Założenia:

W ostatnich latach w Europie obserwuje się rosnące zainteresowanie zastosowaniem innowacyjnych operacji jednostkowych w technologii żywności i preparatów prozdrowotnych. Również podmioty z sektora rolno-spożywczego woj. war-maz. maja ogromne szanse, aby zając czołowa pozycje na rynku żywności nowego typu tj. żywności funkcjonalnej, która ma naukowo udokumentowany korzystny wpływ na zdrowie konsumenta i jest poszukiwana przez konsumentów. Niestety przedsiębiorstwa sektora rolno-spożywczego nie dysponują odpowiednią infrastrukturą do prowadzenia badań w zakresie rozwijania nowych produktów tego typu i tylko około 3% z nich w skali regionu, posiada działy B+R lub ma podpisane stałe umowy o współpracy z placówkami naukowo-badawczymi.

Cel projektu:

Wsparcie tworzenia i rozwoju powiazania kooperacyjnego miedzy Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badan Żywności PAN w Olsztynie a przedsiębiorstwami sektora rolno-spożywczego celem prowadzenia badan nad opracowaniem nowych produktów o cechach funkcjonalnych i pro-zdrowotnych oraz ich komercjalizacji w ramach Regionalnego Centrum Badan i Transferu Wiedzy „ŻYWNOŚĆ DLA ZDROWIA” (etap I i etap II projektu).

Planowanie działania:

Rozbudowa trzech wysoko-specjalistycznych laboratoriów:  1) metabolomiki, 2) zwierzętarni i 3) mikrobiologii, tak aby mogły ono stanowić zaplecze naukowo-badawcze dla tworzenia innowacji i rozwoju stałej współpracy pomiędzy naukowcami Instytutu a przedsiębiorstwami z branży rolno-spożywczej regionu Warmii i Mazur. Infrastruktura badawcza w ramach laboratoriów umożliwi świadczenie usług dla przemysłu w zakresie:

  1. szybkiej, precyzyjnej, czułej, wiarygodnej i powtarzalnej analizie związków obecnych w próbach biologicznych;
  2. wykorzystywania referencyjnych metod różnicowania molekularnego szczepów bakterii oraz analizowania funkcjonalności i bezpieczeństwa surowców i produktów żywnościowych;
  3. prowadzenia oceny aktywności biologicznej składników pokarmowych istotnych z punku widzenia profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

 Oferta badawcza dla przemysłu:

  • ocena jakości żywności, tworzenie modeli do badań mikrobiologicznych i żywieniowych;
  • określanie związków biologicznie aktywnych w żywności;
  • śledzenie zmian w składzie tych substancji podczas przeprowadzanych procesów technologicznych;
  • biodostępności prozdrowotnych składników żywności.

Począwszy od 2012r. przewiduje się organizację serii spotkań informacyjnych dla zainteresowanych korzystaniem z nowoczesnych laboratoriów, przedsiębiorców i pracowników branży rolno-spożywczej z terenu całego województwa.

Dane kontaktowe: