III Sympozjum KNOW

W dniach 23-27 września 2019r. w Guzowym Piecu k. Olsztyna odbędzie się Sesja Sprawozdawcza ZSD oraz III Sympozjum KNOW: „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” wraz z XIII Sympozjum: „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt Oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”. (więcej…)

Czytaj więcej

​Sympozjum KNOW

W​ dniach 18 – 20 czerwca 2018r. w Domu Pracy Twórczej PAN w Wierzbie odbędzie się II Sympozjum „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” Konsorcjum Naukowego KNOW, oraz XII Sympozjum „Genetyczne, Fizjologiczne i Środowiskowe Uwarunkowania Rozrodu i Zdrowia Zwierząt oraz Bezpieczeństwa i Jakości Żywności Pochodzenia Zwierzęcego”. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs wewnętrzny na wyjazdy długoterminowe

Rada Programowa KNOW powołana przy Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN ogłasza konkurs wewnętrzny na wyjazdy długoterminowe (6-cio miesięczne staże zagraniczne w wiodących ośrodkach naukowych) finansowane ze środków Konsorcjum Naukowego  KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność ” (edycja 1). 

Wnioski będą przyjmowane do 14 lutego 2018r. do godz. 15.00 w Biurze KNOW, ul Tuwima 10, pok. 9, Olsztyn.

Regulamin konkursu, zakres danych wymaganych we wnioskach oraz kryteria oceny.

 

Czytaj więcej

Inauguracja Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej KNOW

fot_Dorota_Grzymska
fot. Dorota Grzymska

45 doktorantów z Polski, w tym 9 doktorantów z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, odebrało wczoraj indeksy studentów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej Konsorcjum Naukowego „Zdrowe zwierzę – Bezpieczna żywność” podczas uroczystej inauguracji studiów w Olsztynie.

Uroczystość inauguracji ZSD zorganizowało konsorcjum naukowe „Zdrowe zwierzę-Bezpieczna żywność”, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2015-2019 w obszarze nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w dziedzinie nauk weterynaryjnych. Prestiżowy status KNOW nadawany jest w drodze konkursu najlepszym ośrodkom badawczo-dydaktycznym, posiadającym wybitne osiągnięcia naukowe.W skład konsorcjum KNOW, poza Instytutem PAN w Olsztynie, wchodzi również Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (lider konsorcjum), Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie, Państwowy Instytut Weterynaryjny– PIB w Puławach oraz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt w Jastrzębcu.

Studia doktoranckie konsorcjum KNOW mają unikatowy w skali kraju charakter, między innymi ze względu na program kształcenia zakładający poznawanie najnowszej wiedzy na zajęciach organizowanych kolejno przez poszczególnych konsorcjantów, odbycie stażu naukowego w zagranicznej jednostce naukowej, wymianę wiedzy i doświadczeń oraz jej praktyczne wykorzystanie w przemyśle.

Studia doktoranckie potrwają 3 lata.

 

Czytaj więcej

Nabór na środowiskowe studia doktoranckie – edycja III

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 3 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia.

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

„Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”

dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska; e-mail: d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.; e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz wymaganych dokumentów

Warunki i tryb rekrutacji

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 sierpnia 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Kontakt:

dr hab Aneta Andronowska, prof. nadzw.
Kierownik Studiów Doktoranckich
tel. 89 539 31 20
e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

Czytaj więcej

Projekt TRAFOON – Konferencja 2016

Konferencja Międzynarodowa

Łączenie tradycji i innowacji –  jak osiągnąć sukces w branży rolno-spożywczej

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję organizowaną w dniach 12-13 września 2016 w ramach projektu Sieć Żywności Tradycyjnej dla zwiększenia transferu wiedzy na rzecz innowacji (UE TRAFOON – www.trafoon.eu). Celem spotkania jest pokazanie potencjału żywności tradycyjnej i regionalnej z różnych zakątków Polski i Europy dla zwiększenia konkurencyjności firm i zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa.

