Skip to main content
Logo PKLogo PK

Laboratorium Biologii Molekularnej


Ogólny profil

Celem działalności Laboratorium Biologii Molekularnej, utworzonego w ramach projektu pt. Wyposażenie i modernizacja zintegrowanych laboratoriów naukowo-badawczych Centrum Doskonałości BIOANIREP, finansowanego z środków Unii Europejskiej, jest rozpowszechnienie technik biologii molekularnej oraz wdrażanie nowych innowacyjnych metod i technik molekularnych do badań realizowanych w ramach Centrum Doskonałości BIOANIREP, sieci naukowych oraz badań własnych Instytutu. Specjalizacja laboratorium w zakresie technik biologii molekularnej usprawnia pracę pracowników Instytutu, jak również służy zintensyfikowaniu współpracy o charakterze krajowym i międzynarodowym.

Laboratorium dysponuje infrastrukturą naukowo-badawczą zgromadzaną w postaci dwóch stanowisk roboczych do:

  • izolacji oraz analizy kwasów nukleinowych i białek,
  • hodowli oraz transfekcji komórek bakterii i grzybów.

Więcej informacji o dostępnej infrastrukturze na stronie laboratorium.