Nazwa jednostki:

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nazwa stanowiska:

LAB MANAGER w projekcie SONATA BIS NCN „Badanie mechanizmów wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii – replikacji, rozprzestrzeniania się oraz ustalania latencji”.

Opis projektu:

Infekcja wirusem cytomegalii (HCMV – human cytomegalovirus) jest przyczyną chorób wrodzonych. Jak w przypadku wszystkich herpeswirusów cykl życiowy HCMV zawiera fazę lityczną, kiedy wirus się namnaża oraz fazę latentną, w której wirus utrzymuje się w komórce w formie utajonej. Część projektu skupia się na zgłębianiu molekularnych aspektów latencji wirusa cytomegalii i ma na celu zbadanie czy białko IE1x4 jest głównym białkiem fazy latencji, odpowiedzialnym za persystencję tego wirusa.

Dotąd latencja HCMV była badana głównie w komórkach prekursorów hematopoetycznych, ale od niedawna wiadomo, że wirus ten może ustalić latencję również w komórkach prekursorów neuronalnych, co jest ważne w przypadku chorób wrodzonych związanych z infekcją HCMV. W związku z tym chcielibyśmy porównać latentne transkrypty wirusowe ulegające ekspresji w komórkach prekursorów hematopoetycznych oraz neuronalnych. Planujemy też zbadać warunki oraz etap różnicowania, w których komórki prekursorów neuronalnych stają się rezerwuarem latentnego wirusa.

Wykazano, że cząsteczki wirusa cytomegalii mają odmienne właściwości w zakresie, infekcji oraz replikacji w różnych typach komórek, w zależności od rodzaju komórek, w których zostały wytworzone.W związku z czym zamierzamy zbadać wpływ typu komórek, w których produkowany jest wirus na efektywność infekcji różnych komórek docelowych.

W projekcie połączone zostaną metody wirusologii oraz biologii molekularnej i komórkowej. Stosowane będą m.in.:. infekcje, klonowanie, RNA seq, znakowanie immunoflorescencyjne, FISH (fluorescence in situ hybridization), mikroskopia konfokalna i kwantyfikacja obrazów, rozprowadzanie metafaz, gradienty sacharozowe oraz izolacja komórek pierwotnych. Naszym głównym punktem zainteresowania są mechanizmy wrodzonej infekcji wirusem cytomegalii, w większości eksperymentów będziemy więc używali dwóch modeli latencji: dobrze ugruntowanego modelu komórek CD34+ jako kontroli oraz jak dotąd mało zbadanego i nie w pełni opracowanego modelu prekursorów neuronalnych. Część projektu będzie poświęcona dopracowaniu modelu prekursorów neuronalnych. W tym celu użyjemy iPSC (indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych), które będą otrzymane przez przeprogramowane fibroblastów.

Opis zadań:

Kandydat będzie uczestniczył w zadaniach badawczych:

 1. Opracowanie protokółu różnicowania iPSC (indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych) do etapu „primitive pre-rossette” nerwowych komórek macierzystych, a następnie do neuronów.
 2. Identyfikacja etapu różnicowania komórek linii nerwowej, na którym HCMV (ludzki wirus cytomegalii) może je infekować, ulegać replikacji oraz ustalać latencję.
 3. Badanie wpływu typu komórki wytwarzającej wirus HCMV na efektywność infekcji różnych typów komórek.

Typ konkursu NCN: Sonata BIS – NZ6

Termin składania ofert: 22.09.2020, 23:59

Forma składania ofert: email

Warunki zatrudnienia:

 1. Miejsce pracy: Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu – IRZiBŻ Olsztyn, ul. Bydgoska 7;
 2. Data rozpoczęcia: 01.10.2020;
 3. Czas trwania umowy: do 30.04.2023.

Kwalifikacje:

 1. Tytuł magistra lub stopień naukowy doktora: mikrobiologii, biotechnologii, biologii, lub pokrewnych;
 2. Wiedza z zakresu biologii molekularnej i komórkowej;
 3. Wiedza z zakresu wirusologii bądź mikrobiologii oraz kultur in vitro;
 4. Umiejętność wykonywania badań metodą western blotting, PCR oraz znajomość znakowania immunofluorescencyjnego białek w komórce;
 5. Doświadczenie w różnicowaniu komórek, bądź pracy z komórkami macierzystymi mile widziane;
 6. Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się;
 7. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie następujących dokumentów:

 1. List motywacyjny;
 2. Życiorys naukowy z wykazem publikacji, konferencji, członkostw w towarzystwach i kołach naukowych oraz innych osiągnięć;
 3. Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich/studiów II stopnia, kopia dyplomu uzyskania stopnia doktora lub zaświadczenie realizacji studiów doktoranckich;
 4. Opinia opiekuna naukowego poświadczająca posiadanie umiejętności, niezbędnych przy realizacji projektu;
 5. Inne dokumenty, które wg Kandydata są istotne przy rozpatrzeniu jego Kandydatury.

Zgłoszenia zawierające komplet dokumentów powinny zostać dostarczone do dnia 22.09.2020 roku, do godziny 23:59, pocztą elektroniczną na adres: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl.

W temacie wiadomości należy podać „Konkurs na specjalistę/SONATA BIS”.

Ewentualne pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do kierownika projektu:

Dr Magdalena Weidner-Glunde
Zakład Immunologii i Patologii Rozrodu,
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
10-243 Olsztyn, ul. Bydgoska 7,
e-mail: m.weidner-glunde@pan.olsztyn.pl
tel.: +48 89 539 31 38.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/wyniki-konkursow

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe dostępne są na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/hr-excellence-in-research

 

Data publikacji: 25.08.2020