Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

Stanowisko typu post-doc w projekcie NCN SONATA 17 pt. „Potencjalne zastosowanie peroksyredoksyn do poprawy jakości kriokonserwowanego nasienia buhaja”

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji następujących zadań badawczych:

 1. Charakterystyka różnic w budowie błony komórkowej, proteomie redoks i ilości peroksyredoksyn w nasieniu buhaja o dobrej i słabej przydatności do kriokonserwacji;
 2. Selekcja izoform peroksyredoksyny istotnych dla odporności plemników na uszkodzenia kriogeniczne oraz pełniących funkcję chaperonową;
 3. Wpływ zewnątrzkomórkowego i wewnątrzkomórkowego wprowadzania PRDX na przydatność nasienia buhaja do kriokonserwacji.

Warunki zatrudnienia:

 • wynagrodzenie w wysokości 7500 – 8500 zł brutto miesięcznie,
 • miejsce pracy: Zakład Biologii Gamet i Zarodka IRZiBŻ, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn,
 • data rozpoczęcia: październik 2022,
 • czas trwania umowy: 36 miesięcy.

Wymagania:

 1. Stopień naukowy doktora: bioinżynierii, biotechnologii, biologii, weterynarii lub pokrewny (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed ogłoszeniem konkursu na stanowisko post-doc nadany przez inny podmiot niż podmiot, który jest miejscem realizacji projektu);
 2. Wiedza z zakresu biochemii, biologii molekularnej, biologii rozrodu i immunologii;
 3. Doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w obszarze badań dotyczących nasienia zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem buhaja;
 4. Doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w zakresie technik cytometrii przepływowej oraz analiz proteomicznych (SDS-PAGE, 2D PAGE, Western-Blot);
 5. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację;
 6. Umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich;
 4. List referencyjny poświadczający posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenie zawierające komplet dokumentów powinno zostać wysłane do dnia 15.09.2022 do godziny 15:00 pocztą elektroniczną na adres: a.mostek@pan.olsztyn.pl. W temacie wiadomości należy podać następujący tytuł „Konkurs post-doc/Sonata”.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji wraz z publikacją na stronie internetowej Instytutu pełnych wyników konkursu”.

Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, tel. 89 523 46 86,
  e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod w/w adresem.
 3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jego zakończenia na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie niniejszej rekrutacji. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu rekrutacji.
 7. Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w procesie rekrutacji.

 

Data publikacji: 27.07.2022