Miejsce: Olsztyn, Polska

Termin: 12-13 września 2016;

Język: Angielski – tłumaczenie symultaniczne na język polski;

Rejestracja: Rejestracja jest obowiązkowa. Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona. Pierwszeństwo w udziale mają uczestnicy przedstawiający wyniki w formie prezentacji ustnej lub plakatowej;

Opłata: Brak opłaty za uczestnictwo – wliczając udział we wszystkich sesjach, przerwach kawowych, posiłkach i wydarzeniach towarzyszących.

Kontakt: Sekretarz Konferencji: dr Michał Janiak 89 523 46 15; e-mail: trafoon@pan.olsztyn.pl

Ostateczny program

Streszczenia prezentacji wygłoszonych w trakcie konferencji

Lista prezentacji posterowych

W XXI. wieku w Polsce oraz innych krajach Unii Europejskiej obserwuje się wyraźny podział rynku żywności. Z jednej strony dominuje podaż wytwarzanej masowo wystandaryzowanej i ujednoliconej żywności globalnej. Z drugiej natomiast, rośnie zainteresowanie konsumentów i producentów żywnością tradycyjną, wyróżniającą się szczególną jakością. Wiąże się to ze wzrostem świadomości społeczeństwa, które przywiązuje coraz większą wagę do prozdrowotnej funkcji spożywanych produktów.

Organizowana konferencja ma być okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i perspektyw dla żywności tradycyjnej. W szerokim gronie specjalistów pragniemy przedyskutować możliwości podniesienia atrakcyjności tego typu produktów poprzez innowacje oraz wdrażanie wyników badań naukowych.

Spotkanie skierowane jest m.in. do pracowników naukowych, prowadzących badania w zakresie rozwoju i doskonalenia żywności tradycyjnej, jak również prace nad wykorzystaniem tego rodzaju żywności w diecie człowieka. Adresatem konferencji są także przedsiębiorcy, władze lokalne, organizacje społeczne oraz wszyscy zawodowo związani z żywnością tradycyjną.

Mając na uwadze fakt, iż asortyment polskiej żywności tradycyjnej jest bardzo atrakcyjny i szeroki, zapraszamy producentów do zaprezentowania swoich produktów podczas naszej konferencji.

Miejsce Konferencji:

Hotel HP Park,
Aleja Warszawska 119,
Olsztyn
http://olsztyn.hotelepark.pl/kontakt
Dojazd z miasta autobusami: 103 (przystanek końcowy na pętli Stary Dwór)

Zakwaterowanie

Uczestnikom konferencji proponujemy noclegi w Hotelu HP Park – miejscu konferencji, gdzie mamy wynegocjowane specjalne stawki dla jej uczestników. Proszę o kontakt z hotelem poprzez adres e-mail: hpolsztyn@hotelepark.pl i w zamówienie proszę podać hasło TRAFOON. Jednocześnie informujemy ze fundacja ŻAK UWM w Olsztynie prowadzi pokoje gościnne na terenie miasteczka akademickiego, które jest położone w pobliżu miejsca konferencji. W sprawie rezerwacji proszę o zapoznanie się z informacją na stronie http://www.zak.olsztyn.pl/pokojeHotelowe.html.

Pytania i odpowiedzi:

P1. Czy prezentacje ustne muszą być wygłaszane wyłącznie w języku angielskim?

O1. W dniach 12-13 września, kiedy odbędzie się Konferencja, wszystkie wystąpienia przewidziane są w języku angielskim.

P2. Czy prezentowane prace muszą być oparte na wynikach badań własnych czy mogą być to prace typu przeglądowego?

O2. W takcie spotkania dopuszczamy prace zarówno będące wynikami badań własnych jak i prezentujące obecny stan wiedzy/techniki na podstawie przeglądu literatury.

 

Czytaj więcej

Konkurs na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej projektu KNOW

Centralne Biuro KNOW Konsorcjum Naukowego „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” prowadzi konkurs na stypendia naukowe przyznawane doktorantom środowiskowych studiów doktoranckich pn. „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” realizowanych w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej.

