Post-doc w projekcie NCN OPUS LAP 22

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stanowisko typu post-doc w projekcie NCN OPUS LAP 22 pt. „Wpływ biotopu na zróżnicowanie genetyczne, kondycję, mikrobiom oraz przebieg diapauzy embrionalnej u sarny europejskiej”.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących procedur i analiz:

 1. Uczestnictwo w procedurze pobierania materiału badawczego w terenie, patroszenie saren i preparacja organów i tkanek, transport materiału do laboratorium.
 2. Przeprowadzenie izolacji oocytów z jajników samic saren, opracowanie metody witryfikacji oocytów.
 3. Przeprowadzenie izolacji nasienia z najądrzy samców sarny, opracowanie metody krioprezerwacji nasienia, analiza CASA, oznaczenie koncentracji i morfologii.
 4. Opracowanie metody zapłodnienia in vitro, hodowla zarodków do stadium blastocysty.
 5. Wykonanie analiz biologii molekularnej – Real Time PCR, elektroforeza, Western blotting, ELISA.
 6. Analiza komputerowa i statystyczna otrzymanych wyników, zestawienie wyników do publikacji
 7. Opracowanie manuskryptów, doniesień konferencyjnych, prezentacji.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 7 500 – 8 500 zł brutto miesięcznie,
 • miejsce pracy: Zakład Ochrony Bioróżnorodności IRZiBŻ, Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida.
 • data rozpoczęcia: sierpień 2023.
 • czas trwania umowy: 30 miesięcy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora: bioinżynierii, biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny (uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko post-doc nadany przez inny podmiot niż podmiot, który jest miejscem realizacji projektu);
 2. Wiedza z zakresu biochemii, biologii molekularnej, biologii rozrodu i immunologii;
 3. Doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w obszarze badań dotyczących biologii rozrodu ssaków,
 4. Doświadczenie, w tym umiejętności praktyczne – laboratoryjne potwierdzone dorobkiem naukowym, listem/listami referencyjnym/i w zakresie technik biologii molekularnej – Real Time PCR, elektroforeza, Western blotting, ELISA, pozwalającymi na samodzielne ich przeprowadzenie,
 1. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację; czytanie i pisanie tekstów naukowych,
 2. Posiadanie prawa jazdy kategorii B i praktycznej umiejętności prowadzenia auta potwierdzone skanem prawa jazdy,
 3. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 4. List referencyjny poświadczający posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Kopia prawa jazdy;
 6. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 30.06.2023 do godziny 10:00 pocztą elektroniczną do Prof. Anny Korzekwy na adres: a.korzekwa@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs post-doc/Opus LAP”.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Food Tech/Nutrition/Biology PhD Students (2 positions) in OPUS 23 project

Food Tech/Nutrition/Biology PhD Students (2 positions) in OPUS 23 project: „Effect of intestinal microbiota modulation induced by the chicory inulin-type β-fructans on metabolic parameters and biomarkers of the gut-skin axis in chronic skin inflammation”

IF YOU ARE GRADUATING THIS YEAR, THIS OFFER IS FOR YOU!

Recruitment call for the OPUS 23 project entitled „Effect of intestinal microbiota modulation induced by the chicory inulin-type β-fructans on metabolic parameters and biomarkers of the gut-skin axis in chronic skin inflammation” led by dr hab. Urszula Krupa-Kozak at the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland.

Project description:

This interdisciplinary project was designed for 4 year duration. During this period an 8-week nutritional intervention using a prebiotic vs. placebo will be conducted to analyze the supplement influence on the spectrum of parameters starting from the characteristic of intestinal microbiota, through metabolic parameters (oxidative stress parameters, VOCs) till the gut barrier functionality and inflammatory mediators. This study is a placebo-controlled RCT on patients with mild psoriasis as a model of chronic skin inflammation.

