Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo 3 doktorantów
IRZiBZ PAN Olsztyn technologia żywności i żywienie 3 doktorantów
PIWET-PIB Puławy weterynaria 1 doktorant
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłoszonych na stronach internetowych Instytutów:

IRZiBZ PAN Olsztyn (pobierz PDF)

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo:

 1. Proteomiczna charakterystyka reakcji akrosomalnej plemników jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii).
  Kierownik projektu/Promotor: dr hab. Mariola Dietrich
  pobierz 
 2. Rola limfocytów pomocniczych Th1 i Th2 w patogenezie endometrosis u klaczy.
  Kierownik projektu: dr Anna Szóstek-Mioduchowska
  Promotor: prof. dr hab. n.wet. Dariusz Skarżyński
  pobierz 
 3. „Mitochondrialne i metaboliczne zmiany podczas wczesnego rozwoju zarodków bydlęcych in vitro – poszukiwanie molekularnych markerów jakości komórek jajowych u krowy”.
  Kierownik projektu/Promotor: prof. dr hab. Izabela Wocławek-Potocka
  pobierz 

Dyscyplina: technologia żywności i żywienie:

 1. „Badanie procesów degradacji i wchłaniania antocyjanów z nowo opracowanych modeli produktów spożywczych w kontekście ich właściwości prozdrowotnych”. (doktorat wdrożeniowy).
  Kierownik projektu/Promotor: dr hab. Wiesław Wiczkowski
  pobierz 
 2. Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL).
  Kierownik projektu/Promotor: dr hab. Iwona Grabowska
  pobierz 
 3. Wpływ antocyjanów i elagotanin na mechanizmy rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby.
  Kierownik projektu: dr Bartosz Fotschki
  Promotor: prof. dr hab. Jerzy Juśkiewicz
  pobierz 

PIWET-PIB Puławy (pobierz PDF)

 1. Zmienność genetyczna wirusa grypy ptaków u różnych gatunków drobiu. Within-host genetic diversity of avian influenza virus in different poultry species.
  Kierownik projektu: dr hab. Krzysztof Śmietanka

IA PAN Lublin (pobierz PDF)

 1. Adsorpcja polisacharydów na celulozie mikrofibrylarnej jako badania in vitro roślinnej ściany komórkowej. Polysaccharides adsorption on microfibrillar cellulose as an in vitro studies of plant cell wall.
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska-Chargot
 2. Wpływ suplementowania modelowego ciasta chlebowego wybranymi kwasami fenolowymi na strukturę białek glutenowych. Effect of the model bread dough supplementation with selected phenolic acids on the structure of gluten proteins.
  Kierownik projektur: dr hab. Agnieszka Nawrocka

Zgodnie z Ustawą 2.0 MNiSW każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości nie mniejszej niż 2371,70 zł (brutto)

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Harmonogram i sposób składania wniosków:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

IA PAN Lublin

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 7 września 2020r. do godziny 15.00.

 1. Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 09 września 2020 r.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
  14-23 września 2020 r.
 3. Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 11 września 2020 r. godz. 16:00
 4. Publikacja list rankingowych: do 25 września 2020 r. godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji