem projektu w celu ustalenia kierunku badań,
 • praca w zespole naukowym nad wspólnie powierzonymi zadaniami,
 • szkolenie młodszych członków zespołu,
 • zapoznanie się z odpowiednią literaturą naukową i wykorzystywanie wiedzy do rozwijania własnej pracy,
 • pisemna i ustna prezentacja wyników pracy,
 • prowadzenie szczegółowych sprawozdań z wykonywanej pracy,
 • wykonywanie prac administracyjnych (znajomość pakietu MS Office).

Wymagania:

 • wiedza z zakresu badań szlaków sygnałowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu hodowli komórkowych ssaczych,
 • sprawne posługiwanie się technikami biologii molekularnej (pRT-PCR, WB, IF, IHC),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność samodzielnej i zespołowej pracy,
 • wysoka dokładność i dbałość o szczegóły,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne i dobre zarządzanie czasem,
 • wykazywanie inicjatywy i chęci, aby rozwijać projekty i pomysły,
 • umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i rozwiązywania rutynowych problemów.

Dodatkowymi atutami będą:

 • stopień naukowy doktora w dziedzinie biologii, biochemii, biotechnologii, biofizyki, chemii lub pokrewnych,
 • umiejętność pracy z myszami,
 • doświadczenie w analizie wyników sekwencjonowania (RNASeq),
 • dorobek w postaci publikacji naukowych.

Warunki zatrudnienia:

 1. Kandydat będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 57500-70500 PLN / rok (brutto), w zależności od doświadczenia
 2. Czas trwania projektu: 36 miesięcy
 3. Termin składania ofert: 23 czerwca 2021
 4. Rozmowy rekrutacyjne: czerwiec-lipiec 2021
 5. Orientacyjny czas rozpoczęcia pracy w projekcie: lipiec-sierpień 2021

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny zawierający opis, dlaczego kandydat nadaje się na stanowisko (max 2 strony)
 2. CV (max 6 stron)
 3. 2 listy rekomendacyjne (jeden z listów powinien być od ostatniego pracodawcy/promotora pracy licencjackiej/magisterskiej lub mentora naukowego). Kierownik Projektu uwzględnia możliwość skontaktowania się ze wskazaną osobą przed rozmową kwalifikacyjną.

Nieformalne pytania dotyczących konkursu proszę kierować na adres kierownika projektu dr hab. Antonio Galvao (a.galvao@pan.olsztyn.pl).

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji proszę odwiedzić stronę www.pan.olsztyn.pl

W curriculum vitae prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE)”.

Informujemy,że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 25.05.2021