Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko:

 • adiunkta w Zakładzie Biologii Gamet i Zarodka IRZIBŻ PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (www.pan.olsztyn.pl).

Badania naukowe i inne zadania, w których kandydat miałby uczestniczyć:

 • badania nasienia ryb, przede wszystkim określaniu jakości nasienia oraz kriokonserwacji (między innymi ryb łososiowatych, jesiotrowatych oraz okoniowatych);
 • badania dotyczące poznania mechanizmów odpowiedzialnych za dojrzewanie plemników oraz mających na celu zrozumienie powstawania kriouszkodzeń w plemnikach ryb, przede wszystkim ryb łososiowatych, oraz możliwości ich kontroli przy użyciu antyoksydantów w warunkach kontrolowanych;
 • badaniach aplikacyjne dotyczące doskonalenia rozrodu ryb, ze szczególnym uwzględnieniem jakości nasienia;
 • planowanie doświadczeń;
 • prezentacja/publikacja uzyskanych wyników na konferencjach naukowych/w zagranicznych czasopismach naukowych.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk rolniczych, medycznych lub pokrewnych;
 • doświadczenie potwierdzone dorobkiem naukowym w zakresie analizy jakości nasienia oraz kriokonserwacji nasienia ryb;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej w obszarze badań dotyczących analizy jakości nasienia (przede wszystkim w komputerowej analizie jakości nasienia – CASA oraz cytometrii przepływowej) oraz analizy stresu oksydacyjnego w nasieniu;
 • udział w pracach dotyczących wdrożenia kriokonserwowanego nasienia do praktyki wylęgarniczej (stworzenie banku kriokonserwowanego nasienia oraz wykorzystanie kriokonserwowanego nasienia do zapłodnienia ikry);
 • posiadana wiedza z zakresu biologii i kriobiologii nasienia ryb;
 • kierowanie przynajmniej jednym projektem o charakterze badań podstawowych tematycznie związanym z działalnością naukowo-badawczą Oddziału Biologii Rozrodu Instytutu;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, poświadczona certyfikatem;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych;
 • umiejętność obsługi sprzętu komputerowego;
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy laboratoryjnej.

Mile widziane:

 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Dokumenty aplikacyjne wymagane od kandydatów:

 • curriculum vitae z uwzględnieniem dorobku naukowego,
 • list motywacyjny,
 • odpis dyplomu / uchwała Rady Naukowej o uzyskaniu stopnia doktora,
 • list referencyjny wystawiony przez samodzielnego pracownika naukowego.

Zgłoszenia na konkurs należy przesłać na adres e-mail: j.papurzynska@pan.olsztyn.pl lub na adres:

Joanna Papurzyńska – główny specjalista ds. pracowniczych
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10
10-748 Olsztyn.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 24 lipca 2020r. o godz.12.00 (może zostać przedłużony do czasu znalezienia odpowiednich kandydatów spełniających wymagania konkursowe).

W CV prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

Wyniki konkursu dostępne będą na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/wyniki-konkursow

Zasady rekrutacji na stanowiska naukowe dostępne są na stronie:

http://pan.olsztyn.pl/instytut/hr-excellence-in-research

 

Data publikacji: 24.06.2020