Dr Katarzyna Walendzik z Zespołu Biologii Regeneracyjnej otrzymała prestiżowy grant Narodowego Centrum Nauki SONATINA, który stwarza młodym naukowcom możliwość prowadzenia badań naukowych i realizacji staży w prestiżowych zagranicznych ośrodkach:

„Wpływ wieku oraz diety na metabolizm lipidów śródskórnych komórek tłuszczowych (model mysi)”

Budżet: 1 394 035 zł

Projekt badawczy dr Walendzik pozwoli wykazać, iż zależne od wieku oraz diety zmiany w metabolizmie oraz właściwościach wydzielniczych śródskórnych komórek tłuszczowych (ang. dermal White Adipose Tissue; dWAT) wpływają na homeostazę oraz proces gojenia urazów skóry. Dzięki zastosowaniu modelu in vivo określony zostanie skumulowany wpływ wieku oraz diety na obrót lipidów w skórze niezranionej i pourazowej. Z kolei doświadczenia in vitro pozwolą na zbadanie mechanizmów regulujących metabolizm lipidów śródskórnych komórek tłuszczowych. Rozpoznanie tych mechanizmów może przyczynić się do opracowania nowych metod profilaktyki i leczenia przewlekłych/niegojących się ran powstających w wyniku chorób związanych z nadwagą, otyłością i postępującym wiekiem.

Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Przyznany grant pokrywa koszty zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i prac badawczo-wdrożeniowych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych. Po zakończeniu realizacji grantów naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów w konkursie SONATA dla bardziej doświadczonych badaczy, czy SONATA BIS, który umożliwia utworzenie nowego zespołu.

Lista rankingowa

 

Data publikacji: 1.08.2022