Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniku konkursu „Projekty aplikacyjne” POIR. Projekt złożony przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN we współpracy z Zakładem Badawczo – Wdrożeniowym Ośrodka Salmonella IMMUNOLAB Sp. z o.o uzyskał 2. lokatę na liście rankingowej 30 zwycięskich aplikacji oraz dofinansowanie na poziomie blisko 14 mln złotych.

Złożony przez IRZiBŻ i Immunolab projekt dotyczy opracowania immunologicznych preparatów do profilaktyki i leczenia stanów zapalnych wymienia krów (mastitis), alternatywnych dla konwencjonalnych chemioterapeutyków i antybiotyków. Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na ponad 16,1 mln zł.

Koordynatorem B+R projektu, odpowiedzialnym za wszystkie prace badawcze konsorcjum (badania naukowe i przemysłowe) jest prof. Dariusz Skarzyński.

Głównym celem konkursu NCBR „Projekty aplikacyjne” jest znaczące zwiększenie skali wykorzystania nowych rozwiązań technologicznych, niezbędnych dla rozwoju rodzimych przedsiębiorstw oraz poprawy ich pozycji konkurencyjnej.

W konkursie „Projekty aplikacyjne”, podobnie jak we flagowej „Szybkiej Ścieżce” NCBR, nie ma ograniczeń tematycznych, poza wymogiem wpisywania się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację. W 7. edycji wpłynęło 85 wniosków.

Szczegółowe informacje na temat wyniku konkursu znajdują się na stronie NCBR.

 

Data publikacji: 30.11.2020