PILNE – ZMIANA TERMINU XVII KONFERENCJA NAUKOWA MŁODYCH BADACZY

PILNE

Szanowni Państwo,

W trosce o Państwa bezpieczeństwo związane z sytuację epidemiologiczną dot.rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 oraz apelem Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 08.03.2020, a także wewnętrznymi regulacjami instytucji organizujących XVII KONFERENCJĘ NAUKOWĄ MŁODYCH BADACZY jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu planowanej konferencji, która miała się odbyć 23 marca 2020 roku.

Bardzo Państwu dziękujemy za chęć uczestnictwa i zaangażowanie. W podanym terminie konferencja się nie odbędzie. O nowym terminie Konferencji będziemy informować w oddzielnej korespondencji.

Liczymy na wyrozumiałość w zaistniałej sytuacji.

Komitet Naukowy

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz,
prof. dr hab. Lidia Wądołowska
prof. dr hab. inż. Anna Iwaniak
dr hab. Barbara Wróblewska, prof. nadzw.
dr hab. inż. Małgorzata Wronkowska
dr Lidia Markiewicz

Komitet Organizacyjny

dr Anna Ogrodowczyk
dr Joanna Fotschki
dr inż. Monika Hrynkiewicz
dr inż. Damir Mogut


Uprzejmie zapraszamy do wzięcia udziału w XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY Bezpieczeństwo i jakość żywności (1,2), która odbędzie się 23.03.2020 r. w siedzibie Wydziału Nauki o Żywności (pl. Cieszyński, sala im. prof. T. Dziamy).

Podczas konferencji zostanie przedstawiony przegląd najnowszych prac oraz doniesień naukowych, młodych pracowników nauki i doktorantów.

Organizatorami Konferencji są: Oddział Nauk o Żywności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ORAZ Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenia młodych pracowników nauki oraz doktorantów z Państwa Zakładu/Katedry do uczestnictwa w formie krótkiego wystąpienia referatowego (5 min. lub 10 min.). Powołana Komisja po ocenie nadesłanych streszczeń określi czas przeznaczony na wystąpienie, o czym poinformuje autorów.

Prosimy o przesłanie zgłoszeń (imię, nazwisko i temat wystąpienia) do dnia 03.03.2020 roku na adres: a.ogrodowczyk@pan.olsztyn.pl (w tytule należy wpisać: Abstrakt XVII KONFERENCJI NAUKOWEJ MŁODYCH BADACZY). Dalsze komunikaty i szczegółowe informacje zostaną wysłane bezpośrednio zainteresowanym osobom.

Mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym spotkaniu pozwoli na nawiązanie nowej współpracy i kontynuację wymiany cennych doświadczeń naukowych pomiędzy uczestnikami konferencji.

(1) Jest inicjatywą w ramach Regionalnej Inicjatywy Doskonałości (RID)

(2) Pod patronatem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu Polskiej Akademii Nauk

Wzór abstraktu word

 

Czytaj więcej

Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science

Kształtowanie odpowiedzialnych postaw konsumenckich wśród młodzieży, podniesienie ich świadomości w zakresie zdrowego odżywiania, bezpieczeństwa żywności, innowacji w przemyśle rolno-spożywczym oraz niemarnowania żywności – to cele projektu „Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science”.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie wraz z Izraelskim Instytutem Technicznym Technion w Hajfie oraz Europejską Radą Informacji o Żywności rozpoczynają wspólny program edukacyjny w ramach Europejskiej Wspólnoty Wiedzy i Innowacji w obszarze żywności EIT Food W projekcie weźmie udział 100 uczniów szkół średnich z Polski i Izraela. Polskę reprezentować będą dwie klasy z XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie.

Zajęcia szkolne będą odbywały się z udziałem naukowców z Instytutu PAN w Olsztynie oraz ekspertów, innowatorów i przedstawicieli przemysłu spożywczego. Poza ciekawymi wykładami, uczniowie będą mogli spróbować swoich sił w prowadzeniu prostych badań naukowych, projektowaniu ankiet konsumenckich, analizie i prezentacji wyników. W 11-miesięcznym programie znajdą się też doświadczenia w laboratoriach analizy żywności, wizyty studyjne w zakładach produkcji i przetwórstwa żywności, a także warsztaty kulinarne „zero waste” zorganizowane we współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie. Jednym z kluczowych elementów projektu będzie szkolenie z komunikowania wyników badań, a następnie kampania promocyjna zaprojektowana i przeprowadzona przez samych uczniów, w której podzielą się z rówieśnikami wiedzą zdobytą podczas wszystkich zajęć projektowych.