PhD student 1 will be involved in tasks related to the analysis of intestinal microbiota profile using 16S rRNA and advanced statistical methods, and analysis of metabolites related to microbiota activity (SCFA) using HPLC. In addition, PhD student will be involved in all other research tasks,  starting from the biological material collection (blood, urine, feces, skin), data collection, interpretation, and statistical analysis, and manuscript writing.

PhD student 2 will be involved in tasks related to the determination of the whole gut barrier permeability assessment including the functional assay (multi-sugars absorption test) and the concentration of biomarkers of intestinal barrier functionality, in addition, will be involved in all other research tasks, starting from the biological material collection (blood, urine, feces, skin), data collection, interpretation and statistical analysis, manuscripts preparation.

Application deadline:

 • June 30th, 2023 (23:59:59 Warsaw)

How to apply:

 • Send your documentation (listed in eligibility criteria section) to: u.krupa-kozak@pan.olsztyn.pl within the deadline (sooner the better).
 • Please include „PhD application” in message titile.

Position opening date:

 • Position will be open since October 1, 2023.

Requirements for the candidates:

 • Higher (second degree) education in the field of biological sciences (biotechnology, biology) or related;
 • Knowledge of biochemistry, microbiology, gut characteristics, physiology, and human nutrition;
 • Knowledge of modern analytical techniques (chromatographic methods; ELISA, mass spectrometry);
 • Good knowledge of English in speech and writing;
 • Practical experience in laboratory work and basic molecular biology techniques;
 • Good knowledge of the bioinformatic tools;
 • Ability to write scientific and/or popular science papers and present results;
 • Availability, motivation for scientific work, good organization of work;
 • Previous participation in the research projects and scientific manuscript writing will be an additional advantage;
 • Highly appreciated scientific enthusiasm!

IF YOU DON’T HAVE YOUR MASTER DIPLOMA YET, BUT YOU ARE SET FOR GRADUATION IN 2023, PLEASE DO APPLY

Conditions of employment:

 • Maximum duration of the scholarship: 48 months;
 • The amount of the doctoral scholarship: PLN 5000 gross per month;
 • The selected candidates must become a participant in the Interdisciplinary Doctoral School of Agricultural Sciences co-run by IRZBŻ PAS in Olsztyn;
 • PhD will be realized in the IAR&FR, PAS in cooperation with the Dermatology Clinic of the University of Warmia and Mazury in Olsztyn and the Faculty of Human Nutrition of Warsaw University of Life Sciences;
 • We offer full support in assimilation process (help in settlement and living in Poland).

Eligibility criteria:

 1. Complete application documentation:
 • CV containing:
  • education path,
  • details of the Master’s thesis (title, supervision, date of obtaining/date of defense planned),
  • scientific achievements, including scientific publications (if any), trainings, conferences, chapters, articles etc.,
  • competences to perform tasks planned in the project (mainly laboratory skills).
 • Cover letter,
 • Recommendation letter (preferably by Master’s thesis supervisor / mentor / project manager);
 1. Master’s degree (or planned graduation for 2023);
 2. Applying before the deadline;
 3. Consent to the processing of personal data.

In your CV or e-mail message, please include a clause of consent to the processing of personal data by us in the recruitment process:

„I consent to the processing of my personal data contained in the application documents by the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn with its registered office at 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, in order to carry out the recruitment process (in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC).

Selection process:

 1. Selected candidates will be invited to an on-line interview, to present themselves; candidates will be asked to prepare a presentation regarding their Master thesis and practical methods they were using along the process.
 2. Candidates evaluated with the highest score will be invited to the 2nd stage interview, which will take place face-to-face or online.
 3. During the interview, the candidate will be asked to deliver a 10-minute speech, presenting his/her own idea about the implementation of the project for which he/she is applying (based od the project concept).
 4. The 2nd stage interview will be considered as the recruitment interview to the Interdisciplinary Doctoral School at the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn (admission to the doctoral school is a prerequisite for receiving a scholarship).
 5. Admissions to the doctoral school and the project will be announced on the doctoral school website.

