Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZIBŻ PAN z siedzibą w Popielnie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (http://pan.olsztyn.pl).

Jednostka

IRZBŻ PAN w Olsztynie (http://pan.olsztyn.pl) jest jednym z czołowych polskich instytutów badawczych kategorii A, który prowadzi interdyscyplinarne badania w dziedzinie nauk rolniczych i biologicznych, zarówno o charakterze podstawowym, jak i stosowanym. Instytut posiada najnowocześniejszą infrastrukturę naukowo-badawczą i ma doskonałe zaplecze administracyjne. IRZBŻ PAN zapewnia pracę w stymulującym środowisku naukowym, kładąc nacisk na wzajemną współpracę oraz przekraczanie granic poszczególnych dyscyplin. Współpraca, wymiana wiedzy między naukowcami z różnych dyscyplin jest powszechna i doceniana. Instytut posiada infrastrukturę badawczą umiejscowioną w Olsztynie (około 120 km od Popielna).

Zakład Ochrony Bioróżnorodności w Popielnie (strona www Zakładu)

Popielno (http://popielno.pl/) położone jest na półwyspie, na terenie rezerwatu i obszaru Natura 2000. Znajduje się tu siedziba Zakładu, w tym w pełni wyposażone laboratoria: biochemiczne, in vitro oraz biologii molekularnej. W Popielnie istnieje również Stacja Badawcza Instytutu. Taka lokalizacja zapewnia izolację od miejskiego zgiełku, kontakt z naturą, ale jednocześnie dojazd do najbliższych miast (Ruciane-Nida i Pisz) oddalonych o około 20 km nie zajmuje więcej niż 15-20 min.

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania związane ze zróżnicowaniem genetycznym zwierząt wolno żyjących z wykorzystaniem metod transkryptomicznych i proteomicznych,
 • badania związane z konserwacją gamet, bankowaniem gamet i zarodków oraz biotechnikami rozrodu, które mogą być implementowane u zwierząt wolno żyjących,
 • poszukiwanie markerów rozrodu wykorzystanych przy opracowaniu skutecznych technik ograniczenia lub intensyfikacji procesów rozrodczych,
 • badania zależności mikrobioty parametrów immunologicznych organizmu zwierząt wolno żyjących,
 • opracowanie bezinwazyjnego monitoringu hormonalnego w odniesieniu do rozrodu, behawioru itp. u zwierząt wolnożyjących.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, biologicznych, weterynaryjnych lub pokrewnych,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w badaniach nad behawiorem, rozrodem, mikrobiotą u zwierząt wolno żyjących lub/i gospodarskich,
 • dobra, udokumentowana badaniami własnymi (w formie pracy doktorskiej, publikacji z listy filadelfijskiej oraz prezentacji wyników na konferencjach naukowych) znajomość tematyki biologii i behawioru zwierząt,
 • doświadczenie, potwierdzone dorobkiem naukowym, w stosowaniu metod biologii molekularnych (w tym, Real Time PCR, Western Blot, genotypowanie) oraz technik mikroskopowych (immunohistochemia, immunofluorescencja),
 • kierownictwo w przynajmniej jednym projekcie o charakterze badań podstawowych tematycznie związanego z działalnością naukowo-badawczą Zakładu Ochrony Bioróżnorodności,
 • minimum dwumiesięczny staż naukowy poza krajem ojczystym kandydata,
 • udział w projektach badawczych,
 • aktywny udział w konferencjach naukowych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego.

Oczekiwania:

 • komunikatywność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole, tworzenia zespołów badawczych,
 • aplikowanie projektów naukowo-badawczych.

Instytut oferuje:

 • pomoc w zakwaterowaniu w okresie początkowym w pobliżu siedziby Zakładu,
 • pracę naukową bez konieczności prowadzenia zajęć ze studentami,
 • wsparcie techniczne, administracyjne i organizacyjne,
 • uczestnictwo w kursach, szkoleniach naukowych oraz świadomy mentoring akademicki.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu,
 • zaświadczenie potwierdzające odbycie stażu naukowego,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
Dział kadrowo-płacowy
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn
Tel. +48 89 523 46 31

Termin składania dokumentów upływa w dniu 30 listopada 2020 r. o godz.12.00 (może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania konkursowe).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 21 dni od daty upływu terminu do składania aplikacji. Konkurs może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania konkursowe.

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/wyniki-konkursow

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe dostępne są na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/hr-excellence-in-research

 

Data publikacji: 24.06.2020