Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZIiMŻ


Wykaz aparatury:

 • zestaw do elektroforezy jedno- i dwukierunkowej PROTEAN IEF Cell Bio-Rad, Ettan IPGphor 3 GE Healthcare,
 • PDQuest Basic 2-D Analysis Software – oprogramowanie do obróbki żeli,
 • spektrofotometr UV-1800 Shimadzu,
 • system HPLC Shimadzu,
 • system FPLC AKTAprime plus,
 • real-time PCR i Q5 Bio-Rad,
 • termocyklery Eppendorf Bio-Rad,
 • zestaw do elektroforezy horyzontalnej,
 • zestaw DCode Universal do DGGE Mutation System Bio-Rad,
 • stereomikroskop Olympus,
 • wyposażenie laboratorium do hodowli komórkowych i tkankowych (komora laminarna BIOHAZARD, inkubator CO2, dyspenser Linomat 5 CAMAG),
 • zestaw do oznaczeń immunometrycznych metodą ELISA i ELISPOT,
 • czytnik mikropłytek UVM 340 Asys,
 • bioreaktor do namnażania biomasy bakterii Biostat C Biotech International,
 • system do zagęszczania biomasy bakterii Tangential Filtration System, ProFlux, Amicon,
 • Cytometr przepływowy BD LSRFortessa Cell Analyser,
 • System imitujący działanie przewodu pokarmowego człowieka z modułem preparowania oraz utylizacji materiału biologicznego,
 • System elektroforezy w pulsowym polu elektrycznym z wyposażeniem;

Oferta badawcza:

I. Weryfikacja przydatności technologicznej materiału biologicznego:

 • badanie aktywność fermentacyjnej szczepów,
 • screening aktywności enzymatycznej,
 • badanie żywotności/przeżywalności  szczepów w produktach spożywczych świeżych i po przechowywaniu,
 • badanie wrażliwość na czynniki technologiczne (tj. temperatura, ciśnienie, pH, i inne;  standardowo na podłożach wybiórczych, selektywnych lub namnażających),

II. Weryfikacja aktywności prozdrowotnej kultur bakteryjnych:

 • badanie zdolności adhezji do śluzu i komórek nabłonkowych,
 • badanie aktywności antybakteryjnej wobec patogenów przewodu pokarmowego (Salmonella, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, i inne wg potrzeby),
 • badanie oporności szczepów na antybiotyki,
 • badanie przeżywalności w niekorzystnych warunkach przewodu pokarmowego,
 • zdolność stymulacji równowagi mikroflory jelitowej,
 • badanie właściwości immunomodulacyjnych,
 • badanie właściwości pro-/antyalergicznych,

III. Ocena jakości mikrobiologicznej produktów spożywczych i surowców roślinnych (wg obowiązujących norm)

 • molekularna jakościowa charakterystyka ekosystemów bakteryjnych (produkty spożywcze, treść przewodu pokarmowego, kał ludzi i zwierząt) metodą PCR-DGGE na poziomie eubakterii lub wybranej grupy/rodzaju bakterii. Analiza może być prowadzona na materiale uzyskanym z badań in vitro oraz in vivo;
 • identyfikacja molekularna bakterii do gatunku metodą PCR z wykorzystaniem starterów komplementarnych do 16S rRNA;
 • typowanie molekularne szczepów bakterii metodą PCR-RAPD.

IV. Oznaczenie wpływu materiału biologicznego (np. składniki pokarmowe takie jak białka, cukry oraz leki i inne związki) na:

 • aktywność metaboliczną komórek Caco-2 (wykazujących cechy morfologiczno-fizjologiczne zbliżone do enterocytów jelitowych);
 • sekrecję cytokin przez komórki Caco-2;
 • na adhezję bakterii prozdrowotnych i patogennych do komórek Caco-2.

V. Analiza białek metodą elektroforezy dwukierunkowej z wykorzystaniem systemu:

 1. Aparat (Ettan IPGPhor 3), przystosowany do jednoczesnego wykonania ogniskowania w 12 paskach żelowych o różnym zakresie pH i długości od 7-24 cm. Aparat umożliwia wykonywanie analiz techniką DIGE.
 2. Aparat pionowy (Etan DALT six), posiadający wbudowany wymiennik ciepła oraz pompę cyrkulacyjną, przystosowany do wykonania rozdziałów w żelu z użyciem pasków o długości od 7 do 24 cm.
 3. Skaner optyczny (ImageScanner III) umożliwiający analizę densytometryczną żeli i blotów w trybie światła przechodzącego i odbitego.
 4. Oprogramowanie (IMAGE MASTER 2D PLATINUM v.6.0) posiadające funkcje automatycznej i manualnej detekcji spotów, analizę jakościową i ilościową spotów, możliwość porównania kilku żeli w stosunku do żelu referencyjnego, określanie mas cząsteczkowych i wartości pI w stosunku do standardów, normalizację wyników, analizę plików zapisanych w różnych formatach, analizę statystyczną. Oprogramowanie kompatybilne z zestawem do wycinania spotów i dalszej analizy (w tym analizy spektrometrii mas) spotów.

VI. Alergia pokarmowa

 • analiza specyficznych immunoglobulin E (całkowita i specyficzne IgE), metoda ImmunoCap i Euroline
 • analiza poziomu alergennych białek w żywności -mleko (kazeina, β-laktoglobulina), soja, orzeszki ziemne, gluten, jajo, metoda ELISA.

Zintegrowana Pracownia Immunodiagnostyki:

Zakład wspólnie z Zakładem Immunologii i Patologii Rozrodu zorganizował Zintegrowaną Pracownię Immunodiagnostyki.

Ze strony ZIMŻ w skład Zintegrowanej Pracowni Immunodiagnostyki wchodzi:

 • Stanowisko robocze do analizy pojedynczych, specyficznych immunoglobulin E oraz paneli alergenów w surowicy krwi.
 • Stanowisko robocze do wykrywania białek czynnościowych (cytokiny, białka efektorowe, receptory, markery powierzchniowe lub przeciwciała) przy zastosowaniu metody ELISpot (Enzyme-Linked ImmunoSpot Assay).