Skip to main content

PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej


Informacje ogólne

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała Instytutowi Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie środki finansowe na realizację projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w wysokości 530 640 zł.

Celem projektu jest wymiana stypendialna adresowana do doktorantów i kadry akademickiej. Projekt ma na celu pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej/artykułu naukowego, wykonanie pomiarów korzystając z unikatowej aparatury, w tym korzystając z dużej infrastruktury badawczej niedostępnej w kraju macierzystym, udział w przygotowaniu międzynarodowego wniosku grantowego poprzez udział w:

 • krótkoterminowych stażach zagranicznych (trwających od 5 do 30 dni), których celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji,
 • konferencjach zagranicznych,
 • szkołach letnich/zimowych, warsztatach, szkoleniach itp.

Numer umowy: PPI/PRO/2019/1/00042/U/00001

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 31.10.2022

Więcej informacji dotyczących programu PROM można znaleźć na stronie NAWA.

Nabór do projektu:

Rekrutacja odbywa się zgodnie z „Regulaminem naboru do programu PROM – Międzynarodowej Wymiany Stypendialnej Doktorantów i Kadry Akademickiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie”. Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z ww. Regulaminem oraz złożyć dokumenty aplikacyjne.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają następujące dokumenty:

 • formularz aplikacyjny,
 • list motywacyjny,
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia Kandydata/Kandydatki przez instytucję goszczącą (dotyczy staży),
 • opinię promotora lub kierownika zakładu (dotyczy doktorantów),
 • CV wraz z wykazem dorobku naukowego.

Skany podpisanych dokumentów należy przesłać w wersji elektronicznej w formacie pdf na adres mailowy nawa@pan.olsztyn.pl lub oryginały podpisanych dokumentów należy przekazać osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Polska (pok. nr 7) z dopiskiem „NAWA PROM”.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, informowane są drogą mailową i zobowiązane są do:

 • podpisania umowy z IRZiBŻ PAN opisującej warunki realizacji/rozliczenia danego działania oraz formy wypłaty stypendium – Wzór umowy
 • podpisania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w związku z przystąpieniem do projektu finansowanego ze środków UE w ramach programu PO WER (załącznik nr 2 do umowy).

Inne wymagane dokumenty:

Rozliczenie udziału w projekcie

Po zakończeniu udziału w danym działaniu uczestnik projektu, w terminie 7 dni od daty powrotu, zobowiązany jest do przedłożenia w Biurze projektu poniższych dokumentów:

W terminie 14 dni od zakończenia działania uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej on-line, do której link zostanie przesłany przez Biuro projektu wraz z kodem dostępu drogą elektroniczną na adres mailowy uczestnika projektu.

Uczestnicy projektu

  1. Karolina WOŁODKO (staż w Babraham Institute, Cambridge, Wielka Brytania);
  2. Paulina OPYD (udział w: Nutrition Winter School 2020, Diet & Microbes: Gut health for the brain and body, 27-31.01.2020 Levi, Finlandia);
  3. Giorgia PODICO (Department of Comparative Bioscience, University of Illinois, USA; staż w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ).
  4. Małgorzata WIETESKA (IT Sligo, Mathematical Modelling Group, Sligo, Irlandia; staż w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ).
  5. Joanna NAJMUŁA (udział w: ISEV 2020 Annual Meeting, 20-22.07.2020).
  6. Magdalena KOWACZ (University of Washington, USA; wizyta w Zakładzie Immunologii i Patologii Rozrodu IRZiBŻ).
  7. Isabel Maria GIMENO MIQUEL (Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Asturis, Hiszpania; staż w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ).
  8. Qurat UL AIN RESHI (University of Tartu, Estonia; staż w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ).
  9. Mohammad Mehedi HASAN (University of Tartu, Estonia; staż w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ).
  10. Ewelina GORYSZEWSKA-SZCZUREK (staż w Clinic of Reproductive Medicine, Genetics and Functional Genomics, University of Zurich, Lindau, Szwajcaria).
  11. Edyta WALEWSKA (staż w Babraham Institute, Cambridge, Wielka Brytania).
  12. Norhayati BINTI LIAQAT ALI KHAN (Medical School, University of Sheffierd, Wielka Brytania; wizyta w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów IRZiBŻ).

Kontakt

Dr hab. Aneta Andronowska (tel. +48 89 539 31 20)
Dr Anna Gwizdek-Wiśniewska (tel. +48 89 5234692)
Mgr Aleksandra Mrozek (tel. +48 89 5234625)

Biuro projektu: Biuro Wspierania Badań (pok. nr 7)
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, Polska
e-mail: nawa@pan.olsztyn.pl