Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie poszukuje osoby na stanowisko:

 • Asystenta w Zakładzie Profilaktyki Chorób Metabolicznych

Okres zatrudnienia: do 31.03.2018 rok

Wymagania:

 • stopień naukowy doktora (medyczne, biologiczne, lub pokrewne);
 • przynajmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w pracy związanej tematycznie z rozwojem chorób metabolicznych (otyłość, insulinooporność, cukrzyca typu drugiego);
 • dorobek naukowy: współautorstwo w pracach naukowych opublikowanych w międzynarodowych, prestiżowych czasopismach (występujących w bazie Web of Knowledge) z czego co najmniej dwie jako pierwszy autor, o łącznym impact factor większym niż 15;
 • udział w międzynarodowych konferencjach dotyczących otyłości i cukrzycy typu drugiego;
 • doświadczenie w stosowaniu technik związanych z biologią molekularną (izolacja RNA, izolacji bakteryjnego genomowego DNA, Odwrotna transkrypcja, Real Time PCR, Western Blot, ELISA), technik mikroskopowych (immunohistochemii) oraz technik różnicowania bakterii jelitowych (RAPD, DGGE)
 • znajomość metod izolacji i prowadzenia hodowli linii komórkowych L6
 • doświadczenie w planowaniu i prowadzaniu eksperymentów ze zwierzętami laboratoryjnymi;
 • odbyty zagraniczny staż naukowy lub szkoleniowy;
 • gotowość do prowadzenia wykładów dla studentów studium doktoranckiego z zakresu metabolizmu energetycznego organizmu, chorób metabolicznych;
 • gotowość do podjęcia min. 6-miesięcznego stażu zagranicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • zdolność przekazywania wiedzy;
 • samodzielność;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdolności organizacyjne .

Dokumenty wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej oraz stażach zagranicznych;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Profilaktyki Chorób Metabolicznych” należy składać w terminie do 07.11.2016 r. na adres:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział Kadr ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

lub osobiście w Dziale Kadr Instytutu, ul. Tuwima 10,  pok. nr 1.

 

Czytaj więcej