Post-doc in Department of Reproductive Immunology and Pathology

Director of the Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Science in Olsztyn announces an open call for the position:

 • post-doc in Department of Reproductive Immunology and Pathology

within the realization of the project financed by the National Science Centre, Reg. No: 2018/29/B/NZ9/00391, entitled: Biological study and mathematical modeling to describe and predict new processes controlling the development, function and atresia of ovarian follicles in cows” led by prof. Dariusz Jan Skarżyński. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie może być osoba:

 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalisty mającego znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie przynajmniej jednej z następujących dyscyplin: weterynaria, technologia żywności i żywienia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne;
 2. posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie Kandydata / Kandydatki zawiera:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
  1. dorobku naukowym ogółem i w okresie ostatnich 5 lat (lista publikacji i projektów, wskaźniki naukometryczne);
  2. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;
  3. posiadanym tytule lub stopniu naukowym złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52

z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

lub składać osobiście na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro)

w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie dostępne są na stronie internetowej: pan.olsztyn.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 21 lutego 2020 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

* w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe w projekcie NCN OPUS 14

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym finansowanego w ramach konkursu NCN OPUS 14 pt. „Wpływ sygnału zarodkowego na zarodek oraz na globalny profil ekspresji genów i ich metylację w endometrium świni in vivo” realizowanego w Zakładzie Mechanizmów Działania Hormonów pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Wacławik. (więcej…)

Czytaj więcej