Adresatami konkursu są osoby przyjęte na w/w studia doktoranckie.

Wnioski należy składać osobiście lub listownie do dnia 31 sierpnia 2016 r., do Centralnego Biura KNOW (decyduje data dostarczenia do Centralnego Biura KNOW; wnioski wysłane pocztą, które dotrą do Centralnego Biura KNOW po 31.08.2016 nie będą rozpatrywane).

Podstawą prawną stypendiów naukowych ZSD KNOW jest „Regulamin konkursu na stypendia naukowe dla doktorantów Zintegrowanej Szkoły Doktoranckiej finansowane przez Konsorcjum Naukowe KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność” zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin oraz wniosek o stypendium znajdują się tutaj.

 

Czytaj więcej

Nabór na środowiskowe studia doktoranckie – edycja II

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza 2 nabór kandydatów na 3-letnie (1.09.2016 – 31.08.2019) środowiskowe studia doktoranckie w ramach Zintegrowanej Szkoły Doktorantów Konsorcjum Naukowego KNOW „Zdrowe Zwierzę – Bezpieczna Żywność”.

Dziedzina naukowa: nauki weterynaryjne oraz nauki rolnicze w dyscyplinach zootechnika i technologia żywności i żywienia.

Poszukujemy kandydatów do realizacji następujących projektów:

„Rola czynnika transkrypcyjnego FOXN1 w procesie gojenia urazów skóry w zależności od wieku oraz statusu metabolicznego”

dr hab. Barbara Gawrońska-Kozak, prof. nadzw.; e-mail: b.kozak@pan.olsztyn.pl
Zakład Biologicznych Funkcji Żywności

„Modyfikowane białka żywności i probiotyki – wpływ na aktywność regulatorowych komórek T i komórek dendrytycznych”

dr inż. hab. Dagmara Anna Złotkowska; e-mail: d.zlotkowska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Bezpieczna dieta dla chorych z polialergią pokarmową w aspekcie występowania reakcji krzyżowych białek pokarmowych”

dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.; e-mail: b.wroblewska@pan.olsztyn.pl
Zakład Immunologii i Mikrobiologii Żywności

„Zaangażowanie elementów szlaku biosyntezy i uwalniania oraz horyzontalnego transferu pęcherzyków zewnątrzkomórkowych w komunikację między zarodkiem a błoną śluzową macicy we wczesnej ciąży”

dr hab. Monika Kaczmarek, prof. nadzw.; e-mail: m.kaczmarek@pan.olsztyn.pl
Zakład Mechanizmów Działania Hormonów

Studia w trybie stacjonarnym trwają trzy lata. Konsorcjum zapewnia stypendia naukowe w wysokości 2 500 zł miesięcznie oraz atrakcyjny i nowoczesny program studiów (nowoczesne metody badań naukowych, kurs pisania publikacji naukowych, aplikowania o fundusze, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań), szkoły letnie oraz obligatoryjny miesięczny naukowy staż zagraniczny.

O przyjęcie na I rok studiów doktoranckich mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych z tytułem zawodowym magistra (lub równorzędnym) oraz beneficjenci Diamentowego Grantu. Rekrutację kandydatów przeprowadza Komisja na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej, w części prowadzonej w języku angielskim. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat przedstawia 10 min prezentację dotyczącą wskazanego tematu badań.

Wymienione dokumenty należy złożyć w Kadrach Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10, 10-748 Olsztyn do dnia 25 lipca 2016 r. do godz. 12:00.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 27 lipca 2016 r. w sali seminaryjnej Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, ul. Tuwima 10.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz wymaganych dokumentów

Warunki i tryb rekrutacji

Kontakt:

dr hab Aneta Andronowska, prof. nadzw.
Kierownik Studiów Doktoranckich
tel. 89 539 31 20
e-mail: a.andronowska@pan.olsztyn.pl

Czytaj więcej