Konkurs na stanowisko LAB MANAGER w projekcie SONATA BIS NCN

Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

LAB MANAGER w projekcie SONATA BIS NCN „Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii – replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji”.

Opis projektu:

Infekcja wirusem cytomegalii (HCMV – human cytomegalovirus) jest przyczyną chorób wrodzonych. Jak w przypadku wszystkich herpeswirusów cykl życiowy HCMV zawiera fazę lityczną, kiedy wirus się namnaża oraz fazę latentną, w której wirus utrzymuje się w komórce w formie utajonej. Część projektu skupia się na zgłębianiu molekularnych aspektów latencji wirusa cytomegalii i ma na celu zbadanie czy białko IE1x4 jest głównym białkiem fazy latencji, odpowiedzialnym za persystencję tego wirusa.

Dotąd latencja HCMV była badana głównie w komórkach prekursorów hematopoetycznych, ale od niedawna wiadomo, że wirus ten może ustalić latencję również w komórkach prekursorów neuronalnych, co jest ważne w przypadku chorób wrodzonych związanych z infekcją HCMV. W związku z tym chcielibyśmy porównać latentne transkrypty wirusowe ulegające ekspresji w komórkach prekursorów hematopoetycznych oraz neuronalnych. Planujemy też zbadać warunki oraz etap różnicowania, w których komórki prekursorów neuronalnych stają się rezerwuarem latentnego wirusa.

Wykazano, że cząsteczki wirusa cytomegalii mają odmienne właściwości w zakresie, infekcji oraz replikacji w różnych typach komórek, w zależności od rodzaju komórek, w których zostały wytworzone.W związku z czym zamierzamy zbadać wpływ typu komórek, w których produkowany jest wirus na efektywność infekcji różnych komórek docelowych.

W projekcie połączone zostaną metody wirusologii oraz biologii molekularnej i komórkowej. Stosowane będą m.in.:. infekcje, klonowanie, RNA seq, znakowanie immunoflorescencyjne, FISH (fluorescence in situ hybridization), mikroskopia konfokalna i kwantyfikacja obrazów, rozprowadzanie metafaz, gradienty sacharozowe oraz izolacja komórek pierwotnych. Naszym głównym punktem zainteresowania są mechanizmy wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii, w większości eksperymentów będziemy więc używali dwóch modeli latencji: dobrze ugruntowanego modelu komórek CD34+ jako kontroli oraz jak dotąd mało zbadanego i nie w pełni opracowanego modelu prekursorów neuronalnych. Część projektu będzie poświęcona dopracowaniu modelu prekursorów neuronalnych. W tym celu użyjemy iPSC (indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych), które będą otrzymane przez przeprogramowane fibroblastów.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w zadaniach badawczych:

 1. Opracowanie protokółu różnicowania iPSC (indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych) do etapu „primitive pre-rossette” nerwowych komórek macierzystych, a następnie do neuronów.
 2. Identyfikacja etapu różnicowania komórek linii nerwowej, na którym HCMV (ludzki wirus cytomegalii) może je infekować, ulegać replikacji oraz ustalać latencję.
 3. Badanie wpływu typu komórki wytwarzającej wirus HCMV na efektywność infekcji różnych typów komórek.

Typ konkursu NCN: Sonata BIS – NZ6

Termin składania ofert: 22.09.2020, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7;
 2. Data rozpoczęcia: 01.10.2020;
 3. Czas trwania umowy: do 30.04.2023.

Kwalifikacje:

 1. Tytuł magistra lub stopień naukowy doktora: mikrobiologii, biotechnologii, biologii, lub pokrewnych;
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej i komórkowej;
 3. Wiedza z zakresu wirusologii bądź mikrobiologii oraz kultur in vitro;
 4. Umiejętność wykonywania badań metodą western blotting, PCR oraz znajomość znakowania immunofluorescencyjnego białek w komórce;
 5. Doświadczenie w różnicowaniu komórek, bądź pracy z komórkami macierzystymi mile widziane;
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 7. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich/studiów II stopnia, kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich;
 4. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 22.09.2020 roku, do godziny 23:59, pocztą elektroniczną na adres: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl.

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na specjalistę/SONATA BIS”.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr Magdalena Weidner-Glunde
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu,
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 7,
e-mail: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl
tel.: +48 89 539 31 38.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/wyniki-konkursow

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe dostępne są na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/hr-excellence-in-research

 

Czytaj więcej

Post-doc in Department of Reproductive Immunology and Pathology

Director of the Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Science in Olsztyn announces an open call for the position:

 • post-doc in Department of Reproductive Immunology and Pathology

within the realization of the project financed by the National Science Centre, Reg. No: 2018/29/B/NZ9/00391, entitled: Biological study and mathematical modeling to describe and predict new processes controlling the development, function and atresia of ovarian follicles in cows” led by prof. Dariusz Jan Skarżyński. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie może być osoba:

 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalisty mającego znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie przynajmniej jednej z następujących dyscyplin: weterynaria, technologia żywności i żywienia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne;
 2. posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie Kandydata / Kandydatki zawiera:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
  1. dorobku naukowym ogółem i w okresie ostatnich 5 lat (lista publikacji i projektów, wskaźniki naukometryczne);
  2. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;
  3. posiadanym tytule lub stopniu naukowym złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52

z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

lub składać osobiście na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro)

w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie dostępne są na stronie internetowej: pan.olsztyn.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 21 lutego 2020 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

* w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Czytaj więcej