Skip to main content

Zakład Fizjologii i Toksykologii Rozrodu


Ogólny profil badań

Wykazano, że progesteron (P4), ale także inne steroidy, oddziałując na poziomie błon komórkowych upośledzają wiązanie się oksytocyny (OT) do własnego receptora i hamują w ten sposób jej działanie w endometrium. Ponadto wykazano, że steroidy mogą na drodze pozagenomowej hamować sekrecję luteolitycznej prostaglandyny (PG) F2α ale nie wpływają one na PGE2, która ma luteotropowe właściwości. Taki wpływ steroidów, a głównie P4, może istotnie wspierać czynność ciałka żółtego i znosić oddziaływanie PGF2α, a tą drogą wpływać na utrzymanie ciąży. Tym bardziej, że P4 stymuluje własną syntezę pobudzając ekspresję genów białka StAR, cytochromu P450scc oraz 3b-HSD. Steroidy, w tym P4, działają na komórki macicy i jajnika przez mechanizm genomowy i pozagenomowy. Wprawdzie molekularny mechanizm pozagenomowego wpływu P4 nie jest w pełni wyjaśniony, jednakże wykazana obecność genu błonowego receptora P4 – PGRMC1 (progesterone membrane component 1) w CL krowy oraz w komórkach endometrium, może sugerować udział tego receptora w pozagenomowym działaniu P4. Wyniki te pomagają lepiej zrozumieć mechanizm lokalnego wpływu steroidów na komórki macicy i jajnika a także mechanizm tzw. bloku progesteronowego u krowy.Inny obszar badań obejmuje wpływ ksenobiotyków (skażenie poprzemysłowe: polichlorowane bifenyle – PCBs; pestycydy: dichlorodifenylotrichloroetan – DDT i heksachlorocykloheksan, HCH), ich metabolitów (PCBs-OH i DDE) oraz fitoestrogenów na czynność sekrecyjną jajnika (steroidogeneza, synteza i sekrecja OT), jajowodu i macicy (sekrecja i synteza PGF2α i PGE2) oraz na czynność motoryczną macicy krowy. Dotychczasowe dane wskazują, że ksenobiotyki stosowane w ilościach wykrywanych w tkankach krowy (1-10 ng/ml), istotnie zakłócają czynność wydzielniczą komórek lutealnych i granulozy poprzez zwiększenie syntezy i sekrecji OT. Ponadto zaburzają one czynność wydzielniczą endometrium, miometrium i nabłonka jajowodu, zmieniając stosunek sekrecji PGF2α : PGE2, co może wpływać na aktywność skurczową macicy. Natomiast wpływ fitoestrogenów na badane procesy nie jest jednoznaczny. Podobnie jak ksenobiotyki mogą one zwiększać syntezę i sekrecję jajnikowej OT, ale częściowo odwracają niekorzystne efekty wywołane przez PCBs w macicy. Możliwe więc, że odpowiednio zbilansowana dieta zawierająca fitoestogeny może częściowo znosić negatywny wpływ skażeń poprzemysłowych, a tym samym być ważnym elementem strategii żywienia zwierząt.