Dyrektor Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • asystenta/adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie (w zależności od posiadanego doświadczenia i zaangażowania w aktualnie prowadzone badania)

Liczba wakatów: 1

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl)

Warunki pracy:

 • miejsce pracy: Popielno 25, 12-220 Ruciane-Nida – Zakład Ochrony Bioróżnorodności,
 • preferowana data rozpoczęcia: 1 października 2021 (z możliwością przedłużenia),
 • czas trwania umowy: umowa na czas określony z opcją przedłużenia na czas nieokreślony,
 • wymiar czasu pracy: pełny,
 • wynagrodzenie zasadnicze w zależności od doświadczenia.

Oczekiwania:

 • nakierowanie na realizację zainteresowań badawczych i stworzenia zespołu badawczego,
 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych.

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania związane ze zróżnicowaniem genetycznym zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem metod transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z konserwacją gamet, bankowaniem gamet i zarodków oraz biotechnikami rozrodu, które mogą być implementowane u zwierząt wolno żyjących,
 • poszukiwanie markerów rozrodu wykorzystanych przy opracowaniu skutecznych technik ograniczenia lub intensyfikacji procesów rozrodczych,
 • badania zależności mikrobioty parametrów immunologicznych organizmu zwierząt wolno żyjących,
 • opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonalnego w odniesieniu do rozrodu, behawioru itp. u zwierząt wolnożyjących,
 • zależności pomiędzy żywieniem a funkcjonowaniem procesów immunologicznych i rozrodczych, z długofalowym wpływem na kondycje i dobrostan zwierząt.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • habilitacja będzie dodatkowym atutem,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w badaniach nad behawiorem, rozrodem, mikrobiotą u zwierząt wolno żyjących lub/i gospodarskich,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (w tym, Real Time PCR, Western Blot, genotypowanie) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja),
 • kierownictwo w przynajmniej jednym projekcie o charakterze badań podstawowych tematycznie związanego z działalnością naukowo-badawczą Zakładu Ochrony Bioróżnorodności,
 • minimum dwumiesięczny staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Perspektywy rozwoju zawodowego:

 • dostęp do środków umożliwiających stały rozwój umiejętności i kwalifikacji,
 • aktualizacja i poszerzanie zakresu swoich umiejętności i kwalifikacji,
 • formalne szkolenia,
 • kursy on-line,
 • konferencje,
 • warsztaty.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy (CV) z wykazem publikacji, konferencji oraz innych osiągnięć;
 3. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora;
 4. Opinia opiekuna naukowego/przełożonego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury;
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt Badań Żywności PAN
Dział Kadr
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 września 2021 r., godz.24.00 (dokumenty przesłane pocztą – liczy się data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia konkursu.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 12.07.2021