Skip to main content

Pracownia Bioelektroanalizy


Ogólny profil badań:

Choroba Alzheimera powodując dysfunkcję układu nerwowego dotyczy już ponad 36 milionów osób. Szacuje się, że liczba ta będzie się podwajać co 20 lat. Zatem opracowywanie metod służących do nie tylko wczesnego wykrywania tej choroby, ale także jej zapobiegania jest niezwykle pożądane.

Włączając się w ten obszar badań, opracowywujemy nowe analityczne narzędzia przeznaczone do:

  • oznaczania możliwych biomarkerów choroby Alzheimera oraz innych chorób neurodegeneracyjnych obecnych w osoczu ludzkim; możliwa aplikacja – wczesne wykrywanie)
  • badania oddziaływania pomiędzy białkami I związkami oraganicznymi o niskiej masie cząsteczkowej (potencjalne leki); możliwa aplikacja – zapobieganie chorobom neurodegeneracyjnym.

Bardzo obiecujący kierunek badawczy w tym obszarze jest związany z elektrochemicznymi bioczujnikami opartymi o bi-funkcjonalne redoks-aktywne monowarstwy unieruchamiane na powierzchni elektrod. Takie warstwy mogą spełniać rolę transduktora i jednocześnie elementu rozpoznawającego cząsteczkę oznaczaną. Centra redoks ulokowane wewnątrz warstwy analitycznej są odpowiedzialne za transdukcję sygnału wygenerowanego przez proces rozpoznania międzymolekularnego na sygnał użyteczny analitycznie.

Parametry charakteryzujące redoks – aktywną monowarstwę zależą w głównej mierze od ich odległości od powierzchni elektrody, struktury łącznika, jak również molekularnego otoczenia wokół centrów.

Kluczowym parametrem decydującym o czułości i selektywności bioczujnika opartego o redoks – aktywną monowarstwę zwierającą cząsteczki białek spełniających rolę czynnika rozpoznawającego analit jest ich zorientowany sposób unieruchamiana na powierzchni elektrod.

Nowe systemy opracowywane przez nas spełniają powyższe wymagania.