Uczniowie z Polski i Izraela będą w stałym kontakcie, wymieniając doświadczenia i dobre praktyki podczas regularnych wideokonferencji, co umożliwi im również aktywny kontakt z językiem angielskim.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia br. W Polsce weźmie w nim udział 50 uczniów, 2 nauczycieli oraz kilkunastu naukowców, wykładowców akademickich, ekspertów i przedsiębiorców. Inauguracja projektu jest zaplanowana na 25 lutego br. w XII Liceum Ogólnokształcącego im. Marii i Georga Dietrichów w Olsztynie przy ulicy Bałtyckiej 4.

Projekt “Classroom as a Platform for Community Engagement with Food Production and Science” jest finansowany przez EIT Food, Wspólnotę Innowacji ds. Żywności Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), organu UE w ramach programu „Horyzont 2020″, programu ramowego UE w zakresie badań i innowacji.

 

 

Czytaj więcej

Wspomnienie: tytuł doctor honoris causa sprzed 30 lat

Pani Prof. dr hab. Nina Baryłko-Pikielna była jednym z pionierów badań jakości sensorycznej żywności nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Jej badania koncentrowały się na wpływie surowców, przetwarzania i przechowywania na jakość sensoryczną żywności. Interesował Ją wpływ fizjologii i zdrowia na wrażliwość sensoryczną. Wraz z klinicystami badała zmiany w percepcji sensorycznej u pacjentów z chorobami nerek i nadciśnieniem tętniczym. (więcej…)

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie może być osoba:

 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalisty mającego znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie przynajmniej jednej z następujących dyscyplin: weterynaria, technologia żywności i żywienia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne;
 2. posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie Kandydata / Kandydatki zawiera:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
  1. dorobku naukowym ogółem i w okresie ostatnich 5 lat (lista publikacji i projektów, wskaźniki naukometryczne);
  2. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;
  3. posiadanym tytule lub stopniu naukowym złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52

z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

lub składać osobiście na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro)

w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie dostępne są na stronie internetowej: pan.olsztyn.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 21 lutego 2020 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

* w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Czytaj więcej

Pozanaukowe pasje

Źródło: https://www.facebook.com/blazen.jajosz

Dr hab. Michał Wróbel z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu IRZiBŻ PAN jest bohaterem publikacji „Gazety Olsztyńskiej”, w której ukazał się obszerny wywiad na temat jego pozanaukowej pasji.

Czytaj

Dr Wróbel od kilkunastu lat jest pasjonatem rekonstrukcji historycznej. Pasowany na rycerza w 2007 r., brał udział w różnego rodzaju pokazach potyczek rycerskich oraz bitew, walcząc w często samodzielnie wykonanej zbroi. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn”, które za cel stawia sobie m.in. propagowanie kultury i wiedzy historycznej w Polsce i świecie, popularyzację postaw i obyczajów rycerskich, a także aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr historycznych i kulturalnych. Wcielając się w błazna Jajosza, dr Wróbel pełni funkcję konferansjera podczas turniejów i pokazów rycerskich, inscenizacji bitew i festiwali historycznych. Prowadzi też warsztaty historyczne i lekcje pokazowe dla młodzieży. W programie ma m.in. „Historie warmińskie”.

W październiku 2019 r. otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wcześniej m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Produkt Warmii i Mazur”. Jego działalność w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej została również dostrzeżona przez kapitułę Nagrody „Uskrzydleni 2019” przyznawanej osobom rekomendowanym przez instytucje działające na rzecz kultury oraz przez członków Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka: artystów, dziennikarzy, wykładowców i urzędników.

Źródło:  https://www.facebook.com/bractworycerskiezamkulubawa

 

Czytaj więcej