Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530 ze zm.), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 kwietnia 2020 roku.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagania niezbędne:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie może być osoba:

 1. posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora w dziedzinie: nauk rolniczych lub nauk ścisłych i przyrodniczych lub nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalisty mającego znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie przynajmniej jednej z następujących dyscyplin: weterynaria, technologia żywności i żywienia, nauki biologiczne, nauki chemiczne, nauki medyczne;
 2. posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. korzysta z pełni praw publicznych.

Zgłoszenie Kandydata / Kandydatki zawiera:

 1. koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
  1. dorobku naukowym ogółem i w okresie ostatnich 5 lat (lista publikacji i projektów, wskaźniki naukometryczne);
  2. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;
  3. posiadanym tytule lub stopniu naukowym złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;
 3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  1. przebieg pracy zawodowej;
  2. posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U.2019 poz. 430);
 8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w jednym egzemplarzu) na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa, Plac Defilad 1
tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52

z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

lub składać osobiście na adres:

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,
00-901 Warszawa,
Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro)

w godz. od 9.00 do 16.00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie dostępne są na stronie internetowej: pan.olsztyn.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 22 stycznia 2020 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie.

Termin upływa w dniu 21 lutego 2020 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

* w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk; Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2020 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Czytaj więcej

Pozanaukowe pasje

Źródło: https://www.facebook.com/blazen.jajosz

Dr hab. Michał Wróbel z Zakładu Fizjologii i Toksykologii Rozrodu IRZiBŻ PAN jest bohaterem publikacji „Gazety Olsztyńskiej”, w której ukazał się obszerny wywiad na temat jego pozanaukowej pasji.

Czytaj

Dr Wróbel od kilkunastu lat jest pasjonatem rekonstrukcji historycznej. Pasowany na rycerza w 2007 r., brał udział w różnego rodzaju pokazach potyczek rycerskich oraz bitew, walcząc w często samodzielnie wykonanej zbroi. Jest sekretarzem Stowarzyszenia Kultury Średniowiecza „Bractwo Rycerskie Zamku Olsztyn”, które za cel stawia sobie m.in. propagowanie kultury i wiedzy historycznej w Polsce i świecie, popularyzację postaw i obyczajów rycerskich, a także aktywne uczestnictwo w ochronie dóbr historycznych i kulturalnych. Wcielając się w błazna Jajosza, dr Wróbel pełni funkcję konferansjera podczas turniejów i pokazów rycerskich, inscenizacji bitew i festiwali historycznych. Prowadzi też warsztaty historyczne i lekcje pokazowe dla młodzieży. W programie ma m.in. „Historie warmińskie”.

W październiku 2019 r. otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a wcześniej m.in. prawo do posługiwania się znakiem „Produkt Warmii i Mazur”. Jego działalność w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej została również dostrzeżona przez kapitułę Nagrody „Uskrzydleni 2019” przyznawanej osobom rekomendowanym przez instytucje działające na rzecz kultury oraz przez członków Stowarzyszenia Pro Kultura i Sztuka: artystów, dziennikarzy, wykładowców i urzędników.

Źródło:  https://www.facebook.com/bractworycerskiezamkulubawa

 

Czytaj więcej

Obrona pracy doktorskiej mgr Natalii Drabińskiej

Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie oraz Dziekan i Rada Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie mają zaszczyt zaprosić na publiczną obronę rozprawy doktorskiej we wspólnym przewodzie doktorskim w dziedzinie nauk rolniczych i nauk medycznych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz medycyna, dyscyplina wiodąca: technologia żywności i żywienia:

Mgr Natalii Drabińskiej

(więcej…)

Czytaj więcej

Instytut w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”

Zespół Andrologii Molekularnej Zakładu Biologii Gamet i Zarodka podpisał umowę o dofinansowanie w kwocie 1 150 000 zł na operację w zakresie działania 2.2 „Usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. (więcej…)

Czytaj więcej

EIT Food RIS Solutions

Trójka studentów ze Słowacji prowadzonych pod nadzorem merytorycznym dr hab. Dagmary Złotkowskiej i dr Małgorzaty Starowicz zdobyła II miejsce podczas „Maratonu żywnościowego – Foodhackathon” w Warszawie. Wydarzenie było zwieńczeniem projektu EIT Food RIS Solutions, w którym uczestniczy IRZiBŻ wraz z partnerami z koncernu spożywczego Maspex i Azti Technalia (Hiszpania). (więcej…)

Czytaj więcej

​Prof. dr hab. Adam J. Zięcik Doktorem Honoris Causa SGGW

21 listopada 2019 r. odbyło się otwarte posiedzenie Senatu Akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Najwyższą godność akademicką, tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie otrzymał Pan Profesor Adam Zięcik – wieloletni Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk i jej wiceprezes w latach 2013-2015, wybitny badacz i nauczyciel akademicki, twórca szkoły endokrynologii rozrodu zwierząt, członek licznych stowarzyszeń naukowych krajowych i międzynarodowych, założyciel Towarzystwa Biologii Rozrodu. (więcej…)

Czytaj więcej