Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza zapisy na STUDIA DOKTORANCKIE na lata 2018-2022 w dziedzinie nauk rolniczych, w specjalnościach:

  • rozród zwierząt (Oddział Biologii Rozrodu),
  • nauka o żywności (Oddział Nauk o Żywności).

Studia w trybie stacjonarnym trwają cztery lata. Program naukowy obejmuje cykl wykładów i seminariów związanych z kierunkami badawczymi realizowanymi w Instytucie. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów zatrudnionych w placówce organizującej studia, jak i reprezentujących inne renomowane ośrodki naukowe. Część badań może być realizowana we współpracujących z Instytutem ośrodkach zagranicznych. Ze szczegółowym programem studiów i zakresem prowadzonych badań w poszczególnych Zakładach Instytutu można zapoznać się na stronie internetowej: www.pan.olsztyn.pl

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie wymienionych niżej dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Uczestnicy studiów doktoranckich, przyjęci w ramach limitu miejsc, otrzymują stypendia na czas trwania studiów w wysokości ustalonej przez Dyrektora placówki.

Dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 3 lipca 2018 r. do godz.12:00 z dopiskiem „Studia Doktoranckie”.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 5 lipca 2018 r. o godz. 9:00 w Sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Aneta Andronowska, prof. nadzw.

Dyrektor IRZiBŻ PAN
Prof. dr hab. Mariusz K. Piskuła

 

Data publikacji: 12.06.2018