Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

DOKTORANT – STYPENDYSTA w projekcie SONATA BIS NCN pt. „Napięcie elektryczne bariery hydrożelowej: Nowe spojrzenie na potencjał błonowy komórki i jego znaczenie dla wczesnego rozwoju zarodka”, kierowanym przez dr Magdalenę Kowacz.

Liczba pozycji: 2

Opis projektu:

Wartość potencjału spoczynkowego błony komórkowej jest specyficzna dla poszczególnych rodzajów komórek. I tak, plastyczne (podlegające zmianom i szybkim podziałom) komórki zarodka lub komórki macierzyste, ale także komórki rakowe mają mniej ujemną wartość potencjału niż komórki ostatecznie zróżnicowane. Tak więc, poprzez modulowanie potencjału komórkowego, teoretycznie możliwe jest kontrolowanie zachowania samej komórki (np. hamowanie rozwoju komórek rakowych lub stymulowanie regeneracji tkanek).

Nasze badania skupią się w szczególności na znaczeniu żelowego charakteru składników komórki w definiowaniu jej właściwości elektrycznych. Chcielibyśmy stworzyć oparty na żelu model generowania potencjału komórkowego, niezależny od specyficznych procesów biologicznych (takich jak działanie pomp czy kanałów jonowych). Model ten zostanie wykorzystany do badania wpływu wybranych czynników – CO2, podczerwień (ciepło metaboliczne) czy oddziaływanie mechaniczne – na potencjał elektryczny i zweryfikowany w systemach zawierających żywe komórki (glony oraz kurze zarodki). Może to być bardzo pomocne narzędzie dla nowych zastosowań medycznych opartych na bioelektrycznej, raczej niż biochemicznej, komunikacji. W naszej pracy skupimy się na znaczeniu potencjału w embriogenezie, pierwszym i fundamentalnym etapie rozwoju organizmu, zależnym również od sygnałów bioelektrycznych.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w poniższych zadaniach badawczych:

 1. Badanie właściwości elektrochemicznych żeli, mimikujących struktury komórkowe, w celu opracowania modelu generowania potencjału elektrycznego membrany;
 2. Badanie wpływu wybranych czynników fizyko-chemicznych na potencjał spoczynkowy komórek glonów oraz zarodków kurzych (w oparciu o opracowany model).

Typ konkursu NCN:

Sonata BIS – NZ3

Termin składania ofert:

31 lipca 2021, 24:00

Forma składania ofert:

E-mail: m.kowacz@pan.olsztyn.pl (w tytule proszę podać „Stypendysta Sonata Bis”)

Warunki:

 • Wybrany kandydat będzie otrzymywał stypendium doktoranckie w ramach Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w wysokości 4276 PLN brutto (około 3700 PLN netto),
 • Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7,
 • Data rozpoczęcia: 1 października 2021,
 • Czas trwania umowy stypendialnej: 48 miesięcy.

Wymagania:

 1. Ukończenie studiów jednolitych magisterskich/studiów II stopnia na kierunku: biologia, biochemia, biotechnologia, chemia, fizyka, bioinżynieria lub pokrewnych;
 2. Podstawowa wiedza z zakresu biologii komórki, biofizyki;
 3. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się, samodzielne przygotowywanie manuskryptów oraz prezentowanie wyników na konferencjach międzynarodowych;
 4. Chęć do pracy laboratoryjnej, umiejętność planowania i samodzielnego przeprowadzania eksperymentów oraz poszerzania wiedzy na podstawie literatury tematu;
 5. Poprzednie doświadczenie i/lub wiedza z zakresu syntezy i charakterystyki fizyko-chemicznej żeli, elektrochemii lub badań elektrofizjologicznych komórki będzie dodatkowym atutem

Wyłonieni w toku rekrutacji kandydaci zostaną poproszeni o aplikowanie do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie – przyjęcie do szkoły doktorskiej jest warunkiem niezbędnym otrzymania stypendium.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Curriculum vitae kandydata zawierające:
  • Wykształcenie,
  • Szczegóły dotyczące pracy magisterskiej (tytuł, nazwisko promotora, nazwę instytucji w której uzyskano stopień magistra [lub równoważny], datę uzyskania stopień magistra [lub równoważny]),
  • Dorobek naukowy (publikacje naukowe, artykuły popularno-naukowe, prezentacje na konferencjach, rozdziały w książkach/monografiach, etc.),
  • Nagrody, wyróżnienia, doświadczenie naukowe, inne osiągnięcia (stypendia, staże, szkolenia, udział w projektach, etc.),
  • Kompetencje do realizacji zadań w projekcie (umiejętności laboratoryjne, szkolenia, doświadczenie w pracy z dziedziny elektrofizjologii komórki),
 3. List rekomendacyjny od promotora pracy magisterskiej lub mentora naukowego;
 4. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego kandydatury.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się on-line. W trakcie rozmowy kandydaci mogą zostać poproszeni o wygłoszenie krótkiej prezentacji na temat ich aktywności naukowej (np. pracy magisterskiej lub innej aktywności naukowej, również takiej, gdzie kandydat jest/był współwykonawcą; należy wybrać tylko jedną tematykę). Zgłoszenia oceniane będą zgodnie z kryteriami podanymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN. Rezultaty konkursu zostaną ogłoszone 16 sierpnia 2021 roku.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu oraz projektu prosimy kierować do kierownika projektu dr Magdaleny Kowacz (m.kowacz@pan.olsztyn.pl).

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 12.05.2021