Stanowisko: specjalista

Miejsce pracy: Zakład Biologii Gamet i Zarodka

Wymiar etatu: pełny etat

Przewidywana data rozpoczęcia pracy: 1 luty 2023 r.

Oczekiwania:

Od kandydatka/ki będzie oczekiwało się prowadzenia następujących analiz laboratoryjnych:

 • ekstrakcja RNA z różnych tkanek i osocza krwi;
 • odwrotna transkrypcja;
 • real-time qPCR;
 • PCR;
 • izolacja białek i elektroforeza żelowa;
 • analizy metodą ELISA;
 • cytometria przepływowa;
 • przygotowywanie buforów/odczynników.

Ponadto, od kandydata oczekuje się wsparcia w prowadzeniu badań naukowych w zakresie:

 • zamawiania materiałów/odczynników;
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej;
 • prowadzenie wewnętrznej dokumentacji księgowej;
 • zapewnienie dostępności odczynników i buforów oraz prawidłowego funkcjonowania aparatury;
 • gotowość do wyjazdów w ramach doświadczeń terenowych;
 • kontakt z administracją Instytutu, przygotowywanie pism formalnych i innej dokumentacji.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • ukończone studia na kierunku: biologia / biotechnologia / weterynaria / nauka o zwierzętach / technologia żywności / pokrewne;
 • co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy laboratoryjnej;
 • biegłość w przeprowadzaniu analiz laboratoryjnych (przynajmniej 2 z wyżej wymienionych pozycji);
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 • bardzo dobre umiejętności organizacyjne i komunikacyjne;
 • wysoka dokładność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • silna motywacja do pracy i podnoszenia kwalifikacji;
 • samodzielność, umiejętność pracy w zespole i organizacji własnego miejsca pracy;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Perspektywy:

 • praca w młodym, dynamicznie rozwijającym się zespole naukowym, otwartym na innowacyjne pomysły;
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie technik analitycznych z pełnym wsparciem merytorycznym;
 • możliwość zaangażowania w projekty badawcze z dodatkowym wynagrodzeniem;
 • praca zarówno biurowa, w laboratorium, jak i w terenie, nastawiona na osiągnięcie ambitnych rezultatów;
 • ewaluacja osiągnięć na cyklicznych zebraniach zespołowych, w atmosferze ukierunkowanej na wsparcie.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV zawierające wszystkie osiągnięcia niezbędne (np. wykaz metod) do oceny kwalifikacji;
 • inne dokumenty, które w ocenie kandydata mogą okazać się istotne dla rozpatrzenia jego kandydatury.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres (liczy się data stempla pocztowego):

Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27.01.2022 r.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 5.01.2023