Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stanowisko stypendysty w projekcie badawczym

finansowanym w ramach konkursu NCN OPUS 14 pt. „Rola receptorów błonowych progesteronu w regulacji czynności endometrium” realizowanego w Zakładzie Fizjologii i Toksykologii Rozrodu pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Kowalik.

Opis zadań:

W ramach projektu stypendysta będzie zaangażowany w badania obejmujące:

 • udział w doświadczeniach in vitro (praca z komórkami pierwotnymi oraz liniami komórkowymi),
 • analizy laboratoryjne: PCR, Western Blot, IHC/IF, EIA, analiza procesów proliferacji, apoptozy i migracji w badanych komórkach,
 • udział w analizach NGS,
 • statystyczną analizę wyników,
 • udział w przygotowywaniu abstraktów i manuskryptów prac naukowych,
 • czynny udział w konferencjach naukowych.

Wymagania:

 1. Ukończone studia jednolite magisterskie lub studia II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewne;
 2. Dobra i udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt;
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, łącznie z pracą w laboratorium in vitro;
 4. Znajomość technik biologii molekularnej (qRT-PCR, Western Blot) i/lub mikroskopowych (immunohistochemia/ immunofluorescencja) i/lub podstaw analizy NGS;
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;.
 6. Silna motywacja do prowadzenia badań naukowych;
 7. Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami przedstawionymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulamin przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki„.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi NCN w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat/Kandydatka musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów,
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Informacje dodatkowe:

 • Umowa stypendialna na okres 5 miesięcy,
 • Stypendium naukowe w wysokości 2 100 zł/miesiąc,
 • Data rozpoczęcia: październik 2022.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. CV zawierające szczegółowe informacje na temat:
  • dotychczasowej pracy naukowej kandydata/kandydatki (w tym współautorstwo w publikacjach naukowych)
  • znajomości i stopnia opanowania wymaganych w projekcie metod badawczych,
  • udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych,
  • innych osiągnięć naukowych;
 3. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, kompetencji do realizacji zadań w projekcie;
 4. Streszczenie pracy magisterskiej;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata mogą być istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną do dr hab. Magdaleny Kowalik na adres m.kowalik@pan.olsztyn.pl do dnia 05 października 2022 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 10 października 2022 roku. Instytut zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 28.09.2022