Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie miał nową siedzibę z zapleczem biznesowym. Dzięki obiektowi, który znajdzie się w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, placówka odblokuje potencjał badawczy i rozszerzy współpracę z przedsiębiorcami.

Jak powiedział PAP dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie prof. Mariusz Piskuła, obecnie instytucja jest rozproszona, a jej zakłady i oddziały znajdują się w czterech lokalizacjach, w dwóch miastach. Oddział Nauki o Żywności znajduje się w Olsztynie przy ulicy Tuwima, Oddział Biologii Rozrodu – przy ulicy Bydgoskiej w Olsztynie, natomiast w Białymstoku – w Parku Naukowo-Technologicznym mieści się zakład zajmujący się profilaktyką chorób metabolicznych a przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym zlokalizowany jest zakład zajmujący się patologią rozrodu człowieka.

„Praca w czterech miejscach nie jest pracą komfortową ze względów logistycznych, zarządczych i finansowych. Z tego względu szukaliśmy miejsca, gdzie moglibyśmy pracować wszyscy razem” – dodał prof. Piskuła. Podkreślił, że obecne warunki ograniczają rozwój, nie sprzyjają przyjmowaniu profesorów wizytujących, doktorantów i stażystów.

Zaznaczył, że bolączką naukowców jest niedostateczne wdrażanie wyników badań w gospodarce.

„Od 2010 roku Instytuty PAN zostały uwolnione od ograniczenia do prowadzenia wyłącznie badań podstawowych. Od naukowców wymaga się obecnie pracy na rzecz gospodarki, czyli przełożenie projektów badawczych bezpośrednio na rzecz człowieka i poprawę jego komfortu życia” – zaznaczył prof. Piskuła.

Nowa siedziba Instytutu z zapleczem badawczo-naukowym kosztować będzie 93 mln zł, z czego 77 mln zł stanowić będzie unijna dotacja, a pozostała kwota będzie wkładem własnym naukowej instytucji. Co istotne, inwestycja ta umieszczona jest na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dodał.

Jak zaznaczył dyrektor, według założeń Instytut będzie prowadził działalność gospodarczą, ponieważ 30 procent inwestycji ma być przeznaczone na współpracę z przedsiębiorcami.

„W moim odczuciu w Olsztyńskim Parku Naukowo Technologicznym brakuje jednostki, która by lokatorom oferowała wsparcie technologiczne, udostępniając najwyższej klasy aparaturę naukowo-badawczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę, a to wniesie Instytut PAN” – wyjaśnił dyrektor Piskuła.

Nowa siedziba PAN zbudowana zostanie w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP). Partner prywatny, który ma zostać wyłoniony w ciągu najbliższego roku, zbuduje budynek, a Instytut spłaci jego wkład w opłacie za dostępność. Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat, choć nie wykluczone, że okres spłaty będzie krótszy – wyjaśnił dyrektor Piskuła.

„Jesteśmy spokojni o realizację inwestycji w tej formule, ponieważ inwestycja w 85 procentach będzie sfinansowana z unijnej dotacji. Instytut jest instytucją silną ekonomicznie i mamy rok, by wybrać partnera do realizacji zadania, zatem powinniśmy dochować warunków Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” – wyjaśnił prof. Piskuła.

Przypomniał, że plany budowy nowej siedziby Instytutu PAN sięgają 2011 roku. W 2013 roku Instytut podpisał z miastem – jako prowadzącym Park Naukowo-Technologiczny – list intencyjny o chęci lokalizacji w nim placówki naukowej. W 2015 r. Instytut kupił w bezpośrednim sąsiedztwie Parku 2,2 hektarową działkę, na której wybudowana zostanie nowa siedziba. Będzie ona miała powierzchnię ponad 9 tys metrów kwadratowych, pracować będzie w niej około 200 osób. Budowa ma się zacząć pod koniec 2018 r. a zakończyć w grudniu 2020 r.

Źródło: PAP

 

Data publikacji: 29.12.2017