Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZBFŻ


Wyposażenie:

 • chromatograf cieczowy (UHPLC) sprzężony z trzema detektorami (QMS, PDA, RID) oraz kolektorem frakcji (Shimadzu),
 • analizator biochemiczny Pentra C200 firmy Horiba Medical,
 • analizator hematologiczny Abacus Junior Vet wykorzystywany do badania morfologicznego krwi,
 • młynek kriogeniczny Spex Sample Prep. 6870 stosowany do mielenia/homogenizacji różnorodnych próbek w ciekłym azocie,
 • aparat do stereotaksji mózgowej z systemem do wiercenia i mikroiniekcji firmy Stoelting,
 • termocykler Vapo.protect do analiz PCR firmy Thermos Scientific,
 • spektroskop Unicam Helios α wykorzystywany do oznaczania aktywności wybranych enzymów endogennych i mikrobiologicznych w przewodzie pokarmowym,
 • czytnik mikropłytek Multiskan Sky wykorzystywany do oznaczeń immunochemicznych (Thermo Scientific),
 • przenośny system Reflotron Plus do ilościowego oznaczania parametrów biochemicznych opartych na testach suchej fazy,
 • klimatyzowane pomieszczenia w Zwierzętarni z kompletem wyposażenia do utrzymywania stada matecznego oraz prowadzenia doświadczeń na 120 indywidualnie utrzymywanych szczurach oraz 36 utrzymywanych w klatkach metabolicznych.

Ważniejsze metody badawcze:

 • izolacja mRNA z tkanek oraz analiza ekspresji genów metodą ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy (qPCR) z zastosowaniem starterów oraz sond TaqMan,
 • pomiary masy mięśniowej i tłuszczowej szczurów z wykorzystaniem spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR),
 • perfuzja jelita cienkiego wykorzystywana w ocenie biodostępności wybranych składników diety oraz ich wpływu na absorpcyjną funkcję jelita,
 • oznaczanie aktywności wybranych enzymów endogennych (sacharazy, maltazy, laktazy, aminopeptydazy) i mikrobiologicznych (α- i β-glukozydaz, α- i β-galaktozydaz oraz β-glukuronidazy) w przewodzie pokarmowym,
 • oznaczanie metabolitów bakteryjnych w treści przewodu pokarmowego (krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, kwasy żółciowe, amoniak),
 • oznaczanie biomarkerów metabolizmu i zdrowia zwierząt, w tym odnoszących się do statusu przeciwutleniającego organizmu (m.in. dialdehydu malonowego, wybranych antyoksydantów ustrojowych) oraz biochemicznych krwi (glukoza, cholesterol, trójglicerydy, hemoglobina, aktywność aminotransferaz i inne);
 • zastosowanie technik farmakologicznych i opartych o dietę do indukowania chorób przewlekłych u zwierząt laboratoryjnych (otyłości, cukrzycy, zapalenia okrężnicy i innych),
 • oznaczanie białek za pomocą testów immunoenzymatycznych (ELISA),
 • wykonywanie doustnych testów obciążenia wybranymi cukrami u zwierząt laboratoryjnych, w tym glukozą.