Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym pt.: „Wpływ dojrzałości płciowej i stymulacji hormonalnej na funkcję pęcherzyków jajnikowych u loszek” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (Opus 14), którego kierownikiem jest prof. dr hab. Adam Zięcik.

Kandydat będzie uczestniczył w realizacji:

 • doświadczeń ex vivo i in vitro;
 • analiz laboratoryjnych: PCR, Western bloting, izolowanie komórek ziarnistych i osłonki wewnętrznej pęcherzyków torbieli jajnikowych;
 • analiz post receptorowych (LH, FSH) ścieżek drugich sygnałów komórkowych (Ca++, cAMP) i czynników transkrypcyjnych w badanych komórkach;
 • statystycznej analizie wyników;
 • ponadto w przygotowywaniu abstraktów, manuskryptów prac naukowych oraz będzie brał czynny udział w konferencjach naukowych.

Stanowisko: doktorant/ stypendysta w projekcie NCN

Okres zatrudnienia: 9 miesięcy

Wymagania:

 • Ukończone studia jednolite magisterskie lub II stopnia na kierunku biotechnologia, biologia lub pokrewne;
 • Dobra i udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy magisterskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych), znajomość tematyki biologii rozrodu zwierząt;
 • Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, łącznie z pracą w laboratorium in vitro;
 • Znajomość technik biologii molekularnej z analizą miRNA;
 • Znajomość języka angielskiego;
 • Zaangażowanie w pracę naukową;
 • Silna motywacja do pracy i chęć realizowania badań naukowych;
 • Umiejętność pracy indywidualnej i w zespole.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. list motywacyjny;
  2. CV zawierające szczegółowe informacje na temat:
   • o dotychczasowej pracy naukowej kandydata/kandydatki,
   • o znajomości i stopnia opanowania wymaganych w Projekcie metod badawczych,
   • o udziału w konferencjach naukowych i projektach badawczych;

Dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres a.ziecik@pan.olsztyn.pl do 25 września 2020 roku.

Dodatkowe informacje:

Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki ogłoszonego dla konkursu Opus 14 – link.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi Narodowego Centrum Nauki w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 18.09.2020