Badania sensoryczne jako metody opracowania i udoskonalania produktów firm sektora rolno-spożywczego województwa warmińsko- mazurskiego

umowa nr  UDA-POKL.08.02.01-28-029/13-00

Działanie: 8.2 Transfer wiedzy
Poddziałanie: 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw
Okres realizacji: 02.12.2013 – 29.06.2015

Cel główny projektu: Zwiększenie roli współpracy B+R pomiędzy sferą nauki i gospodarką regionu poprzez przygotowanie do wdrożenia za pomocą metod sensorycznych 4 produktów spożywczych przez5 przedsiębiorstw rolno-spożywczych województwa warmińsko-mazurskiego do czerwca 2015 r.

Zadania:

Przygotowanie merytoryczne Liderów Sensorycznych do stworzenia zespołów osób oceniających w firmach (paneli sensorycznych) i takich zespołów w firmach.

 • Szkolenie dla Liderów Sensorycznych z zakresu „Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowania”
 • Weryfikacja wrażliwości sensorycznej w zakładzie
 • Szkolenie z zakresu „Analiza sensoryczna żywności – metody i zastosowania” skierowane do kandydatów do Panelu Sensorycznego
 • Konsultacyjne spotkanie z naukowcami  – weryfikacja prawidłowości stworzenia Paneli Sensorycznych w Firmach, wstępne informacje dotyczące tworzenia laboratorium sensorycznego, analiza wyników dotychczasowych prac w firmach, analiza problemów

Szkolenie z zakresu wybranych metod różnicowych dla Liderów Sensorycznych i zespołów.

 • Szkolenie z zakresu wybranych metod różnicowych dla Liderów Sensorycznych
 • Szkolenie z zakresu wybranych metod różnicowych dla członków Panelu Sensorycznego
 • Spotkania pracowników naukowych z Liderami Sensorycznymi i członkami Paneli Sensorycznych w zakładach produkcyjnych i przeprowadzenie doradztwa kierunkowego na produktach własnych Firm.

Przygotowanie pod względem merytorycznym i instrastrukturalnym Firm do analizy sensorycznej metodami opisowymi.

 • Przygotowanie 4 laboratoriów sensorycznych dla 4 firm
 • Szkolenie z zakresu metod profilowania sensorycznego dla Liderów Sensorycznych
 • Szkolenie z wykorzystania oprogramowania do analizy sensorycznej dla Liderów Sensorycznych
 • Szkolenie z wykorzystania oprogramowania do analizy statystycznej dla Liderów Sensorycznej
 • Szkolenie z zakresu metod profilowania sensorycznego dla członków Paneli Sensorycznych
 • Spotkania pracowników naukowych z Liderami Sensorycznymi i członkami Paneli Sensorycznych w zakładach produkcyjnych i doradztwo kierunkowe na produktach własnych Firm.
 • Samodzielna ocena własnego produktu metodą ilościowej analizy opisowej pod nadzorem naukowców.

Wypracowanie nowego innowacyjnego produktu z wykorzystaniem analizy sensorycznej – dotyczy 1 Firmy

Promowanie badań sensorycznych w przedsiębiorstwach jako narzędzi służących wdrożeniu przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego.

 • Konferencja
 • Katalog dobrych praktyk