Dr Sylwia Judycka zdobyła Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku za wybitne osiągnięcia naukowe w kategorii nauk biologicznych, rolniczych i medycznych. Wyróżnienie, na podstawie rekomendacji Kapituły Nagrody, otrzymała dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska.

Prezydium Oddziału PAN nagrodziło dr Sylwię Judycką za znaczące pogłębienie wiedzy z zakresu podstawowych i aplikacyjnych aspektów kriokonserwacji nasienia ryb. To już V edycja Nagród Naukowych Oddziału, które przyznawane są pracownikom ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych zlokalizowanych na obszarze Warmii, Mazur i Podlasia. Osiągnięcia kandydatów oceniane są pod kątem m.in. oryginalności tematyki badawczej i metodyki badań; wartości poznawczej; rangi czasopisma lub wydawnictwa, oraz przydatności i wpływu osiągnięcia na praktyczny rozwój gospodarczo-społeczny i kulturalny regionu.

Dr Sylwia Judycka pracuje na stanowisku Adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka. Kieruje również Pracownią Biotechnologii i Biotechnik Rozrodu, gdzie przeprowadzane są analizy jakości nasienia ryb, ptaków i ssaków oraz kriokonserwacja nasienia. Kapituła Nagrody Naukowej PAN wyróżniła dr Judycką za cykl 7 publikacji dotyczących standaryzacji procedur kriokonserwacji nasienia ryb. Badania przedstawione w tych pracach dotyczą opracowania i doskonalenia procedur kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych (pstrąga potokowego, pstrąga tęczowego, troci, pstrąga źródlanego, łososia atlantyckiego, palii alpejskiej, neosamców pstrąga tęczowego oraz źródlanego) oraz okonia. W wyniku realizacji tych badań opracowana została nowatorska, wystandaryzowana (pod względem stałej liczby plemników oraz końcowego stężenia krioprotektantów) metodyka kriokonserwacji nasienia ryb z zastosowaniem prostego rozrzedzalnika glukoza-metanol.

Prezydium Oddziału, przychylając się do rekomendacji Kapituły Nagrody, przyznało również wyróżnienia. Otrzymała je dr hab. Anna Szóstek-Mioduchowska z Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu za pogłębienie wiedzy na temat roli mediatorów odpowiedzi zapalnej i kwasu lizofosfatydowego w rozwoju endometrosis u klaczy. Badania dr Szóstek pozwalają na lepsze zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw patogenezy endometrosis i w przyszłości mogą przyczynić się do opracowania skutecznych strategii terapeutycznych u różnych gatunków.

 

Data publikacji: 16.12.2021