Profesor Dariusz Skarżyński został zaproszony jako Guest Editor do wydania specjalnego zeszytu czasopisma International Journal of Endocrinology (IF=2,51; wydawca Hindawi). Tytuł zeszytu: „Eicosanoids and other Fatty Acid Metabolites in Female Reproduction: from Physiology to Clinical Practice”. W zamierzeniach zespołu redakcyjnego (D.J. Skarzyński, G.M. Ferreira-Dias, S. Ulbrich, B. Jalali) planowany zeszyt powinien zawierać prace dotyczące udziału i mechanizmu działania metabolitów kwasu arachidonowego w procesach rozrodczych i patogenezie zaburzeń układu rodnego samicy.

Prace należy nadsyłać do 24 listopada 2017 roku (https://www.hindawi.com/journals/ije/si/270825/cfp).

To już drugi specjalny zeszyt czasopisma redagowany przez prof. D. Skarżynskiego i zespół, wydawany przez Hindawi. Trzy lata temu ukazał się zeszyt pt.: „Immune-Endocrine Cross-Talk in Reproductive Biology and Pathology” czasopisma Mediators of Infammation (IF=3.26), dotyczący immuno-endokrynnych interakcji w fizjologii i patologii układu rodnego (https://www.hindawi.com/journals/mi/si/725931).

Zaproszenie do składania prac pdf
 

Data publikacji: 13.11.2017