Skip to main content

Aktualne projekty i granty badawcze ZBGiZ


Zespół Biologii Zarodka

 1. Projekt badawczy NCN – Sonata bis, 2013-2016, p.t.: „Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego w pęcherzyku jajnikowym u bydła” (NCN 2012/05/E/NZ9/03480), kierownik – Izabela Wocławek-Potocka,
 2. Projekt badawczy NCN – Preludium, 2013-2016 pt. „Czy kwas lizofosfatydowy (LPA) bierze udział w patogenezie endometriozy?” (2012/05/N/NZ5/02606), kierownik – Ilona Kowalczyk-Zięba,
 3. Projekt badawczy NCN – Preludium, 2014-2017, p.t.: „Ekspresja i funkcja kwasu lizofosfatydowego w jajowodzie krowy” (NCN 2013/11/N/NZ9/00101), kierownik – Emilia Sinderewicz,
 4. Projekt wewnętrzny IRZiBŻ PAN, 2015–2017, p.t.: „Czy niedoczynność tarczycy wpływa na jakość oocytów i przedimplantacyjny rozwój zarodków szczura”, kierownik – Izabela Wocławek-Potocka,
 5. Projekt badawczy NCN – Preludium, 2015-2018, p.t.: „Czy synteza prostaglandyny E2 i ekspresja receptorów PGE2 w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro odzwierciedlają jakość oocytów” (2014/13/N/NZ9/03924), kierownik – Dorota Boruszewska,
 6. Projekt badawczy NCN – Opus, 2016-2019, p.t.: „Ścieżka sygnałowa prostanoidów podczas rozwoju in vitro zarodków bydlęcych” (2015/17/B/NZ9/01688), kierownik – Izabela Wocławek-Potocka,
 7. Projekt Promotorski w ramach Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”, 2016-2019, p.t.: „Badanie szlaku syntezy prostaglandyny E2 w zarodkach bydlęcych wyhodowanych in vitro z komórek jajowych pozyskanych in vivo (metodą ovum pick up) w oparciu o model dobrej i złej jakości oocytów”, kierownik – Izabela Wocławek-Potocka.

Zespół Biologii Nasienia

 1. Izolacja, identyfikacja i charakterystyka białek nasienia ryb, w tym transferyny, białka podobnego do lipokainy, parwalbuminy, białka podobnego do fetuiny, inhibitorów proteinaz serynowych oraz lipoprotein.
 2. Badania płynu jajnikowego ryb.
 3. Kriokonserwacja nasienia ryb.
 4. Badania męskiego układu rozrodu ptaków.

Zespół Andrologii Molekularnej

 1. Rozszerzenie i doskonalenie metod oceny i kriokonserwacji nasienia najądrzowego jelenia szlachetnego uzyskanego post mortem oraz badania porównawcze jakości plemników najądrzowych i ejakulowanych. Prace ukierunkowane są także na doskonalenie metod kriokonserwacji nasienia najądrzowego żubra, jako podstawa utworzenia banku zasobów genetycznych gatunku oraz ocena skuteczności kriokonserwacji na podstawie heterologicznego zapłodnienia in vitro oocytów bydlęcych i in vivo (inseminacja) krów w celu uzyskania mieszańców (żubroni).
 2. Kriokonserwacja nasienia wybranych gatunków ryb z zastosowaniem zdefiniowanych białek, jako zamienników żółtka jaja kurzego. Równolegle badany jest wpływ albuminy i kazeiny na fizjologię plemników ryb oraz przydatność tych białek w krótkookresowym przechowywaniu nasienia.
 3. Zmiany starzeniowe plemników ryb oraz ich biologia. Badane są procesy zachodzące w nasieniu w warunkach in vivo oraz in vitro (w czasie krótkookresowego przechowywania). Badania zmierzają do zdefiniowania biochemicznych zmian plazmy nasienia i fosfolipidów plemników oraz procesów degradacji i fosforylacji białek, a także tempa utleniania lipidów. Podejmowane są prace nad udoskonaleniem metod krótkookresowego przechowywania nasienia poprzez hamowanie procesów zidentyfikowanych jako niekorzystne dla plemników, a zachodzących w nasieniu w czasie przechowywania in vitro.
 4. W ramach grantu do 2010 roku będą prowadzone badania dotyczące izolacji, oczyszczania oraz charakterystyki kinetycznej β-N-acetyloglukozoaminidazy z nasienia pstrąga tęczowego i jesiotrów. Enzym ten w przypadku nasienia ssaków zdefiniowany jest jako pochodzenia akrosomalnego. Brak jest informacji na temat źródła jego pochodzenia i roli w przypadku nasienia ryb. Badana będzie rola tego enzymu w zapłodnieniu u ryb, których plemniki posiadają akrosom (chrzęstnokostne – jesiotry) oraz gatunku, którego plemniki pozbawione są tej struktury (doskonałokostne – pstrąg tęczowy).