Skip to main content

Zakład Ochrony Bioróżnorodności


Zakład Ochrony Bioróżnorodności został powołany 1 kwietnia 2016 roku na mocy Uchwały nr 18 Rady Naukowej IRZiBŻ PAN w Olsztynie. Działalność naukowo-badawczą  rozpoczął 1 lipca 2016 r.

W momencie tworzenia trzon kadry naukowej Zakładu stanowią byli pracownicy i studenci Zakładu Biologii Gamet i Zarodka oraz Zakładu Immunologii i Patologii Rozrodu.

Okresowo (w latach 2018-2019) Zakład został zlokalizowany w użyczonych pomieszczeniach głównego budynku Stacji Badawczej IRZBZ PAN w Popielnie (Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida). Docelowo Zakład zostanie usytuowany w Wejsunach.

Planowany, długofalowy program naukowo-badawczy Zakładu, obejmuje:

 1. biologię rozrodu i rozwoju zwierząt wolno żyjących;
 2. opracowanie i rozwój metod biotechnik rozrodu, biotechnologii i biologii molekularnej jako narzędzi diagnozowania, kontroli i zachowania bioróżnorodności zwierząt wolno-żyjących oraz ochrony ras zachowawczych zwierząt domowych (genetic resources);
 3. badania nad różnorodnością biologiczną jako indykatorem zanieczyszczenia i degradacji środowiska naturalnego;
 4. wpływ zmian/zaburzenia bioróżnorodności zwierząt na ekosystemy naturalne;
 5. kształtowanie bioróżnorodności agro-ekosystemów jako istotnego elementu produkcji bezpiecznych surowców spożywczych
 6. badania surowców pochodzących od zwierząt ras zachowawczych w celu opracowania norm naturalnych produktów spożywczych.

W pierwszym okresie organizacji Zakładu działalność naukowa koncentruje się wokół następujących zadań badawczych:

 • poznanie immuno-endokrynologicznych mechanizmów kontrolujących rozród i rozwój zwierząt wolno żyjących;
 • opracowanie i rozwój metod biotechnik i biotechnologii rozrodu zwierząt wolno żyjących;
 • badania behawioru i mechanizmów porodu oraz charakterystyka okresu  okołoporodowego wolno żyjących przeżuwaczy
 • badania wpływu zmian środowiska oraz wieku na przebieg procesów rozrodczych zwierząt wolno żyjących;
 • poznanie komórkowych, receptorowych i molekularnych mechanizmów działania substancji biologicznie aktywnych mogących znaleźć potencjalne wykorzystanie w regulacji procesów rozrodczych oraz w profilaktyce zaburzeń płodności zwierząt wolno żyjących;
 • opracowanie markerów oceny i ochrony potencjału rozrodczego oraz rozwój metod biotechnik rozrodu i biotechnologii jako narzędzi diagnozowania, kontroli i zachowania bioróżnorodności zwierząt wolno żyjących (wprowadzenie nieinwazyjnego monitoringu parametrów rozrodczych, zastosowanie markerów molekularnych oraz innych technik z zakresu biologii molekularnej).
 • opracowanie metody pobierania stroju bobrowego oraz jego analiza chemiczna
 • charakterystyka behawioru bobra europejskiego: rozrodczego, socjalnego, pokarmowego oraz jego związek z sezonowością na podstawie całodobowego monitoringu  fermowych bobrów europejskich