Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację uzupełniającą do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w Olsztynie w dyscyplinie: zootechnika i rybactwo, do następujących tematów badawczych:

 1. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni.
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF
 2. Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium.
  Promotor : dr hab. Magdalena K. Kowalik
  pobierz PDF
 3. Matczyna otyłość, a epigenetyczne i metaboliczne regulacje podczas gametogenezy i wczesnego rozwoju zarodkowego u myszy: szczególna rola szlaku sygnałowego leptyny.
  Promotor: dr hab. Antonio Galvao
  pobierz PDF

Zgodnie z Ustawą 2.0 MNiSW każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości nie mniejszej niż 2371,70 zł (brutto)

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF)

Harmonogram i sposób składania wniosków:

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 15 października 2021 r. do godziny 15.00.

Osobiście – w siedzibie Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, w Olsztynie w Sekretariacie, do dnia 15 października 2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00.

W wyżej wymienionym terminie należy także przesłać skany całej dokumentacji na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym: 18 października 2021 r.

Rozmowy kwalifikacyjne (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły):
20-21 października 2021 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu rozmów kwalifikacyjnych, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 19 października 2021 r.

Publikacja list rankingowych: 22 października 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy