Skip to main content

Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu


Zespół Immunologii i Patologii Rozrodu (ZIPR) powstał w 2009 roku po połączeniu Zespołu Patologii Rozrodu i Zespołu Immunologii Rozrodu (poprzednio Zespół Endokrynologii Eksperymentalnej i Rozwojowej).

Głównym przedmiotem badań Zespołu jest określenie endokrynnych, immunologicznych i neurologicznych mechanizmów regulacji układu rozrodczego zarówno w procesach fizjologicznych, jak i w patologicznych u człowieka i zwierząt domowych (krowa, klacz, świnia, kotowate).

Główne cele naukowo-badawcze Zespołu to wyjaśnienie:

 1. immuno-endokrynnych i molekularnych mechanizmów zaangażowanych w regulację cyklu jajnikowego, ciąży i porodu.
 2. immuno-endokrynnych mechanizmów kontrolujących komunikację zarodek-matka we wczesnym okresie ciąży u kobiety i zwierząt, na poziomie komórkowym, receptorowym, molekularnym.
 3. zmian immuno-endokrynnych i neurologicznych towarzyszących rozwojowi stanów patologicznych (stany zapalne, zwyrodnienia, nowotworzenie) w narządach rodnych samic oraz w gruczole mlekowym.
 4. udziału obwodowego układu nerwowego oraz układu odpornościowego w patofizjologii zwyrodnienia torbielowatego jajnika.
 5. receptorowych, wewnątrzkomórkowych, molekularnych mechanizmów działania hormonów, cytokin i innych substancji biologicznie czynnych mogących znaleźć potencjalne wykorzystanie w regulacji cyklu i ciąży oraz profilaktyce i terapii okresu okołoporodowego u zwierząt i ludzi.
 6. molekularne mechanizmy zaangażowane w przebudowę błony śluzowej macicy w okresie wczesnej ciąży.
 7. zmiany w profilu ekspresji białek w ciałku żółtym związane z jego tworzeniem, funkcjonowaniem oraz regresją.
 8. wpływ otyłości na niepłodność w aspekcie patogenezy jajnika i zmian w wewnątrzmacicznym rozwoju myszy w kontekście zmian epigenetycznych przekazywanych przez komórkę jajową do tkanek zarodkowych i pozazarodkowych.

Realizacja głównych celów naukowo-badawczych pozwala na równoległe prowadzenia badań aplikacyjnych, z następującymi celami praktycznymi:

 1. wyjaśnienie przyczyn wczesnej zamieralności zarodków u zwierząt domowych.
 2. wprowadzenie nowych technik terapeutycznych, biotechnik w celu poprawy wydajności rozrodu zwierząt domowych i towarzyszących człowiekowi.
 3. kreowanie nowych, alternatywnych dla chemioterapii, strategii/preparatów w diagnostyce i terapii zaburzeń układu rodnego i gruczołu mlekowego (nowotworzenie, stany zapalne), co może pozwolić na ograniczenie powstawania szczepów bakteryjnych opornych na chemioterapeutyki.
 4. kreowanie nowych metod i strategii ograniczania rozrodu zwierząt stanowiących zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne oraz zaburzających równowagę w ekosystemach (np. nieinwazyjna kastracja farmakologiczna zwierząt mięsożernych, w tym kotów, psów, lisów).
 5. rozwój biotechnik i biotechnologii rozrodu w celu ochrony ras/gatunków zagrożonych wyginięciem, w tym kotowatych.