Na podstawie art. 200 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 291 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669 z późn. zm.) oraz Umowy z dnia 16 marca 2020 r. o utworzeniu szkoły doktorskiej pn. „Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych” zawartej pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk (IRZiBŻ PAN) w Olsztynie, Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym (PIWet-PIB)w Puławach oraz Instytutem Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk (IA PAN) w Lublinie oraz Zasad Rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych

Dyrektor Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej ogłasza:

rekrutację do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych w dyscyplinach naukowych: zootechnika i rybactwo, technologia żywności i żywienie, weterynaria, rolnictwo i ogrodnictwo,

zgodnie z przyjętymi limitami:

Jednostka Dyscyplina Limit
IRZiBZ PAN Olsztyn zootechnika i rybactwo

technologia żywności i żywienie

12 doktorantów
PIWET-PIB Puławy weterynaria 1 doktorant
IA PAN Lublin rolnictwo i ogrodnictwo 2 doktorantów

Rekrutacja prowadzona będzie do poszczególnych tematów badawczych ogłaszanych na stronach internetowych Instytutów:

IRZiBZ PAN Olsztyn

Dyscyplina: zootechnika i rybactwo:

 1. Znaczenie kwasów tłuszczowych i ich transporterów w rozwoju łożyska u świni (projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu OPUS 20)
  Promotor: prof. dr hab. Agnieszka Blitek
  pobierz PDF
 2. Badanie rozwoju, funkcjonowania oraz roli rytmu okołodobowego u wczesnych stadiów rozwojowych okonia (Perca fluviatilis).
  Kierownik projektu : dr Katarzyna Palińska-Żarska
  Promotor: dr hab. Daniel Żarski
  pobierz PDF
 3. Large scale data analysis and integration of human immune cells epigenomes and transcriptomes (within the ERA Chair project)
  Promotor: prof. Carsten Carlberg
  pobierz PDF

PIWet-PIB Puławy

Dyscyplina: weterynaria

Występowanie zakażeń Mycoplasma spp. w klinicznych przypadkach chorób układu oddechowego w krajowej populacji bydła
Promotor: dr hab. Katarzyna Dudek, profesor instytutu
pobierz PDF

Zgodnie z Ustawą 2.0 MNiSW każdy doktorant otrzymuje stypendium w wysokości nie mniejszej niż 2371,7 zł (brutto).

Dokumenty:

Wykaz dokumentów niezbędnych do postępowania rekrutacyjnego (pobierz PDF). Do wniosku należy dołączyć podpisaną klauzulę RODO – informację o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów i doktorantów ISDNR.

Harmonogram i sposób składania wniosków:

W roku 2022 rekrutacja odbywa się w 3 terminach:

I/ 27.06.2022 – 08.07.2022

II/ 05.09.2022 – 16.09.2022

III/ 26.09.2022 – 30.09.2022

Nabór wniosków:

III Termin

IRZiBZ PAN Olsztyn

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn, do dnia 26 września 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl do dnia 26 września 2022 r. do godziny 15.00.

PIWET-PIB Puławy

Poczta tradycyjna – na adres: Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych, Państwowy Instytut Weterynaryjny-PIB, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, do dnia 26 września 2022 r. do godziny 15.00.

Droga mailowa – na adres e-mail: ppolak@piwet.pulawy.pl do dnia 26 września 2022 r. do godziny 15.00.

Weryfikacja wniosków pod względem formalnym:27.09.2022 r.

Instytut zastrzega sobie prawo do zaproszenia do kolejnego etapu rekrutacji wybranych kandydatów.

Rozmowy kwalifikacyjne do ISDNR (ewentualne zmiany terminu będą umieszczane na stronie szkoły): 28-29.09.2022 r.

Publikacja szczegółowego harmonogramu egzaminów, zawierającego informacje o godzinie egzaminu danego kandydata: 27.09.2022 r.

Publikacja list rankingowych: do 30.09.2022 r.

Dokumenty do pobrania:

 1. Zasady rekrutacji
 2. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
 3. Załącznik nr 2 – Wzór podania
 4. Załącznik Nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 5. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy