Instytucja: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska: doktorant(ka) – stypendyst(k)a (2 osoby), stypendium doktoranckie w projekcie „Transkryptomiczna i zootechniczna analiza wpływu rodzicielskiego na jakość potomstwa u okonia, Perca fluviatilis” (Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 10) kierowanym przez dr. Daniela Żarskiego.

Wymagania:

Od kandydata oczekuje się:

 • Ukończonych studiów jednolitych magisterskich lub studiów II stopnia na kierunku rybactwo, rolnictwo, biologia lub pokrewne (tytuł magistra uzyskany przed upływem terminu składania wniosków);
 • Wysokiej motywacji do pracy w multidyscyplinarnym zespole zajmującym się hodowlą ryb, akwakulturą oraz biologią molekularną;
 • Podstawowej wiedzy z zakresu biologii i fizjologii zwierząt;
 • Dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • Umiejętności pisania prac naukowych i/lub popularno-naukowych oraz prezentacji wyników;
 • Dyspozycyjności, dobrej organizacji pracy, umiejętności pracy w zespole oraz radzenia sobie ze stresem.

Dodatkowymi atutami będą:

 • Podstawowa wiedza na temat narzędzi genomicznych (głównie transkryptomiki i proteomiki);
 • Doświadczenie w hodowli zwierząt, w tym ryb.

Opis zadań:

Głównym celem projektu jest identyfikacja, na poziomie zootechnicznym i molekularnym, procesów związanych z jakością larw okonia (Perca fluviatilis), zależnych od rodziców. Każdy z doktorantów uczestniczyć będzie zarówno w fazie eksperymentalnej (kontrolowany rozród ryb, inkubacja ikry, podchów larw), jak i fazie analitycznej (analizy molekularne oraz in silico) projektu. Podczas czteroletniego, w pełni finansowanego stypendium, każdy z kandydatów będzie wykonywał prace eksperymentalne, analizy laboratoryjne, uczestniczył w przygotowywaniu/pisaniu artykułów naukowych, prezentował uzyskane wyniki na międzynarodowych konferencjach naukowych. Udział w projekcie zakończony zostanie obroną pracy doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk. Kandydaci, w trakcie realizacji projektu, uzyskają niezbędną pomoc promotora, szczegółowy program badań oraz pełne wsparcie finansowe planowanych badań. Kandydaci wezmą udział w odpowiednich szkoleniach w zakresie kontrolowanego rozrodu ryb, podchowu larw, transkryptomiki, proteomiki oraz analiz molekularnych z wykorzystaniem wysokiej klasy, nowoczesnej infrastruktury badawczej.

Typ konkursu NCN: SONATA BIS – NZ

Termin składania ofert: 15 lipca 2021 roku, do godziny 24:00 (czasu środkowoeuropejskiego)

Forma składania ofert: e-mail

Warunki:

Maksymalny okres trwania stypendium: 4 lata

Rodzaj stypendium: stypendium doktoranckie

Stanowisko: student studiów doktoranckich/szkoły doktorskiej

Rozpoczęcie udziału w projekcie: 1 października 2021 r. (rozpoczęcie roku akademickiego 2020/2021 w szkole doktorskiej)

Miejsce pracy: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zakład Biologii Gamet i Zarodka, Polska

Wysokość stypendium: 4276 PLN brutto (około 3700 PLN netto)

Środowisko pracy: przyjazna i interdyscyplinarna grupa badawcza oraz ambitny, wymagający, ale wspierający kierownik

Jak aplikować:

Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: d.zarski@pan.olsztyn.pl (w temacie wiadomości należy wpisać: „Doktorat – zgłoszenie” lub „PhD application”).

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. List motywacyjny.
 2. Curriculum vitae kandydata zawierające:
  • Wykształcenie;
  • Szczegóły dotyczące pracy magisterskiej (tytuł, nazwisko promotora, nazwę instytucji w której uzyskano stopień magistra [lub równoważny], datę uzyskania stopień magistra [lub równoważny]);
  • Dorobek naukowy (publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc.);
  • Nagrody, wyróżnienia, doświadczenie naukowe, inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach, etc.);
  • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie (umiejętności laboratoryjne, szkolenia, doświadczenie w pracy ze zwierzętami [opieka, rozmnażanie, etc.] i inne)
 3. List rekomendacyjny od promotora pracy magisterskiej lub mentora naukowego (Kierownik Projektu uwzględnia możliwość skontaktowania się ze wskazaną osobą przed rozmową kwalifikacyjną).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się on-line. W trakcie rozmowy kandydaci zostaną poproszeni o wygłoszenie 10 min prezentacji na temat ich aktywności naukowej (np. pracy magisterskiej lub innej aktywności naukowej, również takiej, gdzie kandydat jest/był współwykonawcą; należy wybrać tylko jedną tematykę). Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN (załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.). Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 30 lipca 2021 roku poprzez e-mail oraz dostępne będą na stronie internetowej Instytutu. Wszelkie zapytania w sprawie rekrutacji należy kierować do dr. Daniela Żarskiego (d.zarski@pan.olsztyn.pl).

Wyłonieni w toku rekrutacji kandydaci zostaną poproszeni o aplikowanie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 28.04.2021