Note: Candidates are entitled to a right of complaint within 14 days from the final results announcement. Complaints (with justification) should be addressed to the Institute’s HR Manager (j.papurzynska@pan.olsztyn.pl). HR Manager is obliged to respond the complaint within 14 working days. 

Data processing information

 1. The administrator of personal data processed as part of the recruitment process is the Institute of Animal Reproduction and Food Research of the Polish Academy of Sciences in Olsztyn, 10-748 Olsztyn, ul. Tuwima 10, phone no. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Contact with the personal data protection officer is possible at the above-mentioned address.
 3. The provided personal data will be processed in order to carry out the current recruitment process and kept until its completion on the basis of expressed consent (in accordance with Article 6 (1) (a) of the GDPR).
 4. You have the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of the processing which was carried out on the basis of consent before its withdrawal.
 5. You have the right to access your personal data, request their rectification or removal. Submitting a request to delete data is tantamount to resignation from participation in the recruitment process. In addition, you have the right to request the restriction of processing in the cases specified in art. 18 GDPR.
 6. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office against the unlawful processing of his personal data. This authority will be competent to consider the complaint, provided that the right to file a complaint concerns only the lawfulness of the processing of personal data, and not the recruitment process.
 7. Your data will not be profiled or made available to entities or third countries. The recipients of the data may be institutions authorized by law.
 8. Providing your personal data is not obligatory, but it is a necessary condition to participate in the recruitment process.

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Biosensorów

Stanowisko: adiunkt

Miejsce pracy: Zakład Biosensorów

Oczekiwania:

 • motywacja do pracy naukowej
 • komunikatywność i bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność pracy samodzielnej jak i w zespole

Zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • prowadzenie badań związanych z opracowywaniem nowych platform
  i systemów analitycznych, które znajdują zastosowanie do konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych do analizy żywności i diagnostyki medycznej

Wymagania wobec kwalifikacji i doświadczenia kandydata:

 • stopień doktora w dyscyplinie nauki chemiczne lub biologiczne lub pokrewnych
 • znajomość metod elektroanalitycznych analizy, w szczególności woltamperometrycznych
 • wiedza i doświadczenie w konstrukcji (bio)czujników elektrochemicznych
 • udokumentowany dorobek naukowy

Dodatkowe wymagania:

 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • umiejętność przygotowywania raportów i prezentacji wyników prac naukowych
 • odbyty staż naukowy

Warunki pracy:

 • praca w dni robocze, z możliwością pracy zadaniowej w przypadku realizacji specyficznych doświadczeń

Perspektywy:

 • praca w zespole ukierunkowanym na nowatorskie projekty
 • możliwość zdobywania nowych kompetencji i podnoszenia kwalifikacji
 • udział w działaniach mających na celu popularyzację nauki

Wymagane dokumenty:

 • kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskania stopnia doktora,
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • referencje (jeśli kandydat posiada).

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14.06.2023 r. o godz. 12.00.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu.”

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

Doktorantka/Doktorant (1 miejsce) w projekcie Preludium BIS 3 NCN

JEŚLI BRONISZ SIĘ W TYM ROKU, TA OFERTA JEST TAKŻE DLA CIEBIE

Nabór do konkursu Preludium BIS 3 NCN w projekcie pt. „Immunomodulujące właściwości pre-fermentowanego napoju serwatkowego wzbogaconego sokiem z aronii oraz kolostrum” kierowanym przez prof. dr hab. Barbarę Wróblewską, realizowanym w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, w Zakładzie Immunologii i Mikrobiologii Żywności.

