Skip to main content

Wyposażenie i metody badawcze ZBGiZ


Zespół Biologii Zarodka

Metody badawcze

  1. Metody in vitro:
   • Izolacja enzymatyczna i hodowle komórkowe komórek układu rozrodczego krowy,
   • Inkubacje i hodowle tkankowe tkanek układu rozrodczego krowy,
   • Hodowla zarodków in vitro (w tym również w systemie time laps),
   • Diagnostyczne biopsje trofektodermy,
   • Mikroiniekcje siRNA do oocytów/zarodków,
   • Docytoplazmatyczna injekcja plemnika wybranego pod względem morfologicznym (IMSI),
   • Barwienia immunofluorescencyjne oocytów/zarodków,
   • Witryfikacja zarodków/gamet.
  2. Metody analityczne

2.1. Metodybiologii molekularnej:

   • Izolacja kwasów nukleinowych także z małych ilości materiału genetycznego
   • Odwrotna transkrypcja
   • Badania ekspresji mRNA dla różnych czynników metodami konwencjonalnego PCR oraz ilościowego Real Time PCR przy użyciu Sybr Green oraz sond TaqMan,
   • Badanie poziomu białek metodą Western-blott.

2.2. Immunoenzymatyczne oznaczanie stężeń (ELISA) hormonów białkowych i steroidowych, oraz prostaglandyn przy zastosowaniu hormonów znakowanych peroksydazą chrzanową (HRP) lub biotyną.

2.3. Immunocytochemia i immunofluorescencja dla wybranych substancji w komórkach i tkankach układu rozrodczego oraz zarodkach.

Aparatura

 1. Trzy stanowiska robocze do izolacji i hodowli zarodków in vitro:
  • Dwa stereomikroskopy: ZEISS Stereo Discovery v. 20
  • Dwa stereomikroskopy: Olympus SZX7 i SZX10
  • Trzy inkubatory Esco Miri® Multi-Room Incubator, EscoMedical
  • Dwa inkubatory multigazowe z atmosferą CO2-N2/O2 Panasonic MCO-5M-PE
  • Inkubator laboratoryjny Memmert IN30
  • Cieplarka laboratoryjna IB-05 G
  • Komora z laminarnym przepływem powietrza Msc-advantage, ALAB
  • Autoklaw laboratoryjny Speedyclave 6B, Cominox
  • Wirówka z chłodzeniem Centrifuge 5804R, Eppendorf
  • Wirówka Minispin, Eppendorf
  • Mikroskopowy stolik grzejny, Semic Bioelectronika
  • Płyty grzejne MATS-U4020-WF, Olympus
  • Płyty grzejne HT50, Minitube
  • Bloki grzejne, PeqLab
  • Inkubator do przewozu tkanek zwierzęcych, Semic (3 szt.)
 2. Stanowisko robocze do mikromanipulacji na gametach i zarodkach:
  • Mikromanipulator Eppendorf Transfer Man NK2 z mikroskopem odwróconym Zeiss AXIO Observer.A1
  • Komora z laminarnym przepływem powietrza Origio Fortuna IVF CleanAir, z wbudowanym mikroskopem stereoskopowym Zeiss Discovery.v20
  • Wyciągarka do mikropipet Puller P-1000, Sutter Instrument
  • Szlifierka do mikropipet Narishige EG-400
  • Kuźnia do mikropipet Narishige MF-900
 3. System do stałego nadzoru zarodków Primo Vision
  • Inkubator trójgazowy MCO-19M-PE, Panasonic
  • System Primo Vision
 4. Stanowisko robocze do hodowli komórkowych i tkankowych:
  • Komora z laminarnym przepływem powietrza Msc-advantage, ALAB
  • Inkubator Memmert IN30 30-750
  • Inkubator laboratoryjny z wytrząsarką IKA® KS4000 iControl
  • Inkubator laboratoryjny z kontrolowaną dostawą CO2/O2  MCO-18M, Sanyo
  • Inkubator trójgazowy MCO-5M-PE, Panasonic
  • System podciśnieniowego odsysania cieczy AGAlabor
  • Palnik Gasprofi 1SCS mikro z czujnikiem IR
 5. Stanowisko robocze do izolacji kwasów nukleinowych:
  • Blok grzejny Digital Dry Bath, BioRad
  • Wytrząsarka typu Vortex, Heidolph Reax Top
  • Miniwirówka Super Mini Centrufuge Mini-14K, Hangzhou Ausheng Instruments
  • Cieplarka laboratoryjna Major Science  MO-01-220
 6. Stanowisko robocze do Western blot i immunofluorescencji
  • Suchy blok grzejny ALB64
  • Wirówka laboratoryjna minispin, Eppendorf
  • Kołyska laboratoryjna typ KL-942, IWElectronic
  • Waga laboratoryjna WPS110/C/Z, Radwag
  • Mieszadło magnetyczne AGIMATIC-N

Zespół Biologii Nasienia

Zespół Andrologii Molekularnej

 1. System średniociśnieniowej chromatografii cieczowej (FPLC)
  Izolacja białek i peptydów nasienia kręgowców, określenie podstawowych właściwości fizykochemicznych białek.
 2. System wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC)
  Izolacja białek i peptydów, rozdział peptydów powstałych w wyniku trawienia białek, przygotowanie preparatów do sekwencjonowania i spektroskopii mas.
 3. Spektrofotometr Beckman DU 640, spektrofotometr Eppendorf
  Pomiar koncentracji plemników, oznaczenie podstawowych biochemicznych wyznaczników jakości nasienia, pomiar aktywności antyoksydacyjnej nasienia, analizy kinetyczne (określenie stężenia enzymów i inhibitorów, wyznaczenie stałych asocjacji dla oddziaływania inhibitor – proteinaza).
 4. Aparat do pomiaru koncentracji i żywotności plemników NucleoCounter SP-100
  Pomiar koncentracji i przeżywalności plemników.
 5. Zintegrowany system do analizy komet
  Ocena stanu genomu plemników.
 6. Zestaw do elektroforezy pionowej
  Wizualizacja profili białkowych plazmy nasienia.
 7. Aparat do transferu
  Transfer białek na membranę, analiza Western blot.
 8. Osmometr
  Pomiar ciśnienia osmotycznego plazmy nasienia.
 9. Mikroskop odwrócony z fluorescencją i mikromanipulatorami
  Obserwacja i analiza fluorescencyjna komórek somatycznych i gamet
 10. Zestaw do elektroforezy poziomej i pionowej wraz z aparatem do transferu białek
  Rozdziały białek i kwasów rybonukleinowych na żelach poliakrylamidowych i agarozowych.
 11. Płuczka do płytek ELISA/EIA
  Ilościowe oznaczanie hormonów i związków biologicznie aktywnych metodami enzymoimmunologicznymi.
 12. Urządzenia do hodowli komórkowych i zarodków in vitro
  • Komora z przepływem laminarnym Thermo z wyposażeniem (palnik, pipety, pompa próżniowa);
  • Inkubator z kontolą temperatury i gazów SANYO 02, CO2 i N2 Sanyo;
  • Inkubator-wytrzasarka IKA.
 13. Dodatkowe wyposażenie
  • Wirówka z chłodzeniem;
  • Homogenizator mechaniczny Ultra Turax;
  • Zestaw do dejonizacji wody Millipore;
  • Wirówka z chłodzeniem Eppendorf;
  • Suchy blok grzejny;
  • Wytwornica lodu płatkowego;
  • Zamrażarka pionowa niskotemperaturowa.