Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie ogłasza konkurs na:

 • stypendium naukowe

w projekcie badawczym pt. „Koniugaty przeciwciało-znacznik redoks jako platforma do jednoczesnego elektrochemicznego oznaczania lipoprotein niskiej gęstości (LDL) oraz utlenionych lipoprotein niskiej gęstości (oxLDL)” finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (OPUS 13).

Kierownik projektu – dr hab. Iwona Grabowska

Kandydat będzie uczestniczył w przeprowadzeniu testów ELISA z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych modyfikowanych cząsteczkami redoks aktywnymi skierowanych przeciw LDL oraz oxLDL.

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. Tytuł zawodowy magistra nauk biologicznych lub pokrewnych (lub też studia magisterskie na ukończeniu).
 2. Podstawowa wiedza z zakresu testów immunoenzymatycznych.
 3. Chęć oraz predyspozycje do podjęcia pracy naukowej.
 4. Umiejętność samodzielnej pracy jak i w zespole.
 5. Dobra znajomość języka angielskiego.

Warunki przyznania stypendium naukowego zawarte są w REGULAMINIE PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NAUKOWYCH W PROJEKTACH BADAWCZYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW NCN.

Konkurs na stypendium naukowe przeprowadzony zostanie przez trzyosobową komisję powołaną przez kierownika projektu.

Zgodnie z wytycznymi konkursowymi Narodowego Centrum Nauki w chwili rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie Kandydat musi spełniać którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest doktorantem, uczestnikiem studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów;
 • jest uczestnikiem seminarium doktorskiego i pracuje nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej.

Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać list motywacyjny, życiorys naukowy, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich oraz opinię samodzielnego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy wysłać pocztą elektroniczną na adres: i.grabowska@pan.olsztyn.pl do dnia 24 lutego 2020 roku.

Wyłoniony kandydat będzie otrzymywał stypendium w wysokości 2800 PLN przez okres próbny 3 miesięcy (zwolnione od podatku), z możliwością podniesienia wysokości stypendium.

Data rozpoczęcia pracy: luty 2020 roku.

W składanej aplikacji prosimy o umieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w procesie rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10, w celu realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)”.

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie z siedzibą 10-748 Olsztyn ul. Tuwima 10. Z administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną na adres e-mail: instytut@pan.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obecnego procesu rekrutacji i przechowywane do czasu jej zakończenia.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu ani udostępnieniu podmiotom czy państwom trzecim. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione z mocy prawa.
 5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.

 

Data publikacji: 17.01.2020