Opis zadań w projekcie

Kandydat będzie realizował projekt, którego celem jest zbadanie oddziaływania bioaktywnych białek serwatki i kolostrum oraz polifenoli soku aronii, w postaci mieszaniny pre-fermentowanej z udziałem potencjalnie probiotycznego zestawu bakteryjnego opracowanego we wcześniejszych badaniach własnych. Planowane zadanie w pierwszym etapie obejmować będzie ustalenie proporcji/dobór ilościowy surowców w mieszaninie i ustalenie optymalnych warunków pre-fermentacji. W kolejnym etapie przeprowadzone zostanie symulowane trawienie żołądkowo-jelitowe poszczególnych komponentów i ich pre-fermentowanej mieszaniny oraz analiza aktywności biologicznej uzyskanych hydrolizatów z wykorzystaniem modelu ludzkich komórek nabłonka jelitowego (Caco-2, komórki nowotworowe i HIEC-6, komórki zdrowe). Komórki nabłonkowe hodowane będą w warunkach standardowych oraz w stanie wzbudzonej reakcji zapalnej (w obecności bakteryjnego lipopolisacharydu, LPS). Oznaczane parametry odpowiedzi immunologicznej komórek nabłonkowych (proliferacja komórek, poziom markerów reakcji immunologicznej: ekspresja cytokin i poziom interleukin szlaku pro- i przeciwzapalnego) pozwolą jednoznacznie określić potencjał immunoregulacyjny komponentów i ich pre-fermentowanej mieszaniny.

Realizacja projektu obejmować będzie: bieżącą analizę literatury naukowej, planowanie i wykonywanie eksperymentów oraz analiz laboratoryjnych i statystycznych, interpretację uzyskanych wyników, wnioskowanie, jak również przygotowywanie i prezentowanie wyników badań podczas konferencji naukowych, a także pisanie publikacji naukowych z realizowanych badań. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk.

Termin składania dokumentów:

 • 31 maja 2023 (23:59:59 CEST)

Jak aplikować:

 • Prześlij dokumentację (patrz Kryteria Kwalifikacji) na adres: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl w terminie (im szybciej, tym lepiej).
 • W temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie” lub „PhD application”.

Data rozpoczęcia pracy:

 • Stanowisko jest aktualnie dostępne; preferowany okres rozpoczęcia pracy to lipiec-październik 2023.

Wymagania w stosunku do kandydata:

 • Wykształcenie wyższe (ukończone studia II stopnia / zaplanowana obrona na 2023 r.) w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub biologicznych (biotechnologia, biologia), bądź pokrewnych;
 • Wiedza z zakresu technologii żywności i/lub biologii komórki;
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Praktyczna znajomość analityki w zakresie badań mikrobiologicznych (prowadzenie fermentacji mlekowej, mikroskopowanie bakterii), prowadzenie trawienia in vitro i hodowli komórkowych, znajomość technik biologii molekularnej (np. RT-PCR, qPCR, Western blot, cytometria przepływowa) oraz prowadzenie analiz statystycznych.
 • Umiejętności pisania prac naukowych i/lub popularno-naukowych oraz prezentacji wyników;
 • Dyspozycyjność, motywacja do pracy naukowej, dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole;
 • Wysoko ceniony naukowy entuzjazm!

Dodatkowymi atutami będą:

 • Znajomość analizy in silico;
 • Wiedza bioinformatyczna.

JEŚLI NIE MASZ JESZCZE TYTUŁU MAGISTRA, ALE MASZ ZAPLANOWANĄ OBRONĘ W 2023 ROKU, MOŻESZ APLIKOWAĆ

Warunki zatrudnienia:

 • Maksymalny okres trwania stypendium: 48 miesięcy;
 • Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, ul Tuwima 10, 10- 748 Olsztyn;
 • Wysokość stypendium doktoranckiego: 4276 PLN brutto (około 3800 PLN netto) miesięcznie, po dwóch latach podwyższenie kwoty stypendium zgodnie z regulaminem projektu Preludium Bis3;
 • Wybrany kandydat musi zostać uczestnikiem Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych współprowadzonej przez IRZBŻ PAN w Olsztynie. Harmonogram i zasady rekrutacji są dostępne na stronie Rekrutacja 2021 – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie;
 • Realizacja sześciomiesięcznego stażu naukowego w zagranicznym ośrodku naukowym;
 • Instytut oferuje pomoc w procesie asymilacji / przenosin (poszukiwanie zakwaterowania, pomoc administracyjna itp.)

