Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności (liczba wakatów: 1)

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • rozwój metod analiz metabolomicznych;
 • badanie wpływu diety i składników żywności na parametry odżywienia ludzi oraz ich metabolizm ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesów ważnych w profilaktyce zdrowotnej (niedobory odżywcze, procesy fermentacyjne w jelitach, wskaźniki stanu zapalnego, status antyoksydacyjny);
 • badanie wpływu diety i składników żywności na metabolom ludzi i zwierząt;
 • niecelowane badania lotnych związków organicznych z wykorzystaniem techniki GC-MS w materiale biologicznym i roślinnym;
 • badanie składu i zawartości związków biologicznie aktywnych w żywności i materiale roślinnym;
 • badanie wpływu procesów technologicznych na związki biologicznie aktywne w żywności;
 • przygotowywanie projektów oraz publikacji naukowych.

Informacja o warunkach pracy i perspektywach rozwoju zawodowego:

Realizacja badań naukowych w zakresie chemii żywności, żywienia człowieka oraz metabolomiki przyczyni się do zdobycia nowej wiedzy i doświadczenia analitycznego kandydata oraz znacząco zwiększy kompetencje naukowe kandydata w zakresie chemii żywności i metabolomiki. Podczas pracy w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności, kandydat będzie miał perspektywę wyjazdu na staże zagraniczne, możliwość nauki nowych metod badawczych i analitycznych. Prace realizowane w Zakładzie Chemii i Biodynamiki Żywności umożliwiają rozwój umiejętności oraz kompetencji w zakresie realizacji zarówno nauk podstawowych, jak i badań stosowanych oraz prac wdrożeniowych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora (nauki rolnicze, nauki biologiczne lub pokrewne);
 • współautorstwo w pracach naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach (występujących w bazie Journal Citation Report), o łącznej punktacji minimum 50 IF;
 • udokumentowane doświadczenie w planowaniu i prowadzaniu eksperymentów żywieniowych dotyczących wpływu diety na funkcjonowanie układu pokarmowego oraz stan odżywienia;
 • udokumentowane doświadczenie w badaniach klinicznych z udziałem ochotników;
 • kierowanie co najmniej jednym projektem badawczym finansowanym ze środków zewnętrznych;
 • doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w prowadzeniu badań dotyczących niecelowanej analizy metabolomicznej;
 • doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w stosowaniu technik chromatograficznych oraz immunoenzymatycznych;
 • znajomość technik separacyjnych oraz spektrometrii mas;
 • udokumentowany minimum 6-miesięczny staż naukowy w jednostkach naukowych poza krajem ojczystym kandydata;
 • bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego i programów niezbędnych do analizy wyników naukowych;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Mile widziane:

 • doświadczenie w analizie właściwości technologicznych żywności;
 • doświadczenie w zakresie przeprowadzenia analiz statystycznych;
 • udział w szkoleniach, udział w projektach krajowych oraz międzynarodowych;
 • wyróżnienia wynikające z prowadzonej działalności naukowej;
 • zdolność przekazywania wiedzy;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • zdolności organizacyjne.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z informacją o przebiegu pracy naukowo-badawczej;
 • list motywacyjny;
 • odpis dyplomu;
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie staży naukowych;
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 23 sierpnia 2020r. o godz.12.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie 21 dni od daty upływu terminu do składania podań.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/wyniki-konkursow

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe dostępne są na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/hr-excellence-in-research

 

Data publikacji: 22.07.2020