Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

IRZiBZ PAN Olsztyn

  • zootechnika i rybactwo – 3 doktorantów
  • technologia żywności i żywienie – 3 doktorantów

PIWET-PIB Puławy

  • weterynaria – 1 doktorant

IA PAN Lublin

  • rolnictwo i ogrodnictwo – 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłoszonych na stronach internetowych Instytutów:

IRZiBZ PAN Olsztyn (pobierz PDF)

PIWET-PIB Puławy (pobierz PDF)

IA PAN Lublin (pobierz PDF)

Zgodnie z Ustawą 2.0 MNiSW każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości nie mniejszej niż 2371,70 zł (brutto)

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Nabór i sposób składania wniosków:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

IA PAN Lublin

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk, ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin, do dnia 7 września 2020 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl do dnia 7 września 2020r. do godziny 15.00.

Harmonogram:

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 09 września 2020 r.

Rozmowy kwalifikacyjne (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
14-23 września 2020 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: do 11 września 2020 r. godz. 16:00

Publikacja list rankingowych: do 25 września 2020 r. godz. 16:00

Dokumenty do pobrania:

  1. Zał. Nr 2 Wzór podania
  2. Zał. Nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji