Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZIiPR


 1. „Immuno- i neuro-endokrynne mechanizmy patogenezy zaburzeń  (stany zapalne, zwyrodnienia, nowotworzenie) narządów rodnych samicy” (wieloletni temat statutowy).
 2.  „Role of actin and its binding proteins in endometrial remodeling during early pregnancy in pigs” (Grant wewnętrzny, 2015-2017).
 3.  „Wpływ peptydu litycznego Phor14 skoniugowanego z GnRH na ograniczenie funkcjonalności komórek gonadotropowych in vitro i in vivo: potencjalne skutki biologiczne oraz możliwości opracowania nowej metody farmakologicznej kontroli rozrodu zwierząt na modelu szczura laboratoryjnego” (UMO-KNOW2016/IRZBiBŻ/PRO1/01/9).
 4. „Włóknienie błony śluzowej macicy jako potencjalna przyczyna zaburzeń implantacji i wczesnych strat ciąży u klaczy: udział steroidów jajnikowych, prostaglandyn i kwasu lizofosfatydowego oraz ich receptorów w patogenezie” (Projekt NCN MAESTRO Nr 2011/02/A/NZ5/00338; 2012-2017).
 5. „Wpływ prostaglandyny F2α na wydzielanie i działanie fibroblastycznego czynnika wzrostu w ciałku żółtym krowy: udział w regulacji angiogenezy i luteolizy” (Projekt NCN; 2011/03/B/NZ9/01634; 2012-2016).
 6. „Rola myofibroblastów w chronic degenerative endometritis u klaczy”. (Projekt MNiSW; 0463/IP1/2015/73; 2015-2018).
 7. „Rola leptyny w patogenezie dysfunkcji jajników podczas rozwoju otyłości” (Projekt NCN; 2014/15/D/NZ4/01152; 2015-2018).
 8. „Wpływ czynników z nadrodziny transformujących czynników wzrostu ß na funkcje ciałka żółtego klaczy” (Projekt MNiSW; IP2014 01137; 2015-2017).
 9. „Receptory aktywowane proliferatorami peroksysomów (PPAR) – ekspresja, poziom oraz czynniki modyfikujące intensywność przekazywania sygnału w macicy krów podczas cyklu rujowego i eksperymentalnie indukowanych procesów zapalnych” (Projekt NCN; 2013/11/B/NZ4/04516; 2014-2017).
 10. „Czy śmierć komórek podczas strukturalnej regresji ciałka żółtego krowy może przebiegać niezależnie od aktywacji kaspaz i indukcji procesu apoptozy?” Projekt NCN; 2013/11/D/NZ9/02685; 2014-2016).
 11. „Profil ekspresji PPAR: PPARalfa, PPARbeta/delta i PPARgamma w ciałku żółtym krowy w przebiegu cyklu rujowego i pod wpływem PGF2alfa” (Projekt NCN; 2014/15/N/NZ9/02428; 2015-2017).
 12. „Rola czynnika wzrostu śródbłonka naczyń i angiogenezy w macicy krów podczas adenomiozy” (Projekt NCN; 2014/15/N/NZ9/02414; 2015-2017).