Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie

Stanowisko: asystent/adiunkt (w zależności od kwalifikacji)

Miejsce pracy: Zakład Ochrony Bioróżnorodności z siedzibą w Popielnie

Dane adresowe siedziby Zakładu:

Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida
(53.751075790835806, 21.627480068526207)

Wymiar etatu: pełny etat

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych i opracowanie publikacji w artykułach z IF,
 • rozwijanie umiejętności metodycznych w analizach biochemicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy.

Profil badawczy Zakładu Ochrony Bioróżnorodności, wskazujący na badania naukowe, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • behawior fauny wolno żyjącej,
 • zróżnicowanie genetyczne zwierząt wolno żyjących,
 • biotechniki rozrodu ssaków,
 • zależności pomiędzy żywieniem a dobrostanem zwierząt,
 • antropopresja i zmiany epigenetyczne wpływające na dobrostan zwierząt wolno żyjących,
 • konserwacja i bankowanie tkanek,
 • potencjał dziczyzny jako surowca mięsnego,
 • wykorzystanie modeli in vitro i technik biologii molekularnej do badań dotyczących ochrony bioróżnorodności.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • wiedza z zakresu fizjologii zwierząt, biochemii,
 • tytuł magistra (asystent) lub stopień doktora (adiunkt) nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej/doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie w stosowaniu metod biologii molekularnych oraz technik mikroskopowych i analizie komputerowej wyników, szczególnie ELISA, Real Time PCR będą dodatkowym atutem,
 • udział w projektach badawczych (adiunkt),
 • udział w konferencjach naukowych (adiunkt),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego (kategoria B, co najmniej 2 lata),
 • kursy, szkolenia i praktyczne umiejętności związane z pracą przy zwierzętach oraz w laboratorium będą dodatkowym atutem,
 • referencje dotyczące posiadanego doświadczenia w pracy naukowo-badawczej oraz analitycznej będą dodatkowym atutem.

Warunki pracy:

Wynagrodzenie zasadnicze:

 • Asystent: 4300 zł brutto miesięcznie
 • Adiunkt: 5300 zł brutto miesięcznie

Istnieje możliwość dodatkowego zatrudnienia w projektach zewnętrznych. Praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji zadań w projekcie.

Perspektywy:

 • praca w zgranym zespole, otwartym na innowacyjne pomysły i pracę zespołową,
 • możliwość zaangażowania w działania popularyzujące naukę,
 • praca nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów,
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie,
 • motywacja w postaci uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent) lub uzyskania stopnia doktora (adiunkt),
 • wskazanie zbieżności dorobku naukowego z profilem badawczym Zakładu w postaci pracy magisterskiej/doktorskiej i/lub publikacji z listy filadelfijskiej i/lub prezentacji wyników na konferencjach naukowych
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN,
Dział Kadr
ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 18.12.2023 r. o godz. 12.00.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko technologa w Laboratorium Sensorycznym

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na stanowisko technologa w Laboratorium Sensorycznym.

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Oddział Nauk o Żywności, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn.

Obszar badawczy: nauki rolnicze, nauki biologiczne.

Tematyka badawcza: sensoryczna analiza żywności, technologia żywności.

Opis stanowiska i obowiązków:

 • udział w badaniach i pracach prowadzonych w laboratorium,
 • udział w szkoleniach prowadzonych na rzecz przemysłu,
 • analiza statystyczna wyników badań,
 • obsługa systemu informatycznego,
 • obsługa komputerowego systemu sensorycznego.

Wymagania:

 • ukończone studia II stopnia: technologia żywności, biotechnologia, biologia lub pokrewne,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się,
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne,
 • wysoka staranność w wykonywaniu obowiązków,
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia swoich kwalifikacji,
 • umiejętność pracy w zespole i organizowania własnego warsztatu pracy,
 • umiejętność posługiwania się metodami statystycznymi,
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera (oprogramowanie MS Office, system operacyjny).

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (3-miesięczny okres próbny),
 • wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych umiejętności,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,
 • szkolenia (stacjonarne i on-line), warsztaty, konferencje,
 • stabilne środowisko pracy w wiodącym ośrodku naukowym.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • list motywacyjny zawierający informacje o najsilniejszych stronach kandydata,
 • życiorys (CV) uwzględniający wszystkie osiągniecia niezbędne do oceny posiadanych kwalifikacji,
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych – opcjonalnie,
 • inne dokumenty, które według kandydata mogą okazać się istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Uwagi końcowe:

 • informujemy, iż Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie równolegle (jednocześnie) prowadzi nabór na w/w stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej,
 • kandydaci pochodzący z rekrutacji wewnętrznej będą oceniani w jednakowy sposób, jak kandydaci pochodzący z rekrutacji zewnętrznej,
 • rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone z wybranymi kandydatami,
 • o terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • Instytut zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji lub jej przedłużenia bez podawania przyczyny,
 • ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
 • oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata/kandydatki zostaną zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia rekrutacji.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

2023 Call for PhD students in Nutrigenomics at IAR&FR PAS, Poland

The Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland is looking for three PhD students. The PhD students will be part of an interdisciplinary team of researchers led by Prof. Carsten Carlberg with the goal to investigate the effect of vitamin D and other nutritional compounds on changes of the epigenome and transcriptome of tissues and cell types of healthy and (pre)diseased individuals. (więcej…)

Czytaj więcej

2023 Call for a position of a Postdoc in Nutrigenomics at IAR&FR PAS, Poland

The Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland is looking for two full-time Postdoctoral Associates. The Postdoctoral Associates will be part of an interdisciplinary team of researchers led by Prof. Carsten Carlberg with the goal to investigate the effect of vitamin D and other nutritional compounds on changes of the epigenome and transcriptome of tissues and cell types of healthy and (pre)diseased individuals. (więcej…)

Czytaj więcej