Mgr inż. Anna Wójtowicz, doktorantka z Zespołu Immunologii i Patologii Rozrodu, zdobyła nagrodę za wyróżniające wystąpienie pt. „Rola limfocytów Th2 w rozwoju endometrosis” podczas I Konferencji naukowej pn. „Naukowe i praktyczne aspekty rozrodu koni”, która odbyła się w dniach 23-25 lutego br. w Stadninie Koni w Walewicach.

Pani mgr Anna Wójtowicz wykonuje pracę doktorską pod kierunkiem dr hab. Anny Szóstek-Mioduchowskiej.

Endometrosis to chroniczne degenerujące zapalenie błony śluzowej macicy klaczy. Prowadzi ono do zmian w architekturze tkanki i skutkuje upośledzeniem funkcji endometrium, a w konsekwencji wczesną utratą zarodków. Podczas rozwoju endometrosis dochodzi do zwiększenia w endometrium liczby miofibroblastów odpowiedzialnych za nadmierne odkładanie składników macierzy pozakomórkowej (ECM), takich jak kolageny (Col). Kluczową rolę w przebudowie ECM odgrywają metaloproteinazy macierzy (Mmp) i ich tkankowe inhibitory (Timp). Limfocyty T pomocnicze (Th) zaangażowane są w rozwój włóknienia płuc, nerek i wątroby u ludzi oraz u gryzoni. Dotychczas wykazano, że limfocyty Th1 wykazują działanie przeciwfibrotyczne, natomiast limfocyty Th2 działają profibrotycznie. Rola limfocytów Th2, a w szczególności wydzielanych przez nie mediatorów: interleukiny (IL)-4 i IL-13 w rozwoju endometrosis, pozostaje jednak nieznana. Celem badań było określenie tkankowej lokalizacji receptorów IL-4 i IL-13  w endometrium kategorii I, IIA, IIB oraz III, a także zbadanie wpływu tych interleukin na proliferację fibroblastów i ekspresję wybranych markerów włóknienia.

Przedstawione na konferencji badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego pod kierunkiem dr hab. Anny Szóstek-Mioduchowskiej, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki Sonata nr 2019/35/D/NZ9/02989.

 

Data publikacji: 13.03.2023