Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie jest członkiem konsorcjum naukowego „Zdrowe zwierzę – bezpieczna żywność”, które decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymało 15 kwietnia prestiżowy status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w dziedzinie nauk weterynaryjnych. W skład konsorcjum wchodzi również Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (lider konsorcjum), Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Konsorcjum zostało zawiązane w 2013 r. i prowadzi badania dotyczące ochrony bioróżnorodności w zrównoważonej produkcji rolniczej i zapewnienia bezpieczeństwa żywności.

Status KNOW przyznawany jest flagowym jednostkom polskiej nauki na okres pięciu lat. W tym czasie będą one otrzymywać dodatkowe finansowanie na m.in. wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych, a także na specjalne stypendia naukowe dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich oraz wybitnych studentów.

Warunkiem ubiegania się o nadanie statusu było prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie, posiadanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, prowadzenie studiów doktoranckich powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi i zapewnianie wysokiej jakości kształcenia. Wnioskujący zobowiązani byli także do przedstawienia programu rozwoju naukowego uwzględniającego m.in. zakres planowanych badań naukowych, konkurencyjność badań na tle światowych osiągnięć oraz planowane działania na rzecz rozwoju młodej kadry naukowej.