Kryteria Kwalifikacji:

 1. Kompletna dokumentacja aplikacyjna:
 • Życiorys (CV), zawierający:
  • Ścieżkę wykształcenia,
  • Szczegóły dotyczące pracy magisterskiej (tytuł, nazwisko promotora, nazwę instytucji w której uzyskano stopień magistra (lub równoważny), datę uzyskania stopień magistra (lub równoważny),
  • Dorobek naukowy, w tym publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, komunikaty zjazdowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc,
  • Osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych, stypendia, nagrody, doświadczenie naukowe, warsztaty i szkolenia naukowe oraz udział w projektach badawczych,
  • Kompetencje do realizacji zadań przewidzianych w projekcie (umiejętności laboratoryjne, szkolenia, dotychczasowe doświadczenie w pracy analitycznej),
 • List motywacyjny,
 • List rekomendacyjny promotora pracy magisterskiej lub mentora naukowego potwierdzający posiadanie umiejętności niezbędnych do realizacji prac badawczych. Kierownik Projektu uwzględnia możliwość skontaktowania się ze wskazaną osobą przed rozmową kwalifikacyjną,
 • Inne dokumenty potwierdzające kompetencje Kandydata;
 1. Tytuł magistra w jednej ze wskazanych powyżej dziedzin naukowych (lub wskazanie terminu obrony pracy magisterskiej);
 2. Aplikacja przed upłynięciem wskazanego terminu;
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: w CV lub we wiadomości e-mail prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Proces wyboru:

 1. Wybrani kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni do wstępnej rozmowy on-line, gdzie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich dotychczasowych dokonań i osiągnięć;
 2. Najwyżej ocenieni kandydaci i kandydatki zostaną zaproszeni do właściwej rozmowy kwalifikacyjnej (dopuszcza się formę on-line, jak i osobistą), opartą na 10-minutowej prezentacji poświęconej pomysłowi kandydata/kandydatka na swoją rolę w projekcie;
 3. Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszenie najpóźniej 2 tygodnie po ostatniej rozmowie kwalifikacyjnej, drogą email;
 4. Wybrany kandydat/kandydatka zostanie poproszony o aplikowanie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium;
 5. Lista przyjętych kandydatów do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej zostanie ogłoszona na stronie internetowej tejże.

Uwaga: Kandydatom przysługuje prawo do złożenia skargi na proces rekrutacyjny (na dowolnym etapie) w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników końcowych. Skargi (wraz z uzasadnieniem) należy kierować do Kierownika Działu Kadrowo-Płacowego (j.papurynska@pan.olsztyn.pl). Kierownik Działu Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do ustosunkowania się do skargi w terminie 14 dni od otrzymania zażalenia.

Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86, email: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

Czytaj więcej

2023 Call for PhD students in Nutrigenomics at IAR&FR PAS, Poland

The Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland is looking for three PhD students. The PhD students will be part of an interdisciplinary team of researchers led by Prof. Carsten Carlberg with the goal to investigate the effect of vitamin D and other nutritional compounds on changes of the epigenome and transcriptome of tissues and cell types of healthy and (pre)diseased individuals. (więcej…)

Czytaj więcej

2023 Call for a position of a Postdoc in Nutrigenomics at IAR&FR PAS, Poland

The Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Sciences in Olsztyn, Poland is looking for two full-time Postdoctoral Associates. The Postdoctoral Associates will be part of an interdisciplinary team of researchers led by Prof. Carsten Carlberg with the goal to investigate the effect of vitamin D and other nutritional compounds on changes of the epigenome and transcriptome of tissues and cell types of healthy and (pre)diseased individuals. (więcej…)

Czytaj więcej