Skip to main content

Zespół Biologii Gamet i Zarodka


Głównym przedmiotem badań Zespołu Biologii Zarodka jest prowadzenie wielotorowych badań nad:

  1. badaniem endokrynnych mechanizmów kontrolujących komunikację zarodek-matka we wczesnym okresie ciąży u zwierząt i ludzi, na poziomie komórkowym, receptorowym i molekularnym,
  2. wyjaśnieniem endokrynnych przyczyn zaburzeń rozwoju gamet i zarodka u zwierząt gospodarskich oraz wykorzystaniem zwierząt jako modelu do badań zaburzeń rozwoju gamet i zarodka u ludzi,
  3. wyjaśnieniem endokrynnych przyczyn wczesnej zamieralności zarodków u zwierząt o znaczeniu gospodarczym (na modelu krowy domowej),
  4. rozwinięciem i wdrożeniem funkcjonującej już metody hodowli zarodków in vitro do warunków terenowych: pobieranie komórek jajowych in vivo (poprzez OPU) oraz transfer wyhodowanych in vitro zarodków.

Zespół Biologii Nasienia zajmuje się biochemią i fizjologią plemników zwierząt oraz zagadnieniami praktycznymi związanymi z rozrodem ryb. Biochemiczne prace zakładu ukierunkowane są na izolację i charakterystykę białek i peptydów plazmy nasienia oraz plemników zwierząt. Prace dotyczące fizjologii obejmują badania ruchliwości plemników z wykorzystaniem komputerowej analizy ruchu plemników (CASA) oraz uszkodzeń DNA plemników przy pomocy analizy komet. Doświadczenia o charakterze praktycznym dotyczą doskonalenia technik krótko- i długookresowego przechowywania nasienia ryb i ptaków, utworzenia (wspólnie z Zespółem Andrologii Molekularnej) Banku Nasienia Ryb oraz określenia jakości ikry ryb łososiowatych.

Działalność badawcza Zespołu Andrologii Molekularnej ukierunkowana jest na izolację, charakterystykę fizykochemiczną i kinetyczną enzymów hydrolitycznych plemników i plazmy nasienia ryb i ssaków. Prowadzone są także badania dotyczące wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na wyznaczniki jakościowe i parametry biochemiczne oraz wartość biologiczną nasienia ryb doskonałokostnych (pstrąg tęczowy, karp, sandacz, głowacica) i chrzęstnokostnych (jesiotr syberyjski, sterlet) oraz jelenia szlachetnego i żubra. Istotnym kierunkiem prowadzonych badań jest doskonalenie biotechniki kriokonserwacji nasienia ważnych gospodarczo oraz zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Prowadzone badania zmierzają do poprawy skuteczności kriokonserwacji nasienia pstrąga tęczowego i karpia oraz docelowo jej zastosowanie praktyczne w hodowli tych gatunków. Również doskonalone są techniki kriokonserwacji nasienia zwierząt znajdujących się w czerwonej księdze gatunków zagrożonych (żubr, głowacica).