Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności zatrudni technologa w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Wymiar etatu:

 • pełny etat

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień inżyniera lub/i licencjat lub/i tytuł magistra nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych, chemicznych lub pokrewnych,
 • wiedza z zakresu pracy biurowej i obsługi pakietu MS Office,
 • znajomość podstaw pracy laboratoryjnej,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 1 rok),
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w stopniu komunikatywnym,
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą laboratoryjną oraz przy zwierzętach będą dodatkowym atutem.

Oczekiwania:

 • wykonywanie podstawowych czynności laboratoryjnych,
 • obsługa administracyjna w jednostce (raporty, zamówienia, ewidencja),
 • pobieranie materiału badawczego w terenie,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat lub/i inżynier lub/i magister),
 • CV.

Aplikacje należy składać na adres Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN Tuwima 10, 10-748 Olsztyn lub na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.
Data publikacji: 